تفاوت های جنسیتی

تفاوت های جنسیتی

تفاوت های جنسیتی

بر اساس نتایج به دست آمده از جدول4-29 میزان Fمشاهده شده برای متغیر ملاک (عزت نفس) معنادار است (29/98=F و001/0=Sig.). بر طبق یافته ها می توان 50 درصد (50/0= R2) از واریانس متغیر عزت نفس را از طریق تاکتیک های حل تعارض مادر تبیین کرد. بنابراین نتیجه گرفته می شود که تاکتیک های حل تعارض مادر قادر به پیش بینی متغیر عزت نفس (نوجوان) می باشد. بر طبق نتایج به دست آمده در جدول4-30 تاکتیک حل تعارض پرخاشگری کلامی مادر با (79/0-= Beta و001/0=Sig.) پیش بینی کننده منفی عزت نفس (نوجوان) می باشند (تأیید فرضیه جانبی سیزدهم). در خصوص پیش بینی عزت نفس نوجوان توسط تاکتیک های حل تعارض مادر مقدار Beta برای تاکتیک حل تعارض پرخاشگری فیزیکی و تاکتیک حل تعارض استدلال غیر معنادار می باشد.
جداول4-31 و4-32 نتایج رگرسیون چند متغیره متغیر سلامت عمومی (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر جهت بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تاکتیک های حل تعارض مادر بر سلامت عمومی (نوجوان) را نشان می دهند. (تاکتیک حل تعارض استدلال به دلیل همبستگی غیر معنادار با متغیر سلامت عمومی در معادله رگرسیونی وارد نشده است).
جدول4-31: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی سلامت عمومی (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر
متغیر ملاک منبع پراکندگی مجموع مجذورات df مجذور میانگین R R2 F
(سطح معناداری)
سلامت عمومی رگرسیون
باقیمانده
کل 03/307
49/2759
52/3066 2
297
299 52/153
29/9 32/0 10/0 52/16 (001/0)

جدول4-32: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر سلامت عمومی (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر
متغیر ملاک متغیرهای پیش بین Beta B t Sig.
سلامت عمومی حل تعارض پرخاشگری کلامی 15/0- 06/0- 34/1- 18/0
NS
حل تعارض پرخاشگری فیزیکی 43/0 22/0 97/3 001/0
با توجه به یافته های جدول4-31 میزان F مشاهده شده برای متغیر ملاک (سلامت عمومی) معنادار است (52/16=F و001/0=Sig.) بر طبق یافته ها می توان 10 درصد (10/0= R2) از واریانس متغیر سلامت عمومی (نوجوان) را از طریق تاکتیک های حل تعارض مادر تبیین کرد. بنابراین نتیجه گرفته می شود که تاکتیک های حل تعارض مادر قادر به پیش بینی متغیر سلامت عمومی نوجوان می باشد. بر طبق نتایج به دست آمده در جدول4-32 تاکتیک حل تعارض پرخاشگری فیزیکی مادر با (43/0-= Beta و001/0=Sig.) پیش بینی کننده مثبت سلامت عمومی (نوجوان) می باشند (تأیید فرضیه جانبی چهاردهم). در خصوص پیش بینی سلامت عمومی نوجوان توسط تاکتیک های حل تعارض مادر مقدار Beta برای تاکتیک حل تعارض پرخاشگری کلامی غیر معنادار می باشد.
4-5- یافته های جانبی پژوهش (بررسی تفاوت های جنسیتی در متغیرهای پژوهش)
به منظور مشاهده تفاوت دو گروه دختر و پسر در متغیرهای پژوهش (پرخاشگری و ابعاد آن، عزت نفس، سلامت عمومی، تاکتیک های حل تعارض پدر و تاکتیک های حل تعارض مادر) آزمون های تی تست گروههای مستقل اجرا شد. جدول 4-33 مقایسه دو گروه دختر و پسر را در متغیرهای پژوهش (پرخاشگری و ابعاد آن، عزت نفس، سلامت عمومی، تاکتیک های حل تعارض پدر و تاکتیک های حل تعارض مادر) نشان می دهد.
جدول 4-33: مقایسه دو گروه دختر و پسر در متغیرهای پژوهش
عامل گروه میانگین درجه آزادی مقدار تی Sig

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~