تغییر شرایط اقتصادی

تغییر شرایط اقتصادی

تغییر شرایط اقتصادی

که در آن است. برای مصرف کننده، در حداکثر مطلوبیت، مخارج کل( X) با برابر است. بنابراین، اگر از رابطه (4) ، u را بر حسب X و P به دست آورده و حاصل را در رابطه (5) جایگزین نماییم، سهم هر کالا یا گروه کالایی از کل بودجه به صورت تابعی از X و P به دست خواهد آمد، یعنی:
3- 45
می توان مقدار P را – که به صورت یک شاخص مناسب برای تعدیل قیمت انتخاب شده است – برای هر دوره، محاسبه کرده و به عنوان یک مقدار مشخص در مدل وارد کرد. به رابطه بالا، فرم تقریب خطی سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل می گویند. در عبارت بالا، می توان P را به صورت دیگری نیز محاسبه کرد. در این حالت P نشان دهنده ی شاخص قیمتی است که به صورت زیر محاسبه می شود:
3- 46
نکته مهم در این دستگاه آن است که با توجه به شاخص قیمت P ، معادله فوق بر حسب ضرایب غیرخطی بوده و بنابراین برآورد ضرایب، مستلزم استفاده از روش های غیرخطی است. از این رو می توان با استفاده از شاخص استون- به عنوان جانشینی برای شاخص P- مدل را با استفاده از روش های خطی برآورد نمود.
شاخص «استون» به صورت تعریف می شود.
3-2-4-2 کشش های قیمتی و درآمدی مدل AIDS
کشش های قیمتی خودی و درآمدی مدل AIDS به صورت زیر محاسبه می شود:
کشش قیمتی خودی مدل AIDS:
3- 47
کشش درآمدی مدل AIDS:
3- 48
3-2-5 اندازه گیری تغییر رفاه
با تغییر شرایط اقتصادی، مانند تغییر قیمت ها؛ میزان مطلوبیت به دست آمده مصرف کنندگان، ممکن است افزایش یا کاهش یابد. برای چگونگی و شدت تأثیرپذیری مطلوبیت مصرف کننده از تغییر شرایط اقتصادی، از معیارهایی چون مازاد مصرف کننده (CS) ، تغییر جبرانی (CV) و تغییر معادل (EV) استفاده می شود. به طور کلی وقتی ترجیحات مصرف کننده با یک تابع مطلوبیت شبه خطی نشان داده می شود، مازاد مصرف کننده معیار دقیقی از تغییر رفاه است. بنابراین زمانی که مطلوبیت شبه خطی است، تغییر جبرانی با تغییر معادل برابر بوده که هر دو آن ها با انتگرال مازاد مصرف کننده برابر خواهند بود. اما برای اشکال کلی تر تابع مطلوبیت، تغییر جبرانی با تغییر معادل تفاوت دارد و مازاد مصرف کننده معیار دقیقی از رفاه نخواهد بود.
3-2-5-1 استخراج تابع تغییرات جبرانی برای سیستم تقاضای ایده آل
بر اساس تابع درآمد معادل داریم:
3- 49
که در آن بردار قیمت مرجع است که در محاسبه تابع تغییرات جبرانی، همان ثانویه می باشد.
تابع مخارج سیستم تقاضای ایده آل- که در قسمت های پیشین معرفی گردید- برای بردار قیمت و سطح مطلوبیت اولیه به صورت زیر خواهد بود:
3- 50
با توجه به اینکه مصرف کننده، مطلوبیت خویش را با توجه به قید درآمد )مخارج( حداکثر می نماید، لذا برای مصرف کننده عقلایی می توان بیان کرد که کل مخارج خود را خرج نموده و بر روی خط بودجه قرار دارد، پس می توان نوشت:
3- 51
و با لگاریتم گرفتن از طرفین رابطه 3-51، رابطه 3-52 بدست می آید:
3- 52

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~