تحلیل های آمار استنباطی

تحلیل های آمار استنباطی

تحلیل های آمار استنباطی

5/90 درصد
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
پس از اینکه پژوهشگر روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تفکیک های آماری مناسب که با روش تحقیق، نوع متغییرها و … سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند، در بوته آزمایش قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی (راه حلی) برای پرسشی که تحقیق تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن آن بود، بیابد (خاکی، 1382). در این تحقیق تجزیه و تحلیل داده ها از دو بخش تشکیل شده است
3-8-1 آمار توصیفی
این نوع آمار صرفاً به توصیف جامعه می پردازد و هدف آن محاسبه ی پارامترهای جامعه است (آذر و مؤمنی، 1388). آمار توصیفی برای تعیین وضعیت پدیده یا مسأله یا موضوع مورد مطالعه استفاده می شود یا در واقع ویژگی های مورد مطالعه به زبان آمار، تصویرسازی یا توصیف می گردد. یعنی از مفاهیم و روش هایی جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمع آوری شده استفاده می شود.
3-8-2 آمار استنباطی
گام بعدی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده از تکنیک های آمار استنباطی می باشد. در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر براین است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده می شود (حافظ نیا، 1383).
در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS از آزمون آماری تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده است. تحلیل رگرسیون روش آماری است که طی آن از طریق متغییر وابسته، متغییر یا متغییرهای مستقل تبیین و پیش بینی می شوند (ساعی، 1381).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1 مقدمه
از آنجا که آمار ابزار مناسبی برای تبدیل داده ها به اطلاعات است، استفاده از آن در دانش مدیریت به نحو وسیعی رایج گردیده است. امروزه کمتر سازمانی را می توان یافت که از متخصصان آمار برای کمک به مدیریت سازمان استفاده نکنند. بکاگیری برنامه های آماری و کامپیوتری به مدیران یاری می رساند تا در کمترین زمان ممکن اطلاعات لازم بسیاری را برای تصمیم گیری بدست آورد (آذر و مومنی، 1388).
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ گویان تکمیل گردیده اند را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار میله ای و هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد، با استفاده از آزمون رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.
4-2 توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
در این بخش به توصیف متغیر های جمعیت شناختی تحقیق پرداخته می شود:
4-2-1 توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جدول (4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
فراوانی
درصد
مرد
194
50
زن
194
50
کل
388

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~