سامانه پژوهشی – تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب …

پایان نامه

سامانه پژوهشی – تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب …

۰٫۳۳۷۱

۰٫۲۰۰۸

۰٫۲۰۱۸

۰٫۱۸۳۷

۰٫۲۵۷۹۹

۱۳۸۳

۰٫۲۰۵۹

۰٫۴۰۷۹

۰٫۱۹۸۵

۰٫۱۶۲۳

۰٫۱۷۷۲

۰٫۲۵۳۵۸

۱۳۸۷

در این جدول، نسبت های هر یک از ساختار سپرده، با توجه به مبلغ سپرده گذاری در کل استان بدست می آید. در واقع برای بدست آوردن نسبت ها، مبالغ هر یک از سپرده ها در هر سال بر مبلغ سپرده در کل استان تقسیم می شود که هر یک از این نسبت ها در جدول فوق قرار داده شده است.
در جدول فوق همان گونه که مشاهده می شود سپرده های جاری در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۰ رشد داشته است اما سپرده جاری سال ۱۳۸۷ نسبت به سال ۱۳۸۳ رشد نداشته است.
سپرده قرض الحسنه هم مانند سپرده جاری در سال ۱۳۸۳ رشد داشته، اما در سال ۱۳۸۷ رشدی نداشته است.
سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت در دو سال ۱۳۸۷ و ۸۳ هیچ رشدی نداشته اند و حتی از نسبت سال های قبلی نیز کمتر شده است.
با نسبت گرفتن از جمع سپرده ها، مشخص می شود که سال ۸۳ نسبت به سال ۸۰ رشد داشته است اما سال ۸۷ نسبت به سال ۸۳ هیچ رشدی نداشته بلکه نسبت به سال ۸۳ کمتر هم شده است.
۵-۱- مقدمه
یکی از مراحل اصلی هر تحقیقی، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در رابطه با موضوع تحقیق و تفسیر آنها برای نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات است. پژوهشگر برای دستیابی به پاسخ تحقیق، داده ها را به بخش هایی تجزیه می کند، اما تحلیل داده های تحقیق به خودی خود پاسخ پرسشها را ارائه نمی دهد و تفسیر داده ها ضروری است. تفسیر کردن به معنی تبیین و معنا بخشیدن به داده ها است. بنابراین به معنی طبقه بندی، تنظیم، پردازش، دستکاری و خلاصه کردن داده ها برای یافتن پاسخ برای پرسشهای تحقیق است.(خاکی، غلامرضا؛۱۳۸۷)
هدف از این تحقیق استفاده از مدل تغییر مکان- سهم برای تحلیل ساختاری و بررسی مزیت نسبی بانک ملی استان سمنان از نظر جذب سپرده در مقایسه با سایر بانک ها در سطح استان می باشد. در این فصل نتایج آزمون ها در قالب نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه می گردد.
۵-۲- تحلیل نتایج مدل:
۱- نتایج بدست آمده از جدول ۱-۲۱، نشان می دهد که:
۱٫۳۲ gr:1.32 gn:1.00 gm:-
با توجه به مقادیر فوق و اینکه  می باشد باید عنوان کرد که ترکیب سپرده گذاری استان نامطلوب می باشد.یعنی بانک ملی استان دارای سپرده گذاری می باشد ولی رشد آن کندتر از رشد بانک های دیگر بوده است.
 
جدول۵-۱: مقادیر متغیر های مدل در مورد چهار سپرده(جاری، قرض الحسنه، کوتاه مدت، بلند مدت)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

Back To Top
بلندمدت کوتاه مدت قرض الحسنه جاری