تحلیل مولفه های اصلی

دانلود پایان نامه

اینگونه واکنشی به طورطبیعی رخ میدهدویک شاخص برای استرس اکسیداتیواست.(ویکیپدیا) .علاوه براین ،فعالیتهای سوپراکسیددیسموتاز،پراکسیدازوکاتالاز درسطح بالاتری حفظ،وکاهش اسیداسکوربیک وکلروفیل محدود شده است . داده هانشان دادکه درمان عناب ها بعدازبرداشت باتابش اشعه ماوراءبنفش ترکیب شده باپوشش کیتوزان یک روش موثربوده ،وممکن است دربرنامه های تجاری برای حفظ میوه پس ازبرداشت درنظرگرفته شود . (شائویینگ ژانگ ، یو وی یو و همکاران 2014 ).
آنها در سال 2014 به شناسایی نرم افزاری خصوصیات شکاف در عناب تازه با استفاده از تصویر برداری ابر طیفی Vis / NIR ترکیب شده با پردازش تصویر پرداختند . تشخیص نقص شکاف درعناب تازه یک فرایندحیاتی ( بحرانی )برای تضمین کیفیت عناب ودیدن پردازش نیازهای میوه عناب تازه است .
این مطالعه یک روش جدید را برای شناسایی خصوصیات عناب تازه ارائه داده است که با استفاده از تصویر برداری ابر طیفی مرئی و نزدیک به مادون قرمز Vis) / NIR) منطقه 380 -1030 nm ) ) با پردازش تصویر ترکیب شده است . اطلاعات تصویرابرطیفی ازنمونه ها در استخراج مشخصات دسته امواج رادیویی بوسیله کمومتریکس مورد استفاده قرارگرفتند ، که یکپارچه ازروش حداقل جزئی رگرسیون مربع (PLSR) ، تجزیه وتحلیل مولفه های اصلی (PCA) ازتصویرابرطیفی فضایی (SPCA) وتجزیه وتحلیل مولفه های مستقل (ICA) از تصویرابرطیفی فضایی (SICA) مورد استفاده قرار گرفتند .
به وسیله اطلاعات محوراست. این یک نظم وانضباط بسیارسطحی است ، که با استفاده از روش های تکرار شونده در اطلاعات منظم تحلیلی هسته بکار می رود.(ویکیپدیا)
بر اساس دسته امواج رادیویی انتخاب شده ، حداقل مربعات ماشین حامل پشتیبانی ( LS-SVM ) مدل های جداسازی را که به درستی تشخیص میان ترک خوردگی و صدای عناب تازه را می دهند ، را تاسیس کردند. عملکرد مدل جداسازی با استفاده از مشخصات عملیاتی گیرنده (ROC) تجزیه و تحلیل منحنی مورد ارزیابی قرار گرفته بود . نتایج نشان دادکه مدل جداسازی PLSR-LS-SVMبادقت بالا از 100 درصدمطلوب بود عملکردمنطقه برابر1 و STD برابر 0 می باشد .
برای کسب اطلاعات از خصوصیات غنی شکاف ، SPCA همچنین بر روی تصاویر در پنج مشخصه دسته امواج رادیویی انتخاب شده توسط PLSR برده بود . در نهایت ، عکس SPC-4 در شناسایی محل و منطقه ویژگی های شکاف از طریق یک تصویر توسعه یافته الگوریتم پردازش ، کاوش کرده بود . نتایج نشان دادکه تصویربرداری ابرطیفی درترکیب باروش پردازش تصویرمیتواند به شناسایی سریع ازویژگیهای شکاف درعناب تازه دستیابد.(یانگ نی شائو و همکاران 2014).
در تحقیقی که آنها انجام دادند به بررسی مقایسه حالتهای مختلف ازطیف سنجی مرئی ونزدیک به مادون قرمزبرای شخیص هجوم حشرات داخلی درعناب پرداختند . این مطالعه توانایی های حالت interactance ،بازتاب و انتقال طریقه های طیف سنجی قابل مشاهده و نزدیک مادون قرمز را در تشخیص هجوم حشرات آلوده داخلی عناب ها ، مقایسه کرد . تجزیه وتحلیل آماری انجام شده بود برای شناسایی طول موج های موثریکه به بهترین وجه جداسازی،عناب ها ی آلوده به حشرات ازعناب های دست نخورده وبه مشتق تابع درطبقه بندی عناب ها هجوم حشرات داخلی وآنهایی که عاری ازآلودگی بودند را نشان داد .بالاترین نرخ طبقه بندی صحیح به دست آمده ازحالتهای فوق %100 ، %0/90 و%0/97 بود.
