ثبات فراخنای توجه، مطالعات انجام شده، فعالیت های روزانه

دانلود پایان نامه

روش و میزان باید با سن و سایر ویژگی های فرد تناسب داشته باشد اگر کودک در دوران رشد به قدر کافی دوست داشته شود یاد می گیرد خود و دیگران را دوست بدارد، در محبت کردن نباید افراط و تفریط کرد زیرا از سویی طرد کردن از خود، وابستگی به دیگران و مشکلات رفتاری را به دنبال می آورد و پذیرش بی حد و مرز، او را پرتوقع، لوس و از خود راضی به بار می آورد.
چنین فرزندانی از دیگران نیز محبت های آن چنانی را توقع دارند و زمانی که وارد اجتماع می شوند چون انتظارات آنها برآورده نمی شوند سرخورده، افسرده، پرخاشگر و در کل دچار اختلالات رفتاری می شوند.
در کل محققان حمایت خانواده، تعامل والدین، امیدواری و یاس والدین، تشویق و تنبیه فرزندان، ناامنی محیط خانه، مشارکت والدین در امور خانه و تحصیل فرزندان همه و همه را از عوامل مهم و تاثیر گذار محیطی در مشکلات رفتاری فرزندان می دانند.
از عوامل درونی تاثیرگذار در پرخاشگری کودکان می توان به مزاج کودک اشاره کرد. یزد خواستی و هاریزاکا ( 2006، به نقل از یزد خواستی، 1389)، مزاج (خلق و خو) را به عنوان دامنه‌ی گسترده ای از صفات رفتاری که ریشه زیستی دارد تعریفکردند. روتبارت و بیتس (1998، به نقل از یزد خواستی، 1389) باور دارند مزاج را می توان به صورت تفاوت های فردی و سرشتی نسبتا پایدار در شدت و کیفیت واکنش هیجانی، حرکتی، توجهی و خودنظم بخشی تعریف کرد که حاصل تعامل عناصر زیستی و محیطی است.
برخی از محققان مانند پریور (1992) بیان می کنند که مزاج نقش مهمی در تحول اجتماعی، شخصیت کودکان و سازگاری روانی آنها ایفا می کند (به نقل از یزدخواستی، 1389). نتایج تحقیق لی (2014) حاکی از وجود رابطه بین مزاج و رفتار پرخاشگرانه ی کودکان می باشد. همچنین او ابراز کرد که رفتار پرخاشگرانه ی نوجوانان تحت تاثیر رفتار والدینی و ویژگی های مزاجی است و این مسئله در مطالعات قبلی هم بررسی شده است (دبو و کلو ، 2007؛زو ، ژانگ و فارو ، 2009). بسیاری از مطالعات گذشته تلاش کرده اند تا پرخاشگری را براساس ویژگیهای بیولوژیکی و مزاجی (زو و همکاران، 2009؛ جونگ ، 2000) و رفتار والدینی (ویتارو ، بارکر ، بووین ، برنگن و ترامبلی ، 2006؛ زو و همکاران ، 2009)، یافعل و انفعالات پیچیده میان مزاج وتجربیات اجتماعی با والدین وهمسالان (پاکر ، روبین و باکوسکی ، 1988؛ لی، 2014) توضیح دهند. هدف از پژوهش حاضر هم این است که آیا طرد– پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی با رفتار پرخاشگرانه‌ آنها رابطه معنی داری وجود دارد؟
ضرورت و اهمیت پژوهش
پژوهشگران و متخصصان بالینی به دلایل متعددی علاقه زیادی به مطالعه پرخاشگری کودکان نشان می دهند (ری ، 2007؛ آستور ، والاس ، بهر و فراویل ، 1997، به نقل ازحسن پور و همکاران، 1392). چرا که پرخاشگری در دوران کودکی عامل خطرناک و مهمی برای بروز رفتارهایی چون گرایش به بزهکاری، ترک تحصیل و خشونت در نوجوانی و بزرگسالی است. تقریبا نیمی از کودکان ضداجتماعی رفتارهای مشابهی را در نوجوانی انجام می دهند، همچنین نیمی از نوجوانان ضداجتماعی در بزرگسالی به رفتارهای ضداجتماعی دست می زنند این الگوهای رفتاری نه تنها به فرد پرخاشگر آسیب می رساند بلکه در سطح وسیع تر پیامدهای منفی تری برای افراد دیگر جامعه دارد (به نقل از حسن پور و همکاران، 1392).
همه ی پژوهشگران، عوامل خطر اولیه ی پرخاشگری را مورد توجه قرار داده اند زیرا شناخت عوامل خطر اولیه منجر به دیدگاهی جامع تر نسبت به مساله شده و انتخاب مسیر را میسر می سازد. مطالعات انجام شده در این زمینه نشانگر اهمیت محیط ابتدایی رشد کودک، بالاخص خانواده می باشد. که تحقیقات در این زمینه بر نقش فعال رفتار والدینی، شیوه ی قرزندپروری و سبک های دلبستگی والدین و کودکان تاکید نموده و آنها را از عوامل تاثیرگذار بر پیدایش، افزایش و یا تعدیل پرخاشگری کودکان می دانند (لیو ، 2011؛ آندروود و همکاران، 2008؛ کاپن و همکاران، 2009؛ گراشف ، 2002؛ سنداسترام ، 2007).
