تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب …

پایان نامه

تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب …

۰

۱۸۱۷۶۴

۸۹۷۵۸

۲۶۵۴۱۶

۳۵۸۲۶۴

۱۳۸۵

مهدیشهر

۱۰۹۸۹

۳۵۹۶۴

۱۶۱۲۵

۱۷۸۶۷

۰

۴۲۲۲۷

۴۶۹۶۱

۸۴۰۶۰

۱۴۳۰۴۹

۰

منبع: سالنامه آماری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان
۳-۱- مقدمه
استفاده از روش تحقیق و دقت در پیگیری مراحل تحقیق علمی موجبات بهره برداری درست از امکانات و داده ها را فراهم و دستیابی به نتیجه مطلوب را عملی می سازد (مهاجری، ۱۳۸۳، ص۳۳).جان دیوی پژوهش را عبارت از فرایند جست و جو منظم برای مشخص کردن یک موقعیت می داند، بنابراین این، پژوهش فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته به جست و جو پرداخت و نسبت به آن ها شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گرد اوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها تحت عنوان”روش شناسی” یاد می شود. (مقیمی،۱۳۸۰،ص۱۷).تحقیق عبارتست از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین.بنابراین تحقیق فرایندی است که از طریق آن میتوان درباره((ناشناخته)) به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها تحت عنوان روش شناسی یاد می شود.این سئوال که چگونه داده ها گردآوری شود و مورد تفسیر قرار گیرد، بطور که ابهام حاصل از آنها به حداقل ممکن کاهش یابد مربوط به روش شناسی تحقیق است.پاسخ این سوال را می توان با توجه به قواعد و اصول مورد استفاده در پژوهش های علوم انسانی و دیدگاه های فلسفی زیر بنایی آنها به دست آورد.(سرمد، زهره؛ عباس بازرگان، ۱۳۸۱،ص ۲۲) در این فصل روش شناسی تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور ابتدا به شرح دقیق روش تحقیق (متدولوژی تحقیق) و چگونگی تجزیه و تحلیل آن پرداخته خواهد شد. در پایان ابزار گرد آوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۳-۲- روش تحقیق
تحقیق عبارتست از یک فرآیند منظم و مدون که هدف آن کشف و گسترش دانش و حقیقت است. در حقیقت روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(خاکی، ۱۳۷۷، ص۲۰۱). تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه تقسیم یندی می شوند. همچنین بر اساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز پژوهش، به دو دسته تقسیم می شوند، تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی. در تحقیق آزمایشی برقراری رابطه علت و معلولی میان دو یا چند متغیر مورد بررسی قرار می گیرد. تحقیق توصیفی نیز شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۶).
براساس هدف تحقیقات علمی را می توان به سه گروه بنیادی، کاربردی و علمی تقسیم کرده تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش ها، و اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند.
با توجه به اینکه هدف از انجام این تحقیق تحلیل ساختاری و بررسی نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر نرخ جذب سپرده است لذا می توان گفت این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است.
براساس ماهیت و روش تحقیقات علمی را می توان به پنج گروه، تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی و علی تقسیم نمود.که این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی می باشد. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء یا مطلب چگونه است. به عبارت دیگر این نوع تحقیق وضع موجود را بررسی می کند و به توصیف منظم و نظامدار وضعیت فعلی ان می پردازدو ویژگی ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می نماید.
۳-۳- روش های جمع آوری اطلاعات
گروه اول:
مبانی نظری این تحقیق از منابع مختلف مانند کتب، مقالات، مجلات و نیز مطالعات کتابخانه ای در دانشگاه ها، مرکز آموزشی و بانک های مختلف جمع آوری شده است.
گروه دوم:
بخش مربوط به میزان سپرده های جذب شده در سال های ۱۳۸۰ – ۱۳۸۳ – ۱۳۸۷، از طریق مرکز آمار ایران و سایت های مرتبط با امور بانکی و اقتصادی جمع آوری گردیده است.
۳-۴ معرفی مدل تحقیق
۳-۴-۱- مدل تغییر مکان – سهم
مدل بکار گرفته شده در این طرح تحقیقاتی، مدل تغییر مکان – سهم میباشد ، در این مدل داده های مربوط به سپرده ها در سطح کلان مربوط به بانکهای استان با داده های بانک ملی استان مقایسه شده است. برای برآورد اجزای الگوی فوق به داده های کلان بانک های استان و منطقه مورد مطالعه بر حسب سپرده برای سه دوره زمانی نیازمند است.
مدل تغییر مکان- سهم، یک روش عمومی برای درک ارتباط میان ساختار انواع سپرده ها و رشد را فراهم می کند و به عنوان ابزاری برای تحلیل ارتباط سپرده ها یک منطقه با سپرده های استانی به کار می رود. مدل تغییر مکان- سهم را به صورت زیر می توان بیان کرد: (برایان فیلد و  برایان مک گرگور،۱۳۷۶)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

Back To Top