جرایم سازمان یافته

دانلود پایان نامه

سوم – خصوصیات رفتاری
چهارم – خصوصیات منابع (بای و پورقهرمانی، 1388، 68)
الف- خصوصیات سازمانی
این خصوصیات روشهایی را مورد بحث قرارمیدهد که مجرمان رایانهای توسط آن خود را گروهبندی میکنند. جاسوسان و مجرمان جرایم سازمان یافته به طور آشکار و قوی، با تشکیلاتی منسجم فعالیت میکنند. درسایرموارد، مجرمان رایانهای بیشتر اوقات یا به طور انفرادی کارمیکنند و یا گروههای بسیار محدودی را تشکیل میدهند. در عین حال، سه یا چهار مجرم رایانهای ممکن است با هم جمع شده فن آوری روز را با یکدیگر مبادله کنند و تلاشهای یکدیگر را بستایند.(بای و پورقهرمانی، 1388، 68)
بنابراین می توان گفت که در جرایم رایانه ای و سایبری تشکیل گروه و گروهی کار کردن از اهمیت برخوردار نیست و معمولا به طور انفرادی کار می کنند هر چند ممکن است گاهی فعالیت مجرمانه گروهی ارتکاب یابد.
ب – خصوصیات عملیاتی
خصوصیات عملیاتی، روشهایی را که مجرمان برای ارتکاب جرم بهکارمیگیرند مورد بحث قرارمیدهد. از لحاظ برنامهریزی، جرایم رایانهای دربرخیموارد بسیار دقیق و موشکافانه برنامهریزی میشوند. درموارد دیگر به دلیل ضعف سازمانهای پیشگیریکننده، مجرمان توانستهاند فرصتهای خود را ظاهرکنند.(بای و پورقهرمانی، 1388، 69)
لازم به یادآوری است که ارتکاب بعضی از این جرایم تخصص و مهارت فنی نیاز ندارد ولی بعضی از جرایم رایانهای به ویژه جرایم ارتکابی در فضای سایبر، به تخصص و مهارت بالایی نیاز دارد و لازم است که مرتکبین زمان زیادی را برای زمینهسازی فعل مجرمانه اختصاص میدهند.
ج – خصوصیات رفتاری
خصوصیات رفتاری، خصوصیات مجرمان رایانهای را شرح میدهد و اینکه انگیزهی آنها چه بودهاست؟ علاقهمندیشان چیست؟ چه نقطهی ضعفی باعث شده تا مرتکب جرم رایانهای شوند؟ انگیزه از وجه نقد تا سرگرمی، از دستیابی به منافع مادی تا تبادل افکار و از انتقام تا “چراکه نه؟” را شامل میشود. در پارهای موارد، بیش از یک عامل محرک وجود دارد.(بای و پورقهرمانی، 1388، 69) در مواردی که خصوصیات رفتاری جرایم رایانه ای بررسی شده آن قدر دامنه انگیزه ها و دلایل شخصی ارتکاب جرم متعدد بوده است که قابل طبقه بندی نمی باشد اما می توان گفت ارتکاب درصد بالایی از جرایم به خاطر کنجکاوی و هیجان بوده است.
د – خصوصیات منابع
این خصوصیات درمورد منابعی بحث میکند که دراختیار مجرمان رایانهای بوده یا به آنها نیاز دارند. مجرمان به چه آموزشها و ابزار و تشکیلاتی برای رسیدن به اهداف خود نیاز دارند؟ چه کسی قادر است به آنها کمک بکند؟ از لحاظ آموزشی، مهارتهای آموزشی از دورههای رسمی گرفته تا تجربیات به دست آمده درطول کار را شامل میشود. هر چه سطح آموزشها بالاتر باشد، میزان تخصص و مهارت فرد نیز بالاتر می رود.(بای و پورقهرمانی، 1388، 70)
از لحاظ ابزار مورد نیاز، در بیشتر موارد جرایم رایانهای با تجربیات عمده رایانهای میتواند انجام شود. با یک رایانه و مودم مربوط، اگر مجرم مستقیماً به سیستم رایانهای هدف دسترسی داشته باشد، دیگر نیازی به تجهیزات نخواهدداشت. البته در بسیاری موارد به تجهیزات گمراهکنندهی بیش تری نیاز است؛ مثلاً برای برقراری ارتباط و استراق سمع الکترونیکی تجهیزاتی باید فراهم شود.(بای و پورقهرمانی، 1388، 70)