حالت interactance در محدوده طول موج بلند ( LWNIR ) NIR نسبت به حالت انتقال در محدوده مرئی و طول موج کوتاه نزدیک به مادون قرمز ترجیح داده شده است . علاوه بر این ، حالت انتقال در محدوده VSWNIR یک مزیت آشکار بیش از حالت بازتاب در هر محدوده را نشان داده بود .
نتایج نشان میدهدکه ممکن است هردوحالت interactance و انتقال به منظورتوسعه یک سیستم درتشخیص کیفیت داخلی عناب ها استفاده شود . (جی وانگ ، کا ناکانو و همکاران 2010 ).
آنها در مطالعه ای که در سال 2010 انجام شد ، به ارزیابی کیفیت عنابهای غیرمخرب بوسیله طیف سنجی مرئی ونزدیک به مادون قرمز پرداختند که در این تحقیق ، توانایی پیش بینی مقایسه از Interactance ،اندازه گیری انتقال قابل مشاهده و طیف سنجی در ناحیه مرئی و نزدیک به مادون قرمز در تشخیص محتوای مواد جامد محلول ( ssc )از عناب ها پرداخته شد. درجه بندی مدل های ناحیه یا طیف مرئی و نزدیک به مادون قرمز به ssc بر اساس رگرسیون حداقل مربعات جزیی توسعه داده شد (PLSR ) با توجه به لگاریتم از جذب متقابل ورود به سیستم R1) ).
مشتقات اول و دوم آن D 2log ، D 1log مدل های PLSR برای پیش بینی نتیجه ضریب همبستگی نمونه rp) ) از 74/0 تا 91/0 وریشه میانگین مربع خطا از پیش بینی RMSEP) ) از 200/3 تا 018/2 استفاده می شود ، بریکس برای interactance : از 73/0 تا 63/0 و RMSEP از 863/3 تا 517/3 بریکس برای انتقال بدست آمد. نتایج نشان میدهد که interactance نمایش یک مزیت آشکار بیش از اندازه گیری انتقال است . اندازه گیری بازتابش تبعیض در مرتب سازی خارجی عناب های آلوده به حشرات از کلاس دست نخورده مورد استفاده قرار گرفت .
تجزیه و تحلیل تفکیک گام به گام ( SDA) برای شناسایی انجام شد ،طول موج موثر است که بهترین تبعیض و جداسازی عناب های آلوده به حشرات از عناب های سالم ودست نخورده است و یک مشتق تابع تفکیک در طبقه بندی عناب های دارای آلودگی های خارجی و آنهایی که عاری از آلودگی بودند را نشان داد. نتایج نشان داد که ورود به سیستم R/1 ) ) نرخ طبقه بندی صحیح از D1log ،R/1) )و , D 2log (1/R) برای طبقه بندی کلاس های دست نخورده ، آلوده به حشرات وساقه پایانی بهتر است . (لیو چن ،اویانگ 2010 : نیکولا و ورلیندن و دسمت ، سائوولز 2010 ، جی وانگ ، کا ناکائو ، اس اوهاشی 2010 ).
آنها در بررسی حفظ عناب با استفاده از فیلم کیتوزان با دی اکسید نانو سیلیکون به این نتیجه رسیدند که اثر 1 درصد فیلم کیتوزان با 04/0 دی اکسید نانو سیلیکون از برداشت عناب بر روی خواص کیفی ، تحت دمای محیط مورد بررسی قرار گرفت .پس از 32 روز ، شاخص رنگ قرمز بروز پوسیدگی ، از دست دادن وزن ، تعداد تنفس از پوشش عناب های داده شده در مقایسه با آنهایی که از کنترل کمتر برخوردار بودند. فعالیت پایین ammonialyasephenyalalnine و فعالیت های بالاتر از آنزیم های آنتی اکسیدان روبنده به عنوان مثال سوپر اکسیداز ، پراکسیداز و کاتالاز از عناب های پوشش داده شده را می توان به پوشش مرکب نسبت داد ،افزایش malonaldehyde در عناب های پوشش داده مهار شد. پوشش کامپوزیت نشان داده بود که در حفظ فلاوونوئیدها نسبت به پوشش کیتوزان به تنهایی برتر است . اما تفاوت مشاهده شده از لحاظ از دست دادن ویتامین ث و محتوای پلی فنل کل بین پوشش و کنترل انجام شد. پوشش عناب ها با کیتوزان +دی اکسید نانو سیلیکون جایگزین مطمئن خواهد بود اگر پوشش دی اکسید نانو سیلیکون است می توان اجازه برای استفاده از مواد غذایی داد. ( لیما 2012 ، بوسکز ،مولینا 2012 ، شائوئینگ ژانگ 2012 ، ین ژرن 2012 ،هوی لی ، زییائو ناژانگ ، ژین هو آدی 2012 ).
