تصمیم گیری استراتژیک

به منظور بهبود تصمیمات آتی و استفاده از تجربیات ،موفقیت یاعدم موفقیت فزایندهها را ارزیابی و بازنگری کند
ملاحظات اخلاقی را در فرایند و چرخه تصمیم گیری لحاظ کند.
مدیر و عناصر روابط عمومی می توانند و باید در تصمیم گیری های استراتژیک سازمان دخالت و مشارکت داشته باشند.یکی از نقاط ممتاز و ویژه در مدیریت استراتژیک تاکید بر محیط برون سازمانی و حتی جهانی است.در این راستا روابط عمومی است که باید محیط بیرونی را بررسی و تحلیل کند و تنها اطلاع رسانی کافی نیست.ازجمله این اقدامات عمده مطالعه محیط بیرونی و درونی است و یکی از ویژگی های مهم روابط عمومی پیشگیری است نه درمان که باید به این نکته توجه ویژه ای شود( میر سپاسی ،1378، 49).
منظور از وظایف استراتژیک روابط عمومی ،دخالت در روند تصمیم گیری سازمان است و زمانی که بخواهیم هدف را مشخص کنیم و چگونگی رسیدن به آن را مشخص کنیم،درواقع به مدیریت استراتژیک پرداخته ایم.
اگر ما مدیریت روابط عمومی را (مدیریت استراتژیک)بدانیم،در حقیقت مدیران روابط عمومی باید در تصمیم گیری های مدیران سازمان موثر باشند،اما باید دید مدیران روابط عمومی چگونه مدیریت سازمان را در تصمیم گیری استراتژیک کمک می کنند برای این کار، شناخت محیطی لازم است.باید تهدیدات را شناخت و آنها را به فرصت تبدیل کرد.منظور از فرصت ها ،عوامل مساعد برون سازمانی هستند که ما را در رسیدن به اهداف سازمان یاری می دهند.اگر این عوامل مساعد نباشد،به تهدیدات محیطی تبدیل می شوند.برای این منظور باید محیط را که شامل محیط را که شامل محیط سیاسی ،اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی و فناوری هستند –شناخت ضمن اینکه می توان شناخت را کمی هم کرد.آنگاه می توان با استراتژی پیشگام یا دفاعی وارد شد یا شرایط موجود را حفظ کرد یا می توان صرفاً یه عنوان تحلیل گر وارد شد یا درنهایت استراتژی واکنشی را انتخاب کرد.استراتژی بعدی زمانی اتخاذ می شود.که تهدیدی بسیار بوده، وضعیت به ضرر سازمان است.ضعف های درون سازمانی هم وجود دارد.اگر عوامل درون و برون سازمانی مساعد باشند می توان از آنها استفاده کرد و سازمان را به حرکت وا داشت (فرهنگی،1358، 50).
9 (راه موثر روابط عمومی در موفقیت هر سازمان:
روابط عمومی، فرآیندی مدیریتی است نه فقط یک رویداد. پاتریک جکسون، از مطرحترین و معروفترین مشاوران روابط عمومی، جدول زیر را طراحی کرده است که نشان دهد که روابط عمومی چگونه میتواند در موفقیت هر سازمانی موثر باشد.
جدول شماره: 9 راه موثر روابط عمومی در موفقیت هر سازمان
فرایند
فعالیتهای اصلی
دستاوردها
آگاه کردن و اطلاع رسانی
اعلان، پیشبرد، هدف گیری مخاطبان، نشر مطالب
راه را برای فروش، تأمین منابع مالی عرضه سهام شرکت و غیره هموار لازم میکند.
انگیزه سازمانی
روابط داخلی و ارتباطات، مداخلات از نوع بهبود سازمانی
روحیه سازی، کار گروهی، افزایش بهرهوری، فرهنگ یکپارچهسازی سازمانی، کار در راستای تحقق هدفی یکسان و مشخص
پیش بینی مسائل
تحقیق، درد دل کردن با مردم، گروههای پیشبینی مسائل
به موقع از مسائل و مشکلات و تغییرات سیاسی، اجتماعی و ناآرامیها آگاه شدن
شناسایی فرصت ها
تعامل با مخاطبان درون و بیرون سازمانی، کار خود را خوب بلد بودن و کسب و کار خود را خوب شناختن