تحلیل استنباطی

گروهها تعداد میانگین انحراف معیار
گروه آزمایش 9 66/8 52/4
گروه کنترل 9 88/12 23/6
بر اساس نتایج جدول 4-4، میانگین گروه آزمایش 66/8 و انحراف معیار آن 52/4 و میانگین گروه کنترل 88/12 و انحراف معیار آن 52/4 است. همان طور که در جدول 4-4 مشاهده میشود، میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش نسبت به میانگین و انحراف معیار گروه کنترل کاهش قابل ملاحظهای داشته است.

جدول 4-5 شاخصها آماری فراوانی، میانگین و انحرافمعیار اضطراب حالت در پسآزمون
شاخصهای آماری
گروهها تعداد میانگین انحراف معیار
گروه آزمایش 9 44/35 18/8
گروه کنترل 9 33/48 52/12
بر اساس نتایج جدول4-5، میانگین گروه آزمایش 44/35 و انحراف معیار آن 18/8 و میانگین گروه کنترل 33/48 و انحراف معیار آن 529/12 است. همان طور که در جدول 4-5 نیز قابل مشاهده است میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش نسبت به میانگین و انحراف معیار گروه کنترل کاهش قابل ملاحظهای داشته است.
جدول 4-6 شاخصهای فراوانی، میانگین و انحرافمعیار اضطراب صفت در پسآزمون
شاخصهای آماری
گروههاماریآ تعداد میانگین انحراف معیار
گروه آزمایش 9 55/42 02/9
گروه کنترل 9 88/49 73/9
بر اساس نتایج جدول 4-6، میانگین گروه آزمایش 55/42 و انحراف معیار آن 18/8 و میانگین گروه کنترل 88/49 و انحراف معیار آن 73/9 است. همان طور که در جدول 4-6 نیز قابل مشاهدهاست میانگین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش قابل ملاحظهای داشته است.
4-3 نتایج تجزیه و تحلیل استنباطی دادهها
در بررسی فرضیههای این پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس و T نمرات اختلافی استفاده شدهاست، آزمون تحلیل کوواریانس روشی است که به محقق اجازه میدهد که اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را در حالی که اثر متغیر دیگر را حذف کرده یا از بین میبرد، مورد بررسی قرار دهد. متغیری که اثر آن حذف میشود؛ متغیر همگام یا تصادفی کمکی نام دارد. در پژوهش حاضر، نمرات پیشآزمون گروههای آزمایش و کنترل متغیر همگامی است که به منظور حذف یا تعدیل اثر آن از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است. بهترین حالت استفاده از این آزمون زمانی است که آزمودنیها به طور تصادفی در یکی از سطوح متغیر مستقل قرار گرفته باشند و متغیر همگام پیش از اعمال متغیر مستقل اندازهگیری شود (بریس، 1384). همان طور که در فصل سوم بیان شد، آزمودنیها در این پژوهش به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند و پیشآزمون (متغیر همگام) در دو گروه قبل از اعمال متغیر مستقل (لمس درمانی) اجرا شد. به منظور استفاده از تحلیل کوواریانس پیشفرضهایی وجود دارد که رعایت آنها ضروری است، این پیش فرضها عبارتند از: 1- همگنی واریانسها 2- خطی بودن رابطه متغیر همراه 3- مستقل بودن متغیر همراه و عمل آزمایشی 4- نرمال بودن 5- همگنی شیبهای رگرسیون 6- استقلال دادهها 7- اندازهگیری متغیر همراه بدون خطا (شیولسون، 1384). در این پژوهش در تحلیل دادههای مربوط به متغیر وابستهی علایم گوارشی که مفروضههای تحلیل کوواریانس برقرار بود ( در نتایج مربوط به مفروضهی خطی بودن رابطهی بین متغیر همراه و متغیر وابسته علایم گوارشی در جدول 4-7 آورده شدهاست) از این آزمون استفاده شد و برای تحلیل دادههای مربوط به متغیر وابستهی اضطراب که مفروضههای مربوط به تحلیل کوواریانس برقرار نبود، پس از چک کردن مفروضههای مربوط به T نمرات اختلافی، از این آزمون استفاده شد. در ادامه، جدولهای نتایج آزمونهای تحلیل کواریانس و T نمرات اختلافی آورده شدهاست.
جدول 4-7 نتایج آزمون خطی بودن رابطه بین متغیر همراه و وابسته در عامل علایمگوارشی
شاخصهای آماری