آنها در مطالعه ای که انجام شد به بررسی ارزیابی نظام مند از ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره الکلی بافت های مختلف عناب ، گونه Ziziphus jujube mill از چین پرداختند ، در این تحقیق گونه عناب Ziziphus jujube mill مدت طولانی است که برای مصرف انسان و اهداف دارویی در چین استفاده می شود ، اینگونه است که برای درمان برخی از بیماری ها نظیر استرس است که در آن گونه های رادیکالی به عنوان یک نتیجه از اکسیداتیو تولید شده توصیه می شود. با این حال ، مطالعه سیستماتیک بر ظرفیت آنتی اکسیدانی از بافت های مختلف عناب است که هنوز وجود ندارد به منظور رسیدگی به این هدف ، بافت های مختلف از سه رقم عناب با توجه به ظرفیت آنتی اکسیدانی وترکیبات آنتی اکسیدانی فنلی مانند : فلاوونوئید ، اسید اسکوربیک ،آنتوسیانین مشخص شد. ظرفیت آنتی اکسیدانی با استفاده از سنجش FRAP (کاهش قدرت آنتی اکسیدانی فریک ) ، DPPH (2,2 ) ، فنیل 1- picrylhydrazyl اندازه گیری شد . با استفاده از کروماتوگرافی مایع( HPLC) اسیدهای فنلی با عملکرد بالا مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج نشان می دهد که پوست همه ارقام دارای بیشترین ظرفیت آنتی اکسیدانی ، بیشترین مقدار کل فنل منعکس کننده فلاوونوئیدها و آنتوسیانین موجود در این قسمت می باشد . علاوه بر این به دنبال پیدا شدن protocatechuicاسید توسط گالیک اسید ، اسید فنولیک غالب در عناب اسید کلروژنیک و اسید کافئیک می باشد . نتایج بدست آمده در این مطالعه به وضوح نشان می دهد که عناب چینی دارای پتانسیل قابل توجهی می باشد که می توان آنرا به عنوان یک عامل آنتی اکسیدانی طبیعی استفاده کرد.( هائوژانگ ،لوژیانگ ، شویی ، یوبیین یی ، فا ژنگ رن ، 2010 ، کولایی 2009 ،سیلوا 2090 ، شوکلا 2009 ) .
آنها در مطالعه ای که در سال 2012 داشتند در بررسی اثرمرحله رسیدن درخواص فیزیکی وپروفایلهای آنتی اکسیدانی امیدبخش جدول میوه عناب گلابی به این نتایج دست یافتند که :
مطالعه حاضربه منظوربررسی اثرمرحله رسیدن درخواص فیزیکی وپروفایلهای آنتی اکسیدانی ازیک جدول میوه ، عناب گلابی بود.شش مرحله رسیدن عناب ها تاسیس شد: S1: رسیده سبز ، S2 :رسیده سفید ، S3 : عناب گلابی را با مساحت سطح % 25–35 ، S4 : % 55-45 ، S5 : %75-65 ، S6 : % 100 عناب ها درS1وS2باسطح بالایی ازاسکوربیک اسید ها ،پروآنتوسیانیدینها،فنلها وفعالیت آنتی اکسیدانی یافت شدند.
علاوه براین ،بافت مناسب ،کل موادجامد محلول ،قند ،نسبت قندبه اسیدوآنتی اکسیدانها به طوریکه در جدول S4 پدیدار شده است . نتایج به وضوح به دست آمده خواص فیزیکی مختلف ،مقادیر متفاوت فنولیکهاودرجه های مختلف ازفعالیت آنتی اکسیدانی را که بسته به رسیدن میوه است را نشان می دهد .
