تعاریف و اصطلاحات

دانلود پایان نامه

– (( مفهوم نمایندگی در مجلس اوّل))، سلطانی، سیّد ناصر، مجله ی پژوهش های حقوقی، شماره ی 19، نیمسال اول 1390: (در این مقاله در مورد مفهوم نمایندگی در دوره ی مشروطه بحث شده که در بحث کلیّات مورد استفاده قرار می گیرد.)
– (( نظریّه های دولت در فقه شیعه))، کدیور، محسن، مجله ی راهبردی، شماره4، پاییز1373: (درخصوص یکی از نظریّات در مورد ماهیّت نمایندگی در فقه ((نمایندگی به عنوان کارگزار ولیِّ فقیه))، مطالبی در این مقاله ذکر شده است که با موضوع پایان نامه مرتبط می باشد.)
7. ساختار پژوهش
این پایان نامه مشتمل بر یک مقدمه و سه فصل و یک نتیجه گیری کلّی می باشد.
در فصل اوّل که مربوط به کلیّات می باشد مواردی همچون معنای لغوی و اصطلاحی نمایندگی، تعاریف و اصطلاحات در رژیم های مبتنی بر نمایندگی، نمایندگی در طرق مختلف اِعمال حاکمیّت، مبانی حکومت مبتنی بر نمایندگی و پیشینه ی نمایندگی در غرب و ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل دوّم به بررسی نمایندگی در حقوق عمومی، از منظر فقه پرداخته شده است. در بند اوّل این فصل زمینه های مشارکت سیاسی در دولت اسلامی که شامل بیعت، انتخاب و شورا می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. در بند دوّم به بیان نظرات فقیهان در دوره ی مشروطیّت در مورد مفهوم نمایندگی پرداخته ایم و در بند سوّم نظرات مطروحه در مورد ماهیّت نمایندگی، در فقه امامیّه و همچنین نقدهای وارد بر این نظریّات را بیان کرده ایم.
در فصل سوّم به بررسی اصل نمایندگی در حقوق عمومی پرداخته شده است. در این فصل مواردی همچون مفهوم نمایندگی در حقوق عمومی، نظریّات اندیشمندان در مورد اِعمال حاکمیّت توسّط مردم و اصل نمایندگی، ویژگی ها و مشخصّه های نمایندگی در حقوق عمومی، نقش و جایگاه احزاب و انتخابات در رژیم های مبتنی بر نمایندگی و کارکردهای آنها در این گونه نظام ها مورد بررسی و مداقّه قرار گرفته است.

مطلب مشابه :  کلمات، اعتماد ، مهارتهای ارتباطی

فصل اوّل
کلیّات
در این فصل برای آشنایی بیشتر با موضوع تحقیق و درک بهتر از آن مواردی همچون معنای لغوی و اصطلاحی نمایندگی، تعاریف و اصطلاحات در رژیم های مبتنی بر نمایندگی، نمایندگی در طرق مختلف اِعمال حاکمیّت، مبانی حکومت مبتنی بر نمایندگی و پیشینه ی نمایندگی در غرب و ایران را مورد بررسی و مداقّه قرار می دهیم.
بند یک: معنای لغوی و اصطلاحی نمایندگی
تعاریفی از معنای لغوی و اصطلاحی نمایندگی از سوی بعضی از لغت شناسان و حقوق دانان ارائه شده است که برای آشنایی بیشتر با واژه ی نمایندگی به ذکر آن می پردازیم.
الف- معنای لغوی نمایندگی
در فرهنگ دکتر معین و لغت نامه ی دهخدا چنین تعاریفی از نماینده و نمایندگی آمده است:
نماینده: آنکه می نماید و هویدا می کند، نشان دهنده.
نمایندگی: وکالت از طرف کسی، کارگزاری، وکالت مجلس شورای ملّی (معین، 1341، ص4813؛ دهخدا، 1341، ص778).
بنابراین، نماینده در لغت به معنی نشان دهنده و نمایاننده است. حکیم بزرگ ابوالقاسم فردوسی در همین معنی چنین می سراید:
نماینده ی رازهای نهان فروزنده ی تاج و تخت مهان.