از آنجا که والدین بیشترین زمان را با فرزندان میگذرانند، روابط آنها با فرزندان و شیوه های تربیتی آنها می تواند نقش مهمی در پیشرفت رفتاری فرزندان داشته باشد. به عنوان مثال سهل گیری، نظارت ناکافی، برخورد خصمانه، تنبیه گری، بزهکاری، افسردگی، اختلال شخصیت، تربیت نامنسجم، رفتارهای دوگانه و متضاد، ناکامی های مکرر، تهدید، تحقیر، تبعیض و حمایت ناکافی از سوی والدین می تواند دلیل اصلی بروز مشکلات رفتاری باشد (ماتیز و لاچمن ، 2010). داکارم و دیویدسون (2003) معتقدند توجه به رفتارهای منفی، تقویت رفتارهای پرخاشگرانه کودک، بی توجهی به رفتار اجتماعی، تنبیه اجباری، کنترل ضعیف فعالیت های روزانه کودک و شکست در تنظیم محدودیت ها مربوط به روش انضباطی والدین است که به طور ناخواسته رفتارهای پرخاشگرانه را در کودکان افزایش می دهد.
از یک سو یافته های برآمده از پژوهش ها نشانگر آنند که کودکان پرخاشگر در بزرگسالی هم به ادامه پرخاشگری تمایل دارند (برویدی و همکاران، 2003؛ فارل و همکاران، 2005، به نقل از لی، 2014)، از سوی دیگر بررسی ها از گسترش روزافزون خشونت و رفتارهای پرخاشگرانه در مدارس بویژه در سال های اخیر حکایت می کنند (لی، 2014). پس شناخت این مشکل نزد کودکان و مداخله به هنگام می تواند از ادامه این رفتار پیشگیری کند. بنابراین ضرورت تشخیص اولیه این مشکلات نیز مداخلات موثر و روش های درمانی متناسب با هر کودک بیش از پیش احساس می شود. این مطالعات ما را یاری می دهند تا با شناخت مراحل پیشرفت اختلال، هم چنین مهم ترین عوامل خطرساز در بروز نشانه های اختلال، والدین و معلمان را آگاه کنیم تا با تعامل درست با کودکان و ارتباط موثر با آنان بتوانند نیازهای روانی بویژه امنیت، محبت، احترام و ابراز وجود آنان را تامین کرده و باعث کاهش مشکلات رفتاری و روانی در آنها شده و هم چنین در زمینه پیشگیری و درمان این اختلالات به مربیان و درمانگران کمک شایانی کرد.
هدف پژوهش
هدف کلی این پژوهش تعیین رابطه طرد-پذیرش پدر،طرد-پذیرش مادر و خلق و خوی دانش آموزان (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، ثبات فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و آستانه حسی) دختر پایه ششم ابتدایی با رفتار پرخاشگرانه آنها در شهر فولادشهر می باشد.
هدف های جزئی
تعیین رابطه بین خلق و خوی دانش آموزان و رفتار پرخاشگرانه آنها.
تعیین رابطه طرد-پذیرش مادر با رفتار پرخاشگرانه فرزند دانش آموز او.
تعیین رابطه طرد-پذیرش پدر با رفتار پرخاشگرانه فرزند دانش آموز او.
تعیین رابطه خلق و خوی دانش آموزان (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، ثبات فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و آستانه حسی) با رفتار پرخاشگرانه آنها.
فرضیه های پژوهش
طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و خلق و خوی دانش آموز (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، ثبات فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و استانه حسی) پیش بین های رفتار پرخاشگرانه او می باشند.
طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و خلق و خوی دانش آموز (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، ثبات فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و آستانه حسی) پیش بین های پرخاشگری کلامی او می باشند.
طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و خلق و خوی دانش آموز (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، ثبات فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و آستانه حسی) پیش بین های پرخاشگری جسمی او می باشند.
طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و خلق و خوی دانش آموز (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، ثبات فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و آستانه حسی) پیش بین های رفتار پرخاشگرانه خشم می باشند.
طرد-پذیرش پدر،طرد-پذیرش مادر و خلق و خوی دانش آموز (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و آستانه حسی)پیشبین های رفتارپرخاشگرانه خصومت می باشند.

مطلب مشابه :  تاریخچه مفهومی جامعه مدنی، تعریف سه عنصر نگرش، فعالیت های اجتماعی