در نتیجه عناب های رنگ آمیزی نشده ، می تواند به عنوان آنتی اکسیدان طبیعی بالقوه با پرو آنتوسیانین های فراوان و نیمه قرمز مرحله رسیدن استفاده شودکه یک دوره چیدن مناسب برای تازه خوردن به عنوان میوه جدول است . درزمینه تولیدعملی،برای باغداران ،برداشتدرمراحل رسیدن مرتبط بااهداف جاری درنظرگرفته شده امکان پذیراست. ( چون سن وون ، مین وانگ و همکاران 2012 ) .
آنها در تحقیقی که در سال 2011 داشتند به بررسی یک مدل شناسایی ساده برای کبودی یا ساییدگی نامحسوس درعنا ب تازه براساس طیف سنجیNIR پرداختند ، که بازتاب طیف سنجی مرئی نزدیک به مادون قرمز در شناسایی دقیق و ظریف کبودی یا ساییدگی عناب تازه بکار برده شده بود . دراین مقاله ، 70 نمونه به طورتصادفی به عنوان یک کالیبراسیون انتخاب شدند تنظیم و 30 نمونه به عنوان مجموعه ای پیشبینی انتخاب شدند.کالیبراسیون پراکنده ضربی (MSC)در فرایندطیفی مورداستفاده قرارگرفت ، 9 مشخصه های طول موج بوسیله الگوریتم های طرح ریزی های پی درپی (SPA) درپایان انتخاب شدند.براساس طیف سنجی تجزیه وتحلیل نظری ،تجزیه وتحلیل مولفه های اصلی (PCA)در تجزیه و تحلیل اطلاعات طیفی از مشخصات طول موج انجام شده بود ، و چهار اجزای اصلی (PCs) اطلاعاتی که به عنوان متغیرهای ورودی برای حداقل مربعات ماشین حامل پشتیبانی مدل (LS–SVM)مورد استفاده بود برای شناسایی کبودی (ساییدگی ) ظریف از میوه های عناب تازه انتخاب شدند . عناب های سالم وعناب های کبود (ساییده ) درپیش بینیبا کد 1 و 2 به ترتیب میتوانندبه عنوان خروجی درنظرگرفته شوند . میزان دقت شناسایی از مدل MSC-SPA-PCA-LS-SVMبرای ساییدگی های ظریف میوه های عناب تازه می تواند به %100 برسد ، اثبات آنکه اطلاعات کلیدی در داده های طیفی می تواندبه طور موثری بوسیله روش های ترکیبی SPAوPCA انتخاب می شوند . این امکانپذیراست برای شناسایی کبودی یا ساییدگی ظریف ازعناب تازه با استفاده ازبازتاب طیف سنجی مرئی نزدیک به مادون قرمز ( NIR ) . (های هونگ ژانگ و همکاران 2011 ) .
آنها در سال 2013 در تحقیقی که بر روی کیتوزان در هم گسیخته ( مختل ) پنی سیلیوم اکسپانسیوم و کنترل های پس از برداشت آبی قالب میوه عناب داشتند این مطلب را مورد بررسی قرار دادند که ، کیتوزان نشان داده شده است که برای کنترل بیماریهای پس ازبرداشت های مختلف موثراست.بااین حال ،کمی درمورداثرکیتوزان درقالب آبی با عامل پنیسیلیوم اکسپانسیوم درمیوه عناب شناخته شده است .در اینجا ما نشان می دهیم که در استفاده از کیتوزان کاهش می یابد توسعه بیماری در قالب آبی ناشی از پنی سیلیوم اکسپانسیوم در جراحت و تلقیح میوه عناب در دمای 25 درجه سانتی گراد . کیتوزان همچنین یک اثرجلوگیری کننده بر روی فساد طبیعی میوه عناب درطول ذخیره سازی درصفر درجه سانتی گراد ایجاد می کند . استفاده ازیک پوشش کیتوزان در میوه به سختی هر گونه اثر معنی داری برروی تغییرات کاهش وزن ، محتوای جامد محلول ، اسیدیته قابل تیتراسیون ، و ویتامین ث ،به عنوان افزایش زمان ذخیره سازی داشت . در رسیدگی مکانیسم های اصولی تاثیر کیتوزاندر برابرقالب آبی برروی میوه عناب ، ما رشد پنی سیلیوم اکسپانسیوم را بعد از درمان تجزیه وتحلیل کردیم .نتایج نشان دادکه جوانه زنی اسپور،طول لوله جوانه ورشدقارچ از پنیسیلیوم اکسپانسیوم به طورقابل توجهی توسط کیتوزان دریک حالت وابسته به غلظت مهارشدند .بااستفاده ازکاوش گرفلورسنتیدیدپروپیدیوم ،مادریافتیم که غشای پلاسمایی ازمورد پنی سیلیوم اکسپانسیوم به طورقابل توجهی سقوط کرد پس ازدرمان کیتوزان . مشاهده بیشترتوسط میکروسکوپ الکترونی نشان دادکه پلاسما غشاء مورد پنی سیلیوم اکسپانسیوم پس ازکاربرد کیتوزان به تدریج مختل شد.اطلاعات مانشان میدهدکه کیتوزان ممکن است به طوربالقوه برای کنترل بیماریهای پس ازبرداشت درمیوه عناب بدون اثر منفی برکیفیت میوه استفاده شود . (لیتینگ وانگ ، هائو وو وهمکاران 2013 ) .
