تعاریف مختلف تعهد سازمانی

تعاریف مختلف تعهد سازمانی

تعاریف مختلف تعهد سازمانی

تعاریف مختلف تعهد سازمانی

ایده های مختلفی برای تعریف مفهوم تعهد وجود دارد که توسط محققان پیشنهادشده است. مفهوم تعهد پس از مطالعه ی کانتر[1] در سال 1970 ارائه شد (Vural et al., 2012).

کانتر تعهد سازمانی را تمایل به زندگی اجتماعی و اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم های اجتماعی می داند. شلدون[2] تعهد سازمانی را چنین تعریف می کند: نگرش یا جهان بینی که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می کند (ساروقی، 1375).

وینر[3] (1982) تعهد را به عنوان مجموعه ای از فشارهای هنجاری درونی که در راه اهداف و منافع سازمان عمل می کند تعریف کرده است و آن صرفاً رفتار افراد را نشان می دهد (Wiener, 1982).

تعهد یک مفهوم چندبعدی است (Reichers, 1985). یک فرد می تواند به بسیاری از حوزه های مختلف زندگی خود مانند خانواده، مذهب، گروه های مدنی، سرگرمی، شغل و محل کار متعهد باشد. زمانی که نگرش و رفتار کارکنان موردبررسی قرار می گیرد محققان اغلب تعهد را با نام تعهد به استخدام سازمان و یا تعهد سازمانی اندازه گیری می کنند (Mathieu & Zajac, 1990).

تعهد سازمانی به قدرت نسبی شناسایی فرد و یا درگیری در یک سازمان خاص اشاره دارد (Porter & Smith, 1970).

استیرز[4] (1977) تعهد سازمانی را به عنوان قدرت دخالت کارکنان و شناسایی در سازمان توصیف کرده است. سازمان ها نیازمند این هستند که تعهد خود را از کارکنانشان دریافت کنند زیرا کارکنان متعهد، تلاش بیشتری را اعمال می کنند (Mowday, Porter & Dubin, 1974; Scholl, 1981).

بنابراین تعهد سازمانی یک باور قوی در پذیرش اهداف و ارزش های سازمان، تمایل به تلاش قابل توجهی در جهت اهداف و ارزش های سازمان و یک تمایل قوی برای حفظ عضویت در سازمان است (Mowday et al., 1982; Porter et al., 1974).

نکته ی مهم اینکه تعهد سازمانی، یک پیش بینی کننده ی قوی از قصد و نیت فرد برای ماندن در سازمان است (Bishop, Goldsby & Neck, 2002; Cohen, 1993).

مطابق با اظهارنظر ریچرز[5] (1985) کارکنان در یک سازمان ممکن است تعدادی از کانون های تعهد که رفتار و نگرش آنان را در محل کار تحت تأثیر قرار می دهد مانند تعهد به سازمان، به اشتغال، به اتحادیه، به کارگروه و به کار داشته باشند؛ بنابراین در یک محل کار، رفتار کاری کارکنان تحت تأثیر دیدگاه چندین تعهد وجود دارد.

تعهد سازمانی به عنوان تمایل کارکنان به ماندن در سازمان، تلاش در این کار و تصویب اهداف و ارزش های سازمان تعریف شده است (Morrow, 1983; Randall & Cote, 1991).

تعهد سازمانی شرایط روحی و روانی است که به روابط بین کارکنان و نهادهای آن ها شکل می دهد و فرد را قادر می سازد که در مورد ادامه ی کار در این مؤسسه و نهاد تصمیم بگیرد (Wieselsberger, 2004).

بسیاری از مطالعات نظری در مورد تعهد، بر تعهد کارکنان به سازمان متمرکزشده است. مورو[6] (1983) پیشنهاد کرد که تعهد سازمانی باید از مفاهیم تعهد ازجمله تعهد به کار، اخلاق کسب وکار و اعتیاد به زندگی حرفه ای جدا شود و باید به طور جداگانه از مفاهیم مرتبط با آن درک شود (Morrow, 1983).

[1] Kantor

[2] Sheldon

[3] Wiener

[4] Steers

[5] Reichers

[6] Morrow

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~