تصاویر

پس از ایجاد اتصال بین پلاسمید برش خورده ی pET-28a با قطعه ژنی برش خورده توسط آنزیم های مرتبط و انتقال پلاسمید های نوترکیب حاصله به سلول های پذیرای باکتری E. coli BL21(DE3) ، باکتری های حاصل بر روی محیط کشت TSA حاوی کانامایسین کشت داده شدند و دو کولونی بدست آمد. برای تأیید وجود قطعات ژنی درون باکتری های فوق، آزمایش PCR صورت گرفت که نتایج آن در شکل ۷-۴ دیده می شود.

شکل ۷-۴: نتایج الکتروفورز نمونه های حاصل از PCR با پرایمرهای T7 promoter وterminator T7 برروی کلونی بدست آمده(ستون های ۱ و ۲ نشانگر کلون pET-28a- NcSAG1 و ستون ۳ به عنوان کنترل). bp DNA ladder 100(Fermentas)
۸-۴- نتایج بیان پروتئین نوترکیب
نتایج الکتروفوز به روش SDS-PAGE مربوط به بیان پروتئین NcSAG1 در دماهای 25 ، 28 ، 30 ، 32 و 37 درجه سانتیگراد در شکل ۸-۴ دیده می شود. القای بیان ژن با استفاده از غلظتهای 1، 1/ 0 و 01/0 میلی مولار IPTG صورت گرفت.
تصاویر زیر مربوط به بیان پروتئین در کلون دارای pET-28a حامل قطعه ژنی با محل های برش برای ІІІ Hind و NcoІ است.

شکل ۸-۴: الکتروفورز پروتئین NcSAG1بیان شده در دما ی ۲۵ درجه سانتیگراد.
ستون ۲ (باکتری حاوی پلاسمید، پیش از القا ی بیان ژن)، ستون ها ی ۳، ۴و ۵ (باکتری حاوی پلاسمید، ۲ ساعت پس از القا، IPTG 01/0، 1/0و 1 میلی مولار)، ستون های ۶، ۷ و ۸ (باکتری حاوی پلاسمید، ۴ ساعت پس از القای IPTG 01/0، 1/0و 1 میلی مولار)، ستون های ۹، ۱۰ و ۱۱ (باکتری حاوی پلاسمید، یک شبانه روز پس از القای IPTG 01/0، 1/0و 1 میلی مولار)، ستون های ۱ و ۱۲ )مارکر پروتئینی(

شکل ۹-۴: الکتروفورز پروتئین NcSAG1 بیان شده در دمای ۲۸ درجه سانتیگراد. مشخصات ستون های الکتروفورز مانند شکل ۸-۴ می باشد.

شکل ۱۰-۴: الکتروفورز پروتئین NcSAG1 بیان شده در دما ی ۳۰ درجه سانتیگراد. مشخصات ستون های الکتروفورز مانند شکل ۸-۴ می باشد.

شکل ۱۱-۴: الکتروفورز پروتئین NcSAG1 بیان شده در دما ی ۳۲ درجه سانتیگراد.
ستون ها ی ۱، ۲ و ۳ (باکتری حاوی پلاسمید، یک شبانه روز پس از القای IPTG 1، 1/0و 01/0 میلی مولار)، ستون های ۴،۵ و۶ (باکتری حاوی پلاسمید، ۴ ساعت پس از القا، IPTG 1، 1/0و 01/0 میلی مولار)، ستون های ۸، ۹ و ۱۰ (باکتری حاوی پلاسمید، ۲ ساعت پس از القای IPTG 1، 1/0و 01/0 میلی مولار)، ستون ۱۱ (باکتری حاوی پلاسمید، پیش از القا ی بیان ژن)، ستون ۷) مارکر پروتئینی(

شکل ۱۲-۴: الکتروفورز پروتئین NcSAG1 بیان شده در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد.
ستون ها ی ۲، ۳ و ۴ (باکتری حاوی پلاسمید، ۲ ساعت پس از القای IPTG01/0، 1/0و 1 میلی مولار)، )، ستون های ۵، ۶ و ۷ (باکتری حاوی پلاسمید، ۴ ساعت پس از القا، IPTG 01/0، 1/0و 1 میلی مولار)، ستون های ۸ ، ۹ و ۱۰ (باکتری حاوی پلاسمید، یک شبانه روز پس از القای IPTG 01/0، 1/0و 1 میلی مولار)، ستون ۱۱ (باکتری حاوی پلاسمید جوشانده نشده، ۴ ساعت پس از القا، IPTG 1/0 میلی مولار) و ستون های ۱ و ۱۲ )مارکر پروتئینی(