آنها در سال 2005 در تحقیقی که بر روی مقایسه ظرفیت آنت یاکسیدانی عصاره ازپنج رقم ازدرختان عناب چینی داشتند ، ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره ازپنج رقم عناب چینی وفعالیت آنتی اکسیدانی آلفا توکوفرول موردبررسی ومقایسه قرارگرفتند.داده هانشان دادکه ظرفیت آنت یاکسیدانی درارقام متفاوت بود.فعالیت آنتی اکسیدانی ،مهاراثردر 2 ،2 – دیفنیل-1-پیکریل – هیدرازیل (DPPHقدرت رادیکال وکاهش عصاره دردستور رقمZizyphusjujubaکاهش یافتهاست.رقمZizyphus jujubajinsixiaozao، رقم yazao Zizyphus jujuba. رقمjianzaoZizyphus jujuba.رقمjunzaoZizyphus jujuba. فعالیتهای آنتی اکسیدان عصاره ازZizyphus jujube . رقمjinsixiaozao،Zizyphus jujuba.رقمyazaoوZizyphus jujuba.jianzaoقویترازآلفا توکوفرول بود تفاوت معنی داری (p <0.05) بین آلفا توکوفرول وهردو رقمZyphus jujubaمشاهده شد. jinsixiaozaoورقمyazaoZizyphus jujuba.در حالیکه هیچ تفاوت معنی داری ( p > 0.05)بین آلفا توکوفرول و رقمjianzao jujubaZizyphusیافتنشد . علاوه براین،هیچ ارتباطی بین محتوای فنل کل وظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره ازپنج رقم عناب چینی یافت نشد. (لی جین – وی ، دینگ شائو دانگ و همکاران 2005 ) .
آنها در مطالعه ای که در مورد اثرپیش درمانی برروی فعالیت آنتی اکسیدانی از پلی ساکاریدهای عناب داشتند به این نتیجه رسیدند که ، پیش درمانی حیاتی برای حفظ فعالیت های زیستی پلی ساکاریدها است.دراین مقاله ،اثرات آبگرم ،استخراج اولتراسونیک ومایکروویو ،وهمچنین اثرات پروتئین ومراحل حذف رنگدانه ،برروی فعالیت آنتی اکسیدانی پلی ساکاریدمحلول درآب درعناب(WSPJ) موردمطالعه قرارگرفتند . فعالیت مهار رادیکال آزادهیدروکسیل (OH)برای تعیین فعالیت آنتی اکسیدانیWSPJبه تصویب رسید .نتایج نشان دادکه فعالیت مهارOHاز WSPJاستخراج توسط امواج فراصوت بالاتربود ازآن استخراج با آب داغ ومایکروویو .علاوه براین ،پارامترقدرت درهردواولتراسونیک ومایکروویو به طرزچشمگیری استخراج تحت تاثیر فعالیت مهار OHقرارداشت . ازسوی دیگر ،معرف Sevagبهتربودازاسیدتری کلرواستیک (TCA)،TCAبا 1-بوتانول (TCA-B)واسیدهیدروکلریک برای حذف پروتئین،وH2O2بهترازکربن فعال برای حذف رنگدانه به نگهداشتن فعالیت آنتی اکسیدانی WSPJبود.(چنلینگ کیو ، سونگ چنگ یو و همکاران 2013 ) .

مطلب مشابه :  کشورهای در حال توسعه، کشورهای توسعه یافته، الگوهای ارتباطی