تعریف واژه ها و اصطلاحات، عوامل جمعیت شناختی، اهداف برنامه درسی

5- به چه میزان محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال 1393 به ارائه مواد تصویری و میزان تناسب آن ها با یکدیگر توجه نموده است؟
6- به چه میزان محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال 1393 به تمهیدات کتاب برای خود ارزیابی توجه نموده است؟
7- به چه میزان محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال 1393 به نیازهای روزمره دانش آموزان توجه نموده است؟
8- به چه میزان محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال 1393 به تناسب محتوای کتاب با توان ذهنی و فکری دانش آموزان توجه نموده است؟
9- به چه میزان محتوای کتاب جدیدالتألیف ریاضی هفتم دوره متوسطه اول سال 1393 به اطلاعات قبلی ریاضی دانش آموزان توجه نموده است؟
10- آیا بین نظرات پاسخگویان در خصوص سوال های فوق الذکر با توجه به عوامل جمعیت شناختی تفاوتی وجود دارد؟
1-6 تعریف واژه ها و اصطلاحات:
1-6-1 تعاریف نظری:
برنامه ریزی درسی: برنامه ریزی درسی فرایندی است که به برنامه درسی می انجامد. برنامه ریزی درسی به طراحی فرصت ها، فعالیت ها و تجارب یادگیری اطلاق می شود (ملکی، 1388، ص 93).
کتاب درسی: مهمترین ابزار یادگیری است که حاوی محتوای مکتوب برنامه درسی است و بر اساس اهداف رسمی نظام آموزشی تدوین یافته است (فتحی واجارگاه، 1388، ص 85).
محتوا: حقایق، اصول، مفاهیم و روش کارهایی هستند که به شاگردان ارائه می شود تا ورود آنان را به فعالیت آموزشی در رسیدن به اهداف اجرایی امکان پذیر سازد (شعبانی، 1388، ص 94).
تحلیل محتوا: یک روش پژوهش منظم برای توصیف عینی و کمی محتوای کتاب ها و متون برنامه درسی و یا مقایسه پیام ها و ساختار محتوا با اهداف برنامه درسی (یارمحمدیان، 1390، ص 137).
الگوی تحلیل محتوا: یک روش مخصوص در تحلیل جنبه ای مشخص از محتوا که توسط فرد یا افرادی پیشنهاد گردیده است. مثلا روش تحلیل محتوا با استفاده از اعمال ذهنی و شاخص های خلاقیت گیلفورد یا روش تحلیل محتوا با استفاده از طبقه بندی بلوم (یارمحمدیان، 1390، ص 141).
الگوی ویلیام رومی: در این روش میزان دعوت به پژوهش یا میزان به تفکر واداشتن کتاب مورد ارزیابی قرار می گیرد. از این ملاک به عنوان شاخص یادگیری نیز یاد شده است (یارمحمدیان، 1390، ص 144).
1-6-2 تعاریف عملیاتی:
دعوت به پژوهش:
در این پژوهش میزان دعوت به پژوهش علاوه بر الگوی ویلیام رومی به کمک گویه های 1 تا 5 پرسش نامه نیز مورد سنجش قرار می‌گیرد. همچون داشتن جنبه خود آموزی کتاب.
ارائه مواد تصویری و میزان تناسب آن ها:
در این پژوهش به ارائه مواد تصویری و میزان تناسب آن ها به کمک گویه های 6 تا 11 پرسش نامه مورد سنجش قرار می‌گیرد. همچون ارجاع خوب مواد تصویری به متن.
تمهیدات کتاب برای خود ارزیابی:
در این پژوهش میزان تمهیدات کتاب برای خود ارزیابی به کمک گویه های 12 تا 17 پرسش نامه مورد سنجش قرار می‌گیرد. همچون مناسب بودن تعداد و نحوه طراحی سوالات گفت و گو کنید.
نیازهای روزمره دانش آموزان:
در این پژوهش میزان نیازهای روزمره دانش آموزان به کمک گویه های 18 تا 22 پرسش نامه مورد سنجش قرار می‌گیرد. همچون ارتباط محتوا و مطالب کتاب با نیازها و تجربیات روزمره دانش آموزان.
تناسب محتوای کتاب با توان ذهنی و فکری دانش آموزان: