تحلیل رگرسیون لجستیک

دانلود پایان نامه

همچنین جهت اطمینان از قابل اتکاء بودن نتایج از آزمون های پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از نرم افزار Excel و برای آزمون فرضیه ها و همچنین آزمون های تکمیلی جهت اطمینان از مدل رگرسیونی از نرم افزار SPSS استفاده شد.
تجزیه و تحلیل داده ها مشتمل بر دو بخش زیر است:
الف- توصیف داده ها
ب- تحلیل داده ها
در ابتدا این فصل با توصیف داده ها برای متغیرهای مستقل ،کنترل و وابسته شروع شده است. آمارههای توصیفی از جمله میانگین، انحراف معیار، مجموع، حداقل و حداکثر محاسبه شده است. این شاخص ها توزیع آماری متغیرها را نشان میدهد.
در ادامه با استفاده از روش رگرسیون لجستیک مدل ها برآورد شده است. در مرحله اول آزمون فرضیه ها بصورت تک تک مورد بررسی قرار گرفته و در مرحله دوم از روش اینتر یا اجباری، مدل با وجود همزمان هر سه متغیر مستقل مورد آزمون و بررسی قرار داده شده و در مرحله سوم از روش پیشرو گام به گام، برای بررسی اولویت بندی و تاثیر متغیرها استفاده شده است و جهت تاثیر تغییرات در مدل متغیرهای اظهار نظر حسابرس ، نوع مالکیت ، وضع مالیاتی ،نسبت بازده داراییها و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترل وارد مدل شده و مورد بررسی قرار می گیرد .
همانگونه که گفته شد با استفاده از تحلیل رگرسیون لجستیک میزان تاثیرگذاری و جهت هر کدام از متغیرها بر سیاست های متهورانه مالیاتی نتیجه گیری خواهد شد. تحلیل رگرسیون لجستیک در دو مرحله روش اجباری و پیشرو والد انجام گرفته است.
4-2) آمار توصیفی دادهها و متغیرهای تحقیق
جهت انجام عملیات تحقیق، ابتدا طی دوره زمانی تحقیق سال های 86 الی 89 متغیرهای اصلی برای تمام شرکت ها عضو نمونه (97 شرکت) محاسبه شد که نتایج آمار توصیفی متغیرها در جدول زیر ارئه شده است:
جدول (4-1) آمار توصیفی داده های تحقیق
متغیر حداکثر حداقل میانگین انحراف معیار
سیاست های متهورانه مالیاتی 1.00 00. 2268. 42094.
نسبت اعضای موظف هیأت مدیره 1.00 00. 3330. 28126.
نسبت تغییرات هیأت مدیره 1.00 00. 1391. 25440.
نقش دوگانه مدیرعامل 1.00 00. 4021. 49286.
نوع اظهارنظر حسابرس مستقل 1.00 00. 3711. 48562.
اهرم مالی 1.07 32. 6655. 14979.
نسبت بازده دارائیها 84.07 0.10- 1.0008 8.52759
نوع مالکیت شرکت ها 1.00 00. 2784. 45052.
وضعیت مالیاتی شرکت 1.00 00. 3918. 49068.
آماره های توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، حداکثر و حداقل می باشد .
همانطور که جدول مشاهده می شود، میانگین های نسبت اعضای موظف هیأت مدیره 3330. ، نسبت تغییرات هیأت مدیره 1389. و نقش دوگانه مدیرعامل 0.4021 و انحراف معیار آن ها به ترتیب 0.28126 ، 0.25440 و 0.4928 می باشد.
میانگین متغیر نسبت تغییرات هیأت مدیره 0.1391 % است که بیانگر این نکته است که در هیأت مدیره شرکت های ایرانی طی دوره چهارساله مورد بررسی کمتر تغییراتی صورت گرفته است. انحراف معیار متغیر سیاست های متهورانه مالیاتی، 42094/0 است.
4-3) تشریح فرآیند آزمون فرضیهها

مطلب مشابه :  تغییرات ساختاری