پایان نامه تعریف ارزیابی عملکرد -متن کامل

پایان نامه تعریف ارزیابی عملکرد -متن کامل

پایان نامه تعریف ارزیابی عملکرد -متن کامل

تعریف ارزیابی عملکرد

ارزیابی عبارت است از: سنجش نسبی عملکرد فرد در رابطه با نحوه انجام کار مشخص در یک دوره زمانی معین، در مقایسه با استاندارد انجام کار و همچنین تعیین استعداد و ظرفیتهای بالقوه فرد به منظور برنامه­ریزی در جهت به فعلیت درآوردن آنها.

در واقع عملکرد حکم حلقه بازخور در سیستم­های پویا و زنده را دارد که دربرگیرنده ارزیابی مستقیم عملکرد اشخاص یا سازمانها می­باشد(همان منبع، 1387).

طبق قانون استخدام کشوری در سال 1368 ارزیابی عملکرد عبارت است از: سنجش و قضاوت در

رفتارها، شایستگی و لیاقت فردی در انتصابات شغلی.

_ ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد.

_ ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف اثربخشی فعالیت هاست. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است. ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص های کارایی بیان می شود. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد.

_ ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل براساس شاخص های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگیهای معین باشد(گودرزی، فراهانی، 1382).

_ به طور کلی انظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن می باشد.

اهداف ارزیابی عملکرد: ارزیابی عملکرد دارای اهداف گسترده­ای می باشد که مهمترین آنها عبارتند از:

 • تعیین بازدهی کار یا بهره­وری[1]
 • تعیین کارآیی (نسبت کار انجام شده به منابع مصروف)
 • اثربخشی (میزان موفقیت در تحقق اهداف یا انجام رسالتها)
 • طبقه­بندی عادلانه کارکنان
 • تعیین افزایش مناسب دستمزد و مزایا
 • شناسایی قابلیت های کارکنان
 • بهسازی عملکرد
 • ایجاد نظام عادلانه ترفیعاتی
 • ایجاد رغبت و علاقه کارکنان ساعی
 • تعیین روائی آزمونهای استخدامی
 • برنامه­ریزی نیروی انسانی
 • آموزش و تربیت کارکنان
 • بهبود ارتباطات رؤسا، سرپرستان و کارکنان
 • ایجاد زمینه مشارکت گروهی کارکنان، همگرایی اهداف فرد و سازمان، رسیدن به برتری سازمانی، پاداشهای مالی مناسب

[1]– PRODUCTIVITY

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~