تقسیم‌بندی مدل‌های سنجش رضایت‌مندی مشتریان، انواع فعالیت‌های خدماتی، ویژگی‌های خدمات

2-23-5-شکاف5: شکاف کیفیت خدمات ادراک شده(برآیند تمام شکافهای قبلی) ……………………………………………. 64
2-24-اندازهگیری کیفیت خدمات: مقیاس سروکوال…………………………………………………………………………………………… 66
2-25-رویکرد تجزیه و تحلیل شکاف………………………………………………………………………………………………………………… 68
2-26- شکاف کیفیت خدمات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 69
عنوان صفحه
2-27- مزایای ناشی از کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………………………. 69
2-28-تفاوت خدمات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69
2-29- انواع فعالیت‌های خدماتی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 70
2-30- ویژگی‌های خدمات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
2-31- تقسیم‌بندی مدل‌های سنجش رضایت‌مندی مشتریان………………………………………………………………………………… 72
2-32-عوامل کیفیت خدمات ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
2-33- اندازه گیری کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………………………….. 78
2-34- برنامه آموزش امروز در کیفیت خدمات ……………………………………………………………………………………………………… 79
2-35- اثرات کیفیت خدمات و کلام دردهان …………………………………………………………………………………………………………. 79
2-36- خدمات , نتیجه مشتری ……………………………………………………………………………………………………………………………… 80
2-37- رویکردهای قابل مقایسه با رویکرد کیفیت …………………………………………………………………………………………………. 81
2-38- پیشینه عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82
2-39-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89
فصل سوم
متدولوژی تحقیق
عنوان صفحه
1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92
3-2- روشتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92
3-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92