تولید ناخالص داخلی، مطالعات انجام شده، آموزش پیش دبستانی

منبع : دایره مالی دپارتمان آموزش انگلستان
نرخ هزینه های عمومی آموزشی مقطع آموزش ابتدایی (طی سال های 1997- 1989 ) جدول (5-4)
هزینه های عمومی جاری مقطع آموزش ابتدایی به عنوان درصدی از GNP هزینه های جاری آموزش ابتدایی به عنوان درصدی از هزینه های عمومی آموزش جمعیت کل هزینه ها برحسب بودجه ناخالص ملی تعدادکل دانش آموزان ثبت نامی در مقطع آموزش ابتدایی هزینه های جاری آموزشی به جز (R&DI) هزینه های عمومی جاری مقطع آموزش ابتدایی سال تحصیلی
5/15% 3/1% 4/29% 57279482 4402271 22829 6704 90- 89
1/16% 4/1% 8/29% 57453797 4855744 25319 7541 91-90
17% 4/1% 2/30% 57701000 4893319 28045 8478 92- 91
7/17% 5/1% 4/31% 58098872 5071700 30020 9440 93- 92
6/17% 6/1% 4/31% 58098872 5143228 31929 10017 94- 93
17% 5/1% 4/31% 58479716 5205344 33334 10456 95- 94
2/16% 5/1% 6/30% 58465760 5327161 34484 10548 96- 95
6/15% 4/1% 5/30% 58665725 5322716 35699 10885 97- 96
طبق آمار بدست آمده طی سال تحصیلی1996- 1995، بودجه سالیانه مقاطع مختلف آموزشی در انگلستان و ولز به شرح ذیل می باشد :
مقطع آموزش پیش دبستانی : 6 /2 درصد
اولین سطح : 7/29 درصد
دومین سطح : 44 درصد
سومین سطح : 7/23 درصد
3- برزیل
طبق آمار سال1995،میزان بودجه آموزشی برزیل بر 6/28میلیارد یورو با درنظر گرفتن عواید مالیاتی و مردمی 6/4 %تولید ناخالص ملی بالغ می گردد( ج . شاستر – ترجمه حسین لطف آبادی -1376 ).
بودجه مصوب دوره ابتدایی R$ 350 = 36 %
.بودجه مصوب دوره مقدماتی متوسطه R$ 750 = 5 %
سرمایه گذاری آموزشی از سال 1990
به دلایل مختلفی این غیر ممکن است تا این که به‌طور مختصر و مفید سرمایه گذاری در آموزش در برزیل مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. اول به علت ماهیت غیر متمرکز و استقلال مطلق همه واحدهای مرکز یعنی در کشوری که دارای 27 نظام ایالتی و در حدود 5600 نظام شهری مستقل می‌باشد مشکل است. هم‌چنین تخمین هزینه‌های جهانی برای آموزش در دهه گذشته کار مشکلی است. توجه داشته باشید که بزریل تا 1995 با تورم شدیدی روبرو بود که این امر محاسبه هزینه‌های واقعی را غیر ممکن ساخته بود. این محاسبه تقریبا غیر ممکن است زیرا آن زمان هیچ نظامی در این جایگاه نبود تا سرمایه گذاریهای خصوصی را جذب کند. با این وجود برزیل یک نظام منطقی مالی را برای اطمینان بخشیدن به جریان قانون سرمایه گذاریهای دولت به منظور نظام آموزش ایجاد کرده است. این تشکیلات از سال 1998 این امر را فراهم آورد که ایالت‌ها و شهرداریها بایستی حداقل 25% از درآمدهای مالیاتی‌شان را در آموزش سرمایه گذاری کنند و 60% آن باید در آموزش ابتدائی باشد و بر طبق اصلاحات قانونی شماره 14 در سال 1996 دولت مرکزی نیز به نوبه‌ خود بایستی 18% از درآمد مالیاتی خود را در آموزش سرمایه گذاری کند و حداقل 30% آن بایستی برای ریشه کن کردن بی‌سوادی و حفظ و توسعه آموزش ابتدائی اختصاص داده شود. تا آن جا که آموزش ابتدائی اجباری متکی به سرمایه گذاریهای اضافی مهیا شده است که به وسیله شرکت‌ها به شکل مشارکت‌های اجتماعی اجباری تحت عنوان حق آموزش نامیده می‌شود( ج .میس- ترجمه مهناز روشنایی- 1376 ).
که در بر گیرنده 5/2% از صورت پرداخت آن‌ها است. یک سوم این منابع به سرمایه‌های مرکزی تعلق دارد (‌ وجوه مربوط به‌توسعه آموزش ملی ) و دو سوم از این سرمایه‌ها به‌طور مشابه بین ایالت‌ها توزیع می‌شود جاییکه این قبیل کمکها جمع‌آوری گردیده است. اصلاحات مالیاتی در کشور به‌کار گرفته شد با این حال این مسئله ممکن است از این سیستم تأثیر بپذیرد و منابع در دسترس برای فعالیت‌های مرتبط با آموزش را کاهش دهد و این حقیقتی است که در مورد توانائیها و امور آموزشی نگران کننده است. مطالعات انجام شده در سال 1996 که مبتنی بر داده‌های 1995 بوده است (‌ساکن به پول رایج تثبیت شد. ) نشان داده که مجموعه‌ سرمایه گذاریهای دولت به سطوح آموزشی متفاوتی اختصاص داده شده است. که بالغ بر 6/4% تولید ناخالص داخلی در این سال می‌شود و این سرمایه‌گذاریها برای حفظ یک نظام آموزشی بسیار جامع و کافی خواهد بود. در سال 1997 هزینه‌های دولتی مرتبط با آموزش بالغ بر 1/5% از تولید ناخالص داخلی بود (‌جدول 6-4 ) این افزایش منعکس کننده تأثیر مثبت اصلاحات قانونی شماره 1 در سال 1996 بود که اجباری را برای ایالت‌ها و شهرداریها ایجاد کرد تا این که حداقل 15% از درآمدهای مالیاتیشان را در آموزش ابتدائی سرمایه‌گذاری کنند (‌جدول 6) .اما با این حال فقدان سرمایه منجر به شکایتهای مکرر ازهمه مؤسسات آموزشی و سطوح مختلف نظام آموزشی گردید.برطبق مطالعات انجام گرفته درسال 1995 کمبود سرمایه‌ها برای فعالیت‌های مرتبط با آموزش علت عمده توزیع برد سرمایه‌های در دسترس و شیوه سرمایه‌گذاری آن‌ها بود( اف . دالی شو- ترجمه بهرام محسن پور -1376) .
سال مرکزی Stateایالت Municipalشهرداری ها Totalجمع کل