تفسیر ابعاد نظریه شخصیتی مک کری وکاستا

۲- برون گرایی : برون گرایی بیان کننده ویژگیایی مانند جامعه گرا بودن، دوست داشتن مردم، ترجیح گروه های بزرگ و گردهماییا، با جرأت، فعال و پرحرف بودنه. این افراد تحریک جنسی و هم تحریک رو دوست دارن و دوست دارن که خنده رو باشن (استامپ و پارکر[۳]؛ به نقل از نصوحیان، ۱۳۹۱). اونا سرخوش، با انرژی و خوش بین هم هستن. مقیاسای بخش برون گرایی اتحاد بالایی با ریسکای بزرگ در مشاغل دارن. هر قدر که نشون دادن مشخصات افراد برون گرا آسونه به همون اندازه نشون دادن مشخصات افراد درون گرا سخته. در بعضی از توصیفا، درون گرایی باید به معنی از دست دادن برون گرایی در نظر گرفته شه تا به عنوان ضد برون گرایی. از این رو افراد درون گرا خود دارترند تا غیر دوستانه، مستقلند تا پیرو، یکنواخت و متعادلند تا تنبل و دیرجوش، افراد درون گرا حتماً از اضطرابای اجتماعی رنج      می برن (گروسی فرشی، ۱۳۸۰).

اضطراب

مؤلفه های فرعی این بعد عبارتند از: گرمی، گروه گرایی، قاطعیت، فعالیت، هیجان خواهی و هیجانای مثبت(گروسی فرشی، ۱۳۸۰).

صفات فرعی این بعد شامل تخیل، زیباپسندی، احساسا، اعمال، عقاید و ارزشا می باشه(گروسی فرشی، ۱۳۸۰).

۴- توافق پذیری(سازگاری): مثل برون گرایی، توافق پذیری اولً بعدی از تمایلات بین فردیه. یه فرد موافق از پایهً نوع دوسته. اون نسبت به بقیه همدردی کرده و تمایل داره که به اونا کمک کنه و باور داره که بقیه هم ً کمک کننده هستن. در مقابل فرد مخالف، لجوج، خودمدار و نسبت به بقیه شکاک بوده و رقابت جوه تا همکاری کننده. در مورد این بعد هم باید توجه داشت که هیچ کدوم از دو نقطه اول و انتهای اون دارای مطلوبیت نیستن و حتماً در مورد سلامت روانی فرد هم به درد بخور نمی باشن. نمره پایین سازگاری با حالات خود شیفتگی، ضد اجتماعی و حالات شخصیتی پارانوئید همراه بوده، در حالی که نمره بالا در این عامل با مشکل شخصیتی وابسته همراه س (اشتون و همکاران، ۲۰۰۴).

توافق

اعتماد، رک گویی، نوع دوستی، همراهی، تواضع و دل رحم بودن شش صفت تشکیل دهنده این بعد هستن(گروسی فرشی،۱۳۸۰).

۵- وظیفه شناسی (با وجدانی): آخرین عامل از عاملای بزرگ شخصیتی،          وظیفه شناسیه. افراد با وجدان، هدف دار، با اراده و مصمم هستن. سخت کوش، جاه طلب و پرانرژی بوده و در برابر مشکلات ایستادگی می کنن و دقیق هستن (فورتوناتو و فوری[۵]، ۲۰۰۹). افراد مؤفق، موسیقیدانان بزرگ و ورزشکاران مشهور این صفات رو در حد بالایی دارن. نمره بالا در وظیفه شناسی با مؤفقیت شغلی و تحصیلی همراه س. نمره پایین در این بعد موجب می شه که فرد از باریک بینی لازم، دقت، پاکیزگی زیاد و با احتیاط بودن دوری کنه. با وجدانی جنبه ای از اون چیزیه که «منش» نامیده می شه، افراد با نمره بالا در باوجدانی، دقیق، خوش قول، قابل اعتماد، سخت کوش ، مایل به پیشرفت و مطمئن هستن. اما افراد با نمره پایین در با وجدانی در به کار گیری اصول اخلاقی خیلی دقیق نیستن و واسه رسیدن به اهدافشون سست هستن (گروسی فرشی، ۱۳۸۰).

مشکلات

صفات فرعی این بعد شامل کفایت، نظم و ترتیب، تلاش واسه موفقیت، منضبط بودن، وظیفه شناسی و با احتیاط بودن در تصمیم گیریه(گروسی فرشی، ۱۳۸۰).

 

جدول ۲-۱: ویژگیای افراد با نمره بالا و پایین در هر کدوم از ابعاد شخصیتی (پروین، ۱ ۹۹۴؛ به نقل از رادپور، ۱۳۹۱).

 

نمره بالا ابعاد/ ویژگیا نمره پایین
نگران، عصبی، هیجانی، ناایمن، بی لیاقت،خود مریض انگاری روان رنجورخویی(N)سازگاری درمقابل ثبات هیجانی رو سبک و سنگین میکنه. افکار غیرواقعی، امیال افراطی و پاسخای غیر انطباقی به هنگام رویارویی رو شناسایی
می کنه.
آروم، ایمن، رضایت از خود، پرطاقت
اجتماعی، فعال، پرحرف، جهت گیری نسبت به فرد، کمال گرا، مهربون،خوش بین برون گرایی(E)مقدار و شدت تعامل بین فردی، سطح فعالیت، نیاز به جنب و جوش و ظرفیت لذت بردن رو سبک و سنگین میکنه. تودار، جدی، سرحال نبودن، گوشه‎گیر، خجول، ساکت،بی سرو صدا، وظیفه شناس.
کنجکاو، دارای چیزهای مورد علاقه گسترده، خلاق، مبتکر، تخیل گرا، غیرسنتی. تجربه پذیری(O)جستجو گری فعال واسه کسب تجربه، جستجو مواد ناآشنا. چیزهای مورد علاقه محدود، واقع بین، غیرهنری
دل رحم، با اعتماد،     کمک کننده، با گذشت، ساده دل، رک گو، خوش خلق. توافق پذیری(A)کیفیت سازگاری بین فردی. بدبین، گستاخ، دارای سوء ظن، رفتار غیردوستانه، کینه توز، سنگدل، بدخلق، دغلکار،نبود همیاری نسبت به بقیه
با ثبات، سخت کوش، منظم، خوش قول،       وقت شناس، درستکار،    بلند همت، مرتب، دقیق،دارای همت. وظیفه شناسی(C) بی هدف، غیرقابل اعتماد، تنبل، بی دقت، آسون انگار،ضعیف النفس، خوش گذران

 

 

[۱]-White, Hendrick & Hendrick

[۲]- Chamorro , Pemuzic & Furnham

[۳]-Stump&Parker

[۴]- Ashton

[۵]-Fortunate & Furey

علمی