جایگاه روابط عمومی

۰٫۰۵۲
۰٫۳۶۹
۰٫۰۱۵
۰٫۰۱۳
در صورتی که سطح معنی داری بزرگ تر از 05/0 باشد فرض صفر را می پذیریم و در صورتی که سطح معنی داری کوچک تر از 05/0 باشد فرض صفر (فرض نرمال بودن توزیع مولفه ها) را رد می کنیم. سطح معنا داری مولفه های فعالیت درون و برون سازمانی (052/0) و تکنولوژی های ارتباطی (369/0) بیشتر از 05/0 گردیده که این نشان می دهد فرض صفر تأیید می شود. به عبارت دیگر ادعای نرمال بودن توزیع این دو مولفه تأیید شد. سطح معنی داری مولفه های تخصیص بودجه (000/0)، دیدگاه مدیران (015/0) و راهبرد ارتباطی (013/0) کمتر از 05/0 شده است که نشان می دهد هیچ کدام از این مولفه ها دارای توزیع نرمال نیستند. بنابراین در دو مولفه فعالیت درون و برون سازمانی و تکنولوژی های ارتباطی باید از آزمون t تک نمونه ای استفاده نمود ولی در سه مولفه دیگر از آزمون ناپارامتریک معادل این آزمون بهره برد. از طرفی قضیه معروفی در علم آمار به نام قضیه حد مرکزی وجود دارد که مضمون اصلی این قضیه اعلام می دارد در صورتی که حجم جامعه بیش از 30 باشد، توزیع جامعه به سمت توزیع نرمال می رود. لذا چنانچه حجم نمونه در نظر گرفته شده بزرگ تر از 30 باشد (در این تحقیق 65 است) حتی اگر جامعه مورد نظر نرمال نباشد، با توجه به قضیه حد مرکزی می توان آن مولفه را نرمال در نظر گرفت و از آزمون پارامتریک t تک نمونه ای استفاده نمود. بنابراین در تمامی آزمون های تأثیر در این تحقیق از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است.
فرضیه اول: دیدگاه مدیران به جایگاه روابط عمومی در کارایی روابط عمومی موثر است.
برای اینکه چنین فرضیه ای را آزمون کنیم، ابتدا باید آزمون کنیم که این میزان برابر طیف لیکرت است یا خیر. سپس با استفاده از ستون تفاوت با میانگین در جدول آزمون مربوطه سنجید که مقدار به دست آمده در این ستون منفی است یا مثبت. چنانچه مقدار این ستون مثبت بود نشان می دهد که میانگین به دست آمده بیشتر از طیف لیکرت بوده و متغیر مورد نظر بر روی کارایی روابط عمومی موثر بوده و چنانچه این مقدار منفی باشد، نشان می دهد که میانگین به دست آمده کمتر از طیف لیکرت بوده و متغیر مورد نظر از دیدگاه پاسخگویان بر روی کارایی روابط عمومی موثر نمی باشد.
امتیاز مربوط به متغیر دیدگاه مدیران نسبت به جایگاه روابط عمومی برابر با طیف لیکرت است.
امتیاز مربوط به متغیر دیدگاه مدیران نسبت به جایگاه روابط عمومی با طیف لیکرت متفاوت است.

در این فرضیه، فرض صفر عدم تفاوت دو میانگین واقعی و مفروض (عدد 3 که میانگین طیف لیکرت است) و فرض یک، تفاوت دو میانگین واقعی و مفروض را نشان می دهد. چنانچه سطح معناداری در جدول آزمون t تک نمونه ای کمتر از 05/0 باشد فرضیه صفر رد شده و چنانچه بیش از 05/0 باشد فرضیه صفر تأیید می گردد.
جدول (‏4ـ2ـ355):جدول آزمون t تک نمونه ای پیرامون دیدگاه مدیران نسبت به جایگاه روابط عمومی و تأثیر آن بر کارایی
آماره t
درجه آزادی
سطح معناداری
تفاوت با میانگین
فاصله اطمینان 95/0 اختلاف ها
پایین ترین
پایین ترین
4.268
64
0.000