توسعه پایدار روستایی

دانلود پایان نامه

شادی طلب، ژاله ب، توسعه چالش
های زنان ایران، نشر قطره، 1381
شادی طلب، ژاله و همکاران (فروزان، ستاره; گرایی
نژاد، رضا; زارعی، پرویز; وهابی، معصومه; ورمزیار، حسن; باقری، اصغر; الله
دادی، محمد علی) شیوه
های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، مطالعه موردی در اراک، اسفند 1383 (موجود در لوح فشرده در سازمان بهزیستی تهران)
شادی
طلب، ژاله، بانک زنان روستای حصاربن، حاصل یک رهیافت مشارکتی، پژوهش زنان، دوره 1، ش 2 زمستان 1380
شرفی، حجت
الله، ارزیابی آثار طرح
های کمیته امداد امام خمینی (ره) در توسعه روستایی از دیدگاه روستاییان، مطالعه موردی بخش
های مرکزی و نوبندگان شهرستان فسا، به راهنمایی، دکتر علیرضا رکن
الدین افتخاری، و مشاوره: دکتر محمدرضا حافظ
نیا، پایان
نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه
ریزی روستایی، تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 1379
شهبازی، اسماعیل، «روستازادگان دانشمند» موسسه فرهنگی، هنری شقایق روستا، نوبت اول، 1381
صفری
شالی، رضا، نقش توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان در توسعه پایدار روستایی، مجموعه مقالات همایش اعتبارات خرد زنان روستایی، دفتر امور زنان روستایی معاونت ترویج نظام بهره
برداری وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دانشگاه الزهرا(س) و بانک کشاورزی، ج 2، چ 2، 1381، صص 137- 112
طالب مهدی، شورای اسلامی روستایی، کارکردها، تنگناها، فصلنامه مسکن و انقلاب، زمستان 1377
طالب، مهدی، مسائل و موانع جامعه
شناختی توسعه روستایی در ایران،
 نامه علوم
اجتماعی، دانشگاه تهران، زمستان 1383
طالب، مهدی، نگاهی جامعه
شناسانه به مسائل اعتبارات روستایی در ایران، معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جها دسازندگی چاپ اول، 1372
عبدالله
خان، مقاله توسعه مشارکتی به نقل از برنامه
ریزی در سطح محلی
عرب
مازار، عباس( سعدی، حشمت
الله( بانک کشاورزی و حمایت مالی از زنان سرپرست خانوار روستایی، نگاهی به طرح حضرت زینب کبری (س)، فصلنامه پژوهشی، ش 4، دوره جدید، تابستان 1383
فرخی، طاهره، نقش زنان در توسعه پایدار، تواناسازی زنان، ماهنامه تعاون، دوره جدید، ش 74، 1376- صص (79- 76)
فرهادی، مرتضی، «واره» گمنام و بی
آوازه با صدنام و آوازه، رساله
ای در باب تاریخ نوعی تعاون کهنه و زنانه، نامه علوم اجتماعی دوره جدید، ش 2، تابستان 1370
کتابی، محمود; یزدخواستی، بهجت; فرخی راستایی، زهرا; توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه، پژوهش زنان، دوره 1، سال 3، ش 7، پاییز 1382 صص (30 –5 )
کردی، فرزانه، پژوهش در زمینه مشارکت
های مردم در برنامه
های کمیته امداد امام خمینی (ره)، پایان
نامه کارشناسی به راهنمایی دکتر مهدی طالب، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، 1375
گزارش آماری کمیته امداد امام خمینی (ره)، 1383
گزارش آماری کمیته امداد امام خمینی استان قزوین، 1383
گزارش بانک جهانی، استفاده کارآمدتر از اعتبارات خرد در خاورمیانه و شمال آفریقا، ترجمه علیرضا آذرنوش، تهران،مجله بانک و اقتصاد، شماره 46، خرداد 1383
گزارش عملکرد دهساله طرح حضرت زینب کبری (س)، صندوق پس
انداز زنان بانک کشاورزی، زمستان 1384
مجموعه مقالات سمینار تواناسازی دختران جوان روستایی در مشارکت
های اجتماعی، با همکاری وزارت جهاد سازندگی و یونیسف تهران کردستان – سنندج. 26 الی 28 مرداد 1376
محمدی، محمد، ارزیابی راههای توانمندسازی کارکنان دانشگاه بیرجند، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی به راهنمایی دکتر احمد علی خائف الهی، مشاور دکتر سید محمد خداداد حسینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1380
محمدی، مهدی، توانایی
های زنان در اقتصاد تولیدی عشایر، فصلنامه پژوهش زنان، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، دوره 1، ش 6 تابستان 1382

مطلب مشابه :  رابطه ی حقوقی