تعهد سازمانی و رضایت شغلی

دانلود پایان نامه

در این فصل ابتدا به بحث و نتیجه گیری و سپس به ارائه محدودیتها و ÷یشنهادات تحقیق می پردازیم
بحث و نتیجه گیری :
فرضیه اول پژوهش: بین ویژگی های شخصیّتی درون گرایی و برون گرایی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه ی معنی داری وجود دارد؟
با توجه به جدول 2-4 نتایج زیر حاصل گردید.
– بین رضایت شغلی و برون گرایی ضریب همبستگی 56/ در سطح معناداری 01/ معنادار گردیده است
– بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی ضریب همبستگی 55/ در سطح معناداری 01/ معنادار گردیده است
– بین تعهد سازمانی با رضایت شغلی ضریب همبستگی 55/ در سطح معناداری 01/ معنادار نگردیده است
همچنین با توجه به جدول 3-4 مشاهده می شود مقدار Fبرابر با 46/37 گردیده که این مقدار با درجات آزادی (124 ، 2) در سطح 001/0 معنادار گردیده و چون سطح قابل قبول معناداری کمتر از 05/0 می باشد ، بنابراین نتیجه می¬گیریم که حداقل یک از متغیرهای پیش بین می توانند متغیر ملاک را پیش بینی کنند. از طرفی مقدار مجذور آر برابر با 37/0 گردیده به این معنا که متغیر های پیش بین روی هم رفته می توانند 37 درصد از تغییرات متغیر رضایت شغلی را پیش بینی کنند
و ضمن اینکه با توجه به جدول 4-4 مشاهده می شودسطح معناداری مقدار بتای دو متغیر برون گرایی و تعهد سازمانی کمتر از سطح قابل قبول معناداری(05/0) می باشد و متغیر درون گرایی قادر به پیش بینی رضایت شغلی نمی باشد. نتایج این تحقیق با نتایج میرسپاسی (1378)، عراقی (1377)، حیدری (1359)، صدوقی (1375) و هالند (1959). همسویی دارد.
فرضیه دوم بین ویژگی های شخصیّتی درون گرایی و برون گرایی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه ی معنی داری وجود دارد.
با توجه به جدول 5-4 نتایج زیر حاصل گردید.
بین تعهد سازمانی و درون گرایی با ضریب همبستگی 43/ در سطح معناداری 01/ رابطه معناداری وجود دارد.
بین تعهد سازمانی و برون گرایی با ضریب همبستگی 66/ در سطح معناداری 01/ رابطه معناداری وجود دارد.
بین تعهد سازمانی و درون گرایی با ضریب همبستگی 55/ در سطح معناداری 01/ رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به جدول (6-4) مشاهده میشود مقدار Fبرابر با 071/58 گردیده که این مقدار با درجات آزادی (123 ، 3) در سطح 001/0 معنادار گردیده و چون سطح قابل قبول معناداری کمتر از 05/0 میباشد ، بنابراین نتیجه میگیریم که حداقل یک از متغیرهای پیش بین میتوانند متغیر ملاک را پیش بینی کنند. از طرفی مقدار مجذور آر برابر با 58/0 گردیده به این معنا که متغیر های پیش بین روی هم رفته می توانند 58 درصد از تغییرات متغیر تعهد سازمانی را پیش بینی کنند
همچنین با توجه به جدول 7-4 مشاهده می شود سطح معناداری مقدار بتای هر سه متغیر پیش بین کمتر از سطح قابل قبول معناداری(05/0) می باشد بنابراین می توان معادله خط رگرسیون را به شرح زیر نوشت.
Y= 0/31X1+(0/26)X2+(-0/45)X3
نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقات مرادی(1381)،حسنی (1373)، عراقی (1377)، معینی (1377)، شاه سنی (1375) همسویی دارد.
فرضیه سوم :
بین ابعاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه ی معنی داری وجود دارد
با توجه به جدول 8-4 نتایج زیر حاصل گردید.
بین تعهد سازمانی و بعد رضایت شغلی از حقوق با ضریب همبستگی 55/ در سطح معنا داری 01/ رابطه معنا داری وجود دارد.

مطلب مشابه :  سبب شناسی احساس تنهایی، گروه های مورد مطالعه، شبکه روابط اجتماعی