تعاریف و اصطلاحات

تعاریف و اصطلاحات

تعاریف و اصطلاحات

بنابراین سازمان جهانی گمرک به منظور مشارکت بیشتر گمرکات در توسعه تجارت جهانی و ارائه تسهیلات تجاری در این خصوص، اقدام به تدوین کنوانسیون برای ساده و هماهنگ کردن رویه های گمرکی موسوم به «کیوتو» نمود که یکی از مهمترین کنوانسیون های سازمان جهانی گمرک است که به خاطر برگزاری سازمان جهانی گمرک در سال 1973 در شهر کیوتوی ژاپن و تصویب کنوانسیون مزبور در آن اجلاس، به کنوانسیون کیوتو معروف شد. بر اساس این کنوانسیون هریک از کشورهای متعاهد، تعهد نمودند تا امر ساده و هماهنگ کردن روش های گمرکی را افزایش دهند و بدین منظور از ضابطه ها و استانداردهای توصیه شده در ضمائم آن پیروی نمایند. گمرک ایران تاکنون به این کنوانسیون ملحق نشده است ولیکن به عنوان یکی از اعضاء از توصیه های استاندارد آن و از تجربیات سایر کشورها، در خصوص ساده کردن روش های گمرکی استفاده می نماید. در حال حاضر 63 کشور عضو این کنوانسیون می باشند. این کنوانسیون پس از به حد نصاب رسیدن اعضاء در سال 1974 به اجراء درآمد و موضوع آن ایجاد استانداردها و ضوابط ساده و هماهنگ برای رویه های مختلف گمرکی (واردات قطعی، موقت، ترانزیت، مناطق آزاد، انبارداری، مسافری و…) می باشد. قواینن امور گمرکی اغلب کشورها بر اساس استانداردهای این کنوانسیون تدوین شده است. در زیر به فوائد عضویت و اجراء کنوانسیون ساده و هماهنگ کردن روشهای گمرکی (کیوتو) اشاره شده است:
* افزایش مشارکت گمرکات در توسعه تجارت جهانی
* افزایش کارایی تجاری
* تسهیل و ساده سازی فرآیند تجارت
* یکنواختی و اجرای هماهنگ رویه های گمرکی
* نوین سازی و اعمال استاندارد روشهای گمرکی
* استانداردسازی تعاریف و اصطلاحات گمرکی
* تسهیل و تسریع در انجم تشریفات گمرکی
* کاهش هزینه های تشریفات گمرکی
2- کنوانسیون بازنگری شده کیوتو:
همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، کنوانسیون بین المللی ساده و هماهنگ سازی رویه های گمرکی (کنوانسیون کیوتو) در سال 1974 به اجرا درآمد. از آن پس، رشد حمل و نقل بین المللی، پیشرفت باورنکردنی فن آوری اطلاعات و محیط به شدت رقابتی تجارت بین المللی، بر پایه تاکید بر خدمات کیفی و رضایت مشتری، عوامل تاثیرگذاری هستد که موجب ایجاد تضاد و ناکارآمدی در رویه ها و شیوه های سنتی گمرکی شده است. بنابراین سازمان جهانی گمرک، مفاد کنوانسیون کیوتو را مورد بازنگری قرا رداده و به روز کرده تا اطمینان حاصل کند که کنوانسیون فوق قادر به برآوردن تقاضاها و الزامات کنونی تجارت جهانی می باشد. شورای سازمان جهانی گمرک در ژوئن 1999 کنوانسیون بازنگری شده کیوتو را به عنوان طرح جامع رویه های جدید و کارای گمرکی در قرن بیست و یکم تصویب کرد و به اجرا گذاشت. کنوانسیون بازنگری شده کیوتو ابزاری است که به توسعه رویه های جهانی گمرک کمک می نماید و با اجرای گسترده آن تجارت جهانی کارایی و قابلیت پیش بینی پیدا می کند و این چیزی است که تجارت نوین نیازمند آن می باشد
3- کنوانسیون بین المللی درباره سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا:
در طی سالهای گذشته سازمان جهانی گمرک، کنوانسیون های متعددی را تدوین نموده است. ا زجمله این کنوانسیونها، کنوانسیون سیستم هماهنگ شده و تدوین ضمیمه آن یعنی نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده می باشد. کنوانسیون سیستم هماهنگ شده، در 14 ژوئن 1983 در بروکسل به تصویب رسیده است. در حال حاضر با پیوستن تعدادی دیگر از کشورها به این کنوانسیون، تعداد اعضاء متعاهد به 115 کشور رسیده است. در حال حاضر این کنوانسیون اساس طبقه بندی کالا در تعرفه های گمرکی و ارائه آمار می- باشد که جایگزین نمانکلاتور شورا گردیده. این کنوانسیون از استقبال گسترده ای برخوردار است. این کنوانسیون دارای یک مقدمه و 20 ماده است و در جلسات 61 و 62 شورای همکاری گمرکی (سازمان جهانی گمرک) به تصویب اعضاء رسیده است. کشور ما نیز در سال 1373 به عضویت این کنوانسیون درآمده است.
