تحلیل سلسله مراتبی

تحلیل سلسله مراتبی

تحلیل سلسله مراتبی

بر اساس نتایج حاصل شده از این مطالعه 5/46 درصد از خانوارهای این استان خریدار خالص و 5/53 درصد فروشنده خالص گندم هستند. بر این اساس خانوارهای استان خراسان رضوی فروشنده خالص گندم بوده و در اثر افزایش قیمت گندم درآمد واقعی و رفاه خانوارهای این استان افزایش می یابد.
در این مطالعه به بررسی افزایش قیمت گندم بر رفاه خانوارهای استان خراسان رضوی از معیار نسبت منفعت خالص (NBR ) و برای برآورد تغییر در رفاه خانوارهای نمونه با روش تغییرات جبرانی استفاده شده است.
امامی میبدی و همکاران
1388
قیمت گاز مصرفی در بخش خانگی
نتایج به دست آمده از تحقیق حاکی از این است که متغیر دما تأثیرگذارترین متغیر در تعیین قیمت گاز در بخش خانگی در ایران می باشد.
در این تحقیق ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر تعیین قیمت گاز در بخش خانگی، این عوامل با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شده و سپس، به تعیین قیمت در استان های مختلف اقدام گردیده است.
منظور و همکاران 1388
تقاضای انرژی خانگی
نتایج این مطالعه، نشان میدهد تمامی متغیرهای  سیستم تقاضای تقریباً ایده آل، معنی دار بوده و علامت آن ها به لحاظ نظری سازگار و قابل قبول است. کشش های درآمدی تقاضا همگی  مثبت اند. کشش های خود قیمتی منفی هستند، به طوری که برق و گاز طبیعی نسبت به قیمت، کشش پذیر و سایر فرآورده ها کم کشش اند.
در این مطالعه به مدل سازی تقاضای هر یک از حامل های انرژی به تفکیک برق، گاز طبیعی و سایر فرآورده ها (نفت سفید، نفت گاز و گاز مایع) در بخش خانگی ایران با استفاده از فرم تابعی انعطاف پذیر موضعی «سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) »، پرداختند. در این مطالعه برای تخمین این مدل از داده های سری زمانی سال های 1350-1384 استفاده شده است.
ترکمانی و دهقان پور
1388
تقاضای مصرفی خانوار شهری و روستایی
نتایج نشان می دهد، برای مناطق شهری گروه های مسکن، سوخت و روشنایی، تفریح، تحصیل و مطالعه و خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات کالاهای ضروری و پوشاک و کفش و بهداشت و درمان، حمل ونقل و ارتباطات و سایر کالاها و خدمات متفرقه کالاهای لوکس تشخیص داده شده است. برای مناطق روستایی گروه های پوشاک و کفش و خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات کالاهای ضروری و مسکن، سوخت و روشنایی، بهداشت و درمان و تفریح و تحصیل و مطالعه کالاهای لوکس تشخیص داده شده است .
در این مطالعه رفتار مصرفی خانوار شهری و روستایی ایران با استفاده از داده های مخارج خانوار شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین برای تخمین از روش DMI به جای روش های مرسوم مورد استفاده در تخمین تقریب خطی الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده آل استفاده شده است.
شاه مرادی و مهرآرا (1389)
رفاه خانوار و بودجه دولت
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت تمامی حامل های انرژی باعث افزایش ۸ درصدی در شاخص بهای مصرف کنندگان شده و آزادسازی کامل قیمت حامل ها باعث افزایش ۱۰۸ درصدی در شاخص بهای مصرف کننده می شود. همچنین، سناریوی مطرح برای افزایش قیمت های حامل های انرژی نیز باعث افزایش سطح قیمت ها به میزان 55/29 درصد خواهد شد.
در این مطالعه با استفاده از روش داده- ستانده به بررسی آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر قیمت کالاها و خدمات، رفاه دهک های درآمدی خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحلیل های داده- ستانده و جدول سال ۱۳۸۳ بانک مرکزی پرداخته شده است.
هادی زنوز و برمکی (1390
هزینه های بخش حمل ونقل و رفاه خانوارهای شهری
نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، با افزایش قیمتهای حاملهای انرژی هزینه ی استفاده از خودرو شخصی 195 درصد و هزینه تولید خدمات حمل ونقل عمومی در شهرها 6/48 درصد افزایش خواهد یافت.
در این مطالعه تأثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر هزینه های بخش حمل ونقل و رفاه خانوارهای شهری در ایران با استفاده از دو مدل داده – ستانده (IO ) و ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM ) مورد بررسی قرار گرفته است

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~