با توجه به مطالب ذکر شده،مشاهده می کنیم که مرتکبین جرایم سایبری لزوما ابر تبهکار نبوده اند و نیازی به مهارت و تخصص بالایی برای انجام اعمال مجرمانه خود ندارند و با داشتن آگاهی های کامپیوتری معمول نیز خواهند توانست به نتایج شوم مورد نظر خود برسند.مجرمین این فضای تهدید آمیز هم از میان مردان می باشند و هم زنان ،و در بین آنها هم افراد کم سن وسال و هم بزرگسال دیده می شود.،همچنین این مرتکبین گاه اهداف و انگیزه های بسیار مهم اقتصادی یا سیاسی دارند و گاه فقط جهت بازی و ارضاءحس کنجکاوی و نشان دادن لیاقتشان دست به ارتکاب جرم می زنند.(آقامیر، 1390، 25) مرتکبان این جرایم لزوما به تحصیلات بالا و یا حتی به هوش بالایی نیاز ندارند اما هرچه سطح هوش و تحصیلات و مهارت و حتی امکانات مادی این قبیل مجرمان بالاتر باشد ؛جرایمی در سطح وسیع تر و یا با خسارت بیش تر مرتکب می شوند.
عدم تخمین میزان دقیق جرایم ارتکابی
با افزایش بهکارگیری کامپیوتر در تمامی عرصههای زندگی و همچنین سهولت استفاده از آن و گسترش شبکه جهانی(اینترنت) امروزه جرایم کامپیوتری میتواند به وسیلهی هرکسی در هرنقطه ای از دنیا به وقوع بپیوندد و با آنکه تحقیقات به عمل آمده نشان از روند رو به رشد جرایم کامپیوتری دارند ولیکن تعداد آمار موجود نمیتواند ما را به نتیجهگیری مطلوب رهنمون سازد، چه بسا این آمار منعکسکننده تعداد جرایم مکشوفهاند و نه تعداد جرایم واقعی. از خصوصیات و ویژگیهای جرایم رایانهای وجود رقم سیاه بسیار بالا میباشد. (باستانی، 1390، 35-34)
انجمن بینالملل حقوق جزا در گردهمایی خود دربارهی جرایم رایانهای و دیگر جرایم علیه تکنولوژی اطلاعاتی که از تارخ 5-8 اکتبر 1992 در ورتسبورگ آلمان برگزارشد، گزارشی درباره جرایم کامپیوتری برپایهی گزارشهای دریافتی از کشورهای عضو ارایه کرد که مطابق آن تخمین زده میشود تنها پنج درصد جرایم کامپیوتری به مقامات مجری قانون گزارش شدهاند.(بای و پورقهرمانی، 1388، 71)
رقم سیاه بسیار بالا ی جرایم کامپیوتری علل متعددی دارد که به طور خلاصه عبارتنداز:
اول؛ آنکه تکنولوژی پیشرفته یعنی ظرفیت حافظه فشرده کامپیوتر و سرعت بالای پردازش و ذخیره اطلاعات یکی از دلایل کشف دشوار جرائم رایانهای است.
دوم؛ اینکه ماهیت جرایم رایانهای به گونهای است که کمتر قابل گزارش هستند. دراغلب موارد مرتکب جرم ردپا و مدرکی از خود باقی نمیگذارد چراکه اطلاعات قابل نسخهبرداری است و چیزی ازجای خود برداشته نمیشود، ضمن اینکه سوابق عمل نیز قابل پاک شدن میباشد.
سوم؛ برخلاف بیشتر جرایم مرسوم، بزهدیدگان ناآگاه اغلب بعداز وقوع جرم به وسیله مأموران از اینکه متحمل وقوع جرم کامپیوتری شدهاند مطلع میشوند. بسیاری از بزهدیدگان برنامهریزی لازم برای مقابله با حوادث مربوط به جرایم کامپیوتری را ندارند.(عبقری، 1377، 45)

مطلب مشابه :  مصرف کننده