4- کنوانسیون بین المللی کمک های متقابل اداری برای پیشگیری، بازرسی و پیگرد تخلفات گمرکی (کنوانسیون نایروبی):
کنوانسیون نایروبی، در اکتبر سال 1977 توسط شورای همکاری گمرکی تهیه و تدوین شده است. نظر به این که تخلفات از قوانین گمرکی به منافع اقتصادی، اجتماعی و مالی و سایر منافع مشروع دولت ها صدمه می زند و نیز نظر به این که با همکاری بین ادارات گمرک، مبارزه با تخلفات گمرکی می تواند موثرتر باشد و چنین همکاری متقابلی یکی از اهداف کنوانسیون ایجاد شورای همکاری گمرکی است، لذا کشورهای متعاهد بر ضرورت ایجاد این کنوانسیون تاکید داشتند. در حال حاضر بیش از 50 کشور عضو این کنوانسیون می باشند و گمرک ایران نیز در سال 1373 به عضویت آن درآمده است.
5- کنوانسیون گمرکی راجع به ترانزیت بین المللی کالا :
کنوانسیون گمرکی راجع به ترانزیت بین المللی کالا در 7 ژوئن 1971 به تصویب شورای همکاری گمرکی رسید و برای بررسی الگوهای در حال نضج مسائل حمل و نقل بین المللی، به ویژه استفاده کاملاً گسترده از محفظه های بار که با چندین وسیله حمل می شوند تهیه شده است. گمرک ایران نیز در تاریخ 1973 عضویت این کنوانسیون را پذیرفته است. اهداف اصلی این کنوانسیون عبارتند از:
* رعایت کامل آخرین تکنیک های ترابری
* فراهم آوردن و ایجاد کردن امکانات اجرای کنترل های اساسی توسط ادارات گمرک بدون ایجاد تاخیر در امر حمل و نقل
* پدید آوردن موجباتی برای برخورداری کامل متصدیان حمل و نقل از مزایای حمل یکسره
6- کنوان
سیون (قرارداد) بین المللی گمرکی درباره دفترچه آ.ت. آ برای ورود موقت:
سیستم ورود موقت آ. ت. آ سیستمی است که نقل و انتقال کالا را در مرزهای کشورها به طور آزادانه امکان پذیر نموده و ورود موقت آنها را در قلمرو گمرکات بدون پرداخت حقوق ورودی مجاز می دارد. کالاها تحت پوشش سند واحدی تحت عنوان کارنه آ. ت. آ قرار می گیرند و با ضمانت یک سیستم بین المللی تضمین می شوند. با توجه به نقش مفید این سیستم جامعه تجاری بین المللی، از ساده شدن تشریفات گمرکی به طور قابل ملاحظه ای بهره مند شده است. از کالاهای ورود موقتی که تحت این سیستم قرار می- گیرند، هیچ گونه حقوق ورودی دریافت نمی شود. چون سیستم کارنه آ. ت. آ از نظر بین المللی دارای ارزش تضمینی می باشند. زیرا موسسات ملی که کارنه آ. ت. آ را صادر می کنند دارای اعتبار بین المللی هستند و مورد تائید گمرکات بوده و به یک زنجیره تضمین کننده بین المللی که تحت مدیریت دفتر بین المللی مربوط به عبور موقت کالا مورد استفاده قرار می گیرد.
7- کنوانسیون گمرکی کانتینرها (محفظه ها):
کنوانسیون گمرکی کانتینر ها در سال 1972 در ژنو توسط شورای همکاری گمرکی تصویب و ابلاغ گردیده است. هدف از انعقاد این کنوانسیون توسعه و تسهیل حمل و نقل بین المللی با کانتینر است. این کنوانسیون استانداردهایی را برای ساخت کانتینرها و نیز یک نظام تائید را وضع می کند که در آن، واردات موقت کانتینرهایی که بر اساس این کنوانسیون مورد تائید قرار می گیرند، با مهر و موم گمرکی برای حمل و نقل کالا پذیرفته می شوند. این کنوانسیون شامل 28 ماده و 7 ضمیمه بوده و تعداد طرف های متعاهد آن 22 کشور می باشد.
8- کنوانسیون تاسیس دفتر طبع و نشر تعرفه های گمرکی:
کنوانسیون تأسیس دفتر طبع و نشر تعرفه های گمرکی مربوط به تعرفه های گمرکی است و مستقیماً ارتباطی با سیستم هماهنگ شده ندارد. این کنوانسیون قدیمی ترین کنوانسیون بین المللی گمرکی می باشد که دولت ایران به آن پیوسته است. در جولای سال 1890 پیش نویس کنوانسیونی در بلژیک به نام اتحادیه بین المللی برای طبقع و نشر تعرفه های گمرکی تهیه گردید که پس از امضاء چند کشور در سال 1891 برای یک دوره 7 ساله به اجراء درآمد. دولت ایران در سال 1892 عضویت آن را پذیرفت.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~