تعهد سازمانی و رضایت شغلی

تعهد سازمانی و رضایت شغلی

تعهد سازمانی و رضایت شغلی

4–بررسی رابطه ویژگی های شخصیّتی برون گرایی با رضایت شغلی
5-بررسی رابطه رضایت شغلی با تعهدسازمانی در د بیران
پرسش های پژوهش
سئوال اول پژوهش: آیا بین ویژگی های شخصیّتی درون گرایی و برون گرایی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه ی معنی داری وجود دارد؟
سئوال دوم پژوهش: آیا بین ویژگی های شخصیّتی درون گرایی و برون گرایی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه ی معنی داری وجود دارد؟
سئوال سوم پژوهش: آیا بین ابعاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه ی معنی داری وجود دارد؟

تعا ریف واژه ها وا صطلاحات :
الف)تعاریف نظری :
سازمان :هماهنگی معقول تعدادی از افراد که از طریق تقسیم وظایف وبرقراری روابط منظم ومنطقی برای تحقق هدف یا منظور مشترکی به طور مستمر فعالیت می کنند .(علاقه بند ،علی -1381)
معلم :فردی که به تعلیم وتربیت فرد یا افراددیگر می پردازد.
شخصیّت: ((شخصیّت بیا نگرآن دسته از ویژگی های فرد یا افراد است که الگوهای ثابت رفتاری آنها را نشان می دهد)) .(لارنس ای ،پروین-6:1374)
کارل یونگ یکی از روان شناسان معروفی است که برای اولین بار متداول ترین طبقه بندی (تیپ درون گرایی وبرون گرایی )را مورد مطالعه قرار داده است
درون گرا :افراد درون افرادی هستند که دربرابر نفوذهای بیرون مقاوم هستند ،در ارتباط با اشخاص دیگر و جهان خارج اعتماد به نفس کمتر دارند ، ساکت وآرام هستند،بیشتر مال اندیش ودرونگرا هستند.(یونگ،1927-به نقل از شولتر )
برون گرا :افراد برون گرا انرژی حیات رابه خارج از خود وبه سوی رویدادهای خارجی ،اشخاص وموقعیت ها معطوف می کنند وسنخ برون گرا به شدت زیر نفوذ نیروهای محیطی قرار دارند ودر گستره وسیعی از موقعیت ها مردم آمیز ودارای اعتماد به نفس هستند .
رضایت شغلی :رضایت شغلی: عامل روانی ونوعی سازگاری عاطفی با شغل وشرایط اشتغال است یعنی اگر شغل مورد نظر لذّت را برای فرد تا مین کند در این حالت فرد از شغلش راضی است (فیشر وهانا ،1939 )
در تعریفی دیگر رابینز(1995 ) رضایت شغلی رانگرش کلی نسبت به شغل می داند .
نگرش رضا یت شغلی در سا ل های اخیر بیش ترین توجه را به خود جلب نموده است .ولی اخیرا نگرش تعهد سازمانی عمومیّت بیش تری پیدا کرده است ودر ادبیّات تحقیق جایگاهی را به خود اختصاص داده که برای درک وپیش بینی رفتار سازمانی اهمیّت پیداکرده است .
حقوق :میزان پرداخت دریافتی وانصاف وبرابری در پرداخت .
شغل :حدی که وظایف شغلی ،فرصت را برای آموزش وپذیرش مسؤلیت فراهم می آورد.
ارتقاء :قابلیت دسترسی به فرصت های برای پیشرفت .
سرپرست :توانایی های سرپرست برای نشان دادن علاقه وتوجه به کارکنان

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~