تصمیم گیری

• امکان کاهش حجم تقاضا تا پایان دوره (قبل از پذیرفتن نرخ): خریداران در صورتی که قیمت فروشنده را نپذیرفته باشند می توانند حجم تقاضای خود را کاهش دهند.
• امکان افزایش نرخ از سوی خریدار: خریداران در این بازه زمانی اجازه افزایش نرخ را دارند اما نمی توانند قیمتی بالاتر از نرخ پیشنهادی فروشنده را وارد سیستم کند.
• امکان کاهش نرخ از سوی فروشنده: فروشنده در این بازه زمانی اجازه کاهش نرخ را دارد اما نمی تواند قیمتی کمتر از بالاترین نرخ پیشنهادی خریدار را وارد سیستم کند.
* پس از 10 ثانیه چانه زنی فروشنده نرخ خود را به 7600 ریال کاهش می دهد و در مقابل خریدارانی که 500 تن ا ز تقاضای بازار را تشکیل می دهند ، نرخ خود را تا 7550 ریال افزایش می دهند.
* مشاهده می کنیم که در مدت 50 ثانیه پس از چانه زنی میان خریداران و فروشنده، به میزان 800 تن بر روی نرخ 7600 ریال توافق شده است . این بدین معنی است که اگر تا 10 ثانیه دیگر خریدار دیگری نرخ را نپذیرد، معامله قطعی خواهد شد و 800 تن از 1000 تن کالای عرضه شده با نرخ 7600 ریال معامله شده و نرخ 7600 ریال برای کالای فوق کشف می شود و 200 تن کالای باقی مانده نیز در سیستم مازاد عرضه قرار داده خواهد شد.
* در صورت عدم پذیرش نرخ توسط خریدار ، زمان زرد فقط یک بار تمدید خواهد شد ) 120 ثانیه در کل).
2-6-3 خریداری از کالای مازاد
اگر کالایی پس از عرضه کشف نرخ شود ولی تمام آن به فروش نرسد ، کالا وار د سیستم مازاد عرضه شده و کارگزاران خریدار می توانند پس از تالار معاملات در دفاتر خود و از طریق سیستم، کالای مازاد را با همان نرخ کشف شده خریداری کنند. امکان حذف مازاد عرضه، بعد از اتمام زمان معاملات آن روز کاری تا قبل از شروع معاملات روز کاری بعد برای کارگزار فروشنده وجود دارد.
در ادامه فرض می کنیم یک ثانیه قبل از اتمام زمان زرد رنگ، حجم تقاضا برای کالای مذکور در قیمت 7600 ریال به 1500 تن افزایش یابد. در این حالت معامله همچنان ادامه داشته و سامانه وارد بخش قرمز رنگ یا همان رقابت خواهد شد.
2-6-4 دوره زمانی قرمز
• مدت 60 ثانیه
• تنها کارگزارانی می توانند وارد زمان رقابت شوند که نرخ فروشنده را در زمان زرد پذیرفته باشند.
• دوره زمانی قرمز قابل توقف و یا تکرار نخواهد بود.
* مشاهده می شود که 1500 تن تقاضا برای 1000 تن کالا با پایه 7600 ریال با هم رقابت می کنند و 300 تن تقاضای موجود در بازار که نرخ 7600 ریال را در دوره زمانی زرد رنگ نپذیرفته اند، نمی توانند در دوره رقابت پیشنهاد نرخ ارائه دهند.
درزمان رقابت، کارگزارانی که نرخ فروشنده را در دوره حراج پذیرفته اند، می توانند رقابت کرده و با وارد کردن قیمت های مختلف در این بازه زمانی ، خریدار محصول مورد نظر باشند.
* همانطور که ملاحظه می شود در ثانیه 10 ، یک تقاضای 40 تنی نرخ 7777 ریال را پیشنهاد داده ا ست و تقاضاهای دیگر قیمت های مختلف را وارد سیستم نموده اند.
2-6-5 زمان آبی
پس از اتمام زمان قرمز، سامانه وارد زمان آبی می شود . در این زمان هیچ کدام از طرفین معامله اجازه هیچگونه تغییری را ندارد و تنها ناظر تالار، صحت و سقم معامله را تأیید و دستور قطعی شدن معامله را صادر می کند و در صورت بروز مشکل ، معامله را در حالت تصمیم گیری قرار می دهد. زمان آبی از ثانیه 1 شروع شده و نامحدود است.
2-6-6 تخصیص کالا از طریق سیستم بورس
نحوه اولویت بندی سفارشات به صورت زیر است:
1- تخصیص با قیمت بالاتر
2- سفارشات هم قیمت، با زمان ثبت سریعتر