جهت گیری مذهبی

متغیر جهت گیری مذهبی سلامت روان کیفیت زندگی عملکرد تحصیلی
جهت گیری مذهبی 1 168/0- 382/0 045/0
سلامت روان 168/0- 1 359/0- 192/0-
کیفیت زندگی 382/0 359/0- 1 34/0
عملکرد تحصیلی 045/0 -192/0 34/0 1
4-3.یافته های استنباطی تحقیق
در این قسمت یافته های استنباطی پژوهش ارائه شده است. همان گونه که قبلا ذکر شد در جهت تبیین و پیش بینی متغیر ملاک به وسیله متغیرهای پیش بین از روش آماری تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شده است.به این ترتیب که،متغیرهای سلامت روان و جهت گیری مذهبی به عنوان متغیرهای پیش بین و متغیرهای کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی به عنوان متغیر ملاک مورد بررسی قرار گرفته است. طبق فرضیه های پژوهش، دو مدل رگرسیون به دست داده شده است. بر این اساس، متغیرهای سلامت روان و جهت گیری مذهبی کسب شده،بیشترین مقدار ضریب همبستگی را به صورت مثبت با کیفیت زندگی و متغیر جهت گیری مذهبی،کمترین مقدار ضریب همبستگی به صورت مثبت با متغیر عملکرد تحصیلی(متغیر ملاک)دارند.دیگر متغیرها دارای میزان همبستگی بین این دو مقدار، با متغیر ملاک هستند.
طبق فرضیه کلی پژوهش، بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی رابطه معنی داری وجود دارد. بر این اساس در مدل اول جهت گیری مذهبی و سلامت روان به عنوان متغیرهای پیش بین و کیفیت زندگی به عنوان متغیر ملاک بوده است. پس از انجام تحلیل رگرسیون بر روی داده های پژوهش، مشاهده شد که مدل کلی مورد مطالعه، حدود22 درصد از واریانس متغیر ملاک را تبیین می کند. جهت تعیین معنی داری R2 محاسبه شده از آزمون آماری تحلیل واریانس استفاده شد که مقدار F برابر 682/14حاصل شده و در سطح هزارم معنی دار است(682/14,F= 05/0P<). نتایج تفصیلی در جدول 7-4 ارائه شده است.
جدول 6-4: مقدار R، 2R ، B، بتا و آزمون معنی داری در مدل اول مورد مطالعه(جهت گیری مذهبی وسلامت روان متغیرهای پیش بین و کیفیت زندگی به عنوان متغیرملاک)
متغیر B βا مقدار تی سطح معنی داری R 2R F سطح معنی داری
ثابت معادله 206/65
514/7 00/0 473/0 224/0 68/14 000/0
جهت گیری مذهبی 707/0 316/0 526/3 001/0
سلامت روان 399/0- 287/0- 201/3- 002/0
متغیر وابسته:کیفیت زندگی
همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود برای آزمون معنی داری ضرایب بتای محاسبه شده برای هر یک از متغیرهای پیش بین موجود در مدل، آزمون آماری تی اجرا شده است. نتایج این تحلیل نشان می دهد که جهت گیری مذهبی با مقدار بتای 316/0به طور مثبت و معنی دار و سلامت روان، با بتای287/0- به طور منفی و معنی دار کیفیت زندگی دانشجویان را تبیین می کنند.طبق فرضیه فرعی اول پژوهش، رابطه معنی دار بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وجود داردکه این فرضیه تایید شد.
پس از انجام تحلیل رگرسیون برای مدل دوم با بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و سلامت روان به عنوان متغیرهای پیش بین با عملکرد تحصیلی به عنوان متغیرملاک ، مشاهده شد که مدل مورد مطالعه، حدود 4 درصد از واریانس متغیر ملاک را تبیین می کند. جهت تعیین معنی داری2R محاسبه شده از آزمون آماری تحلیل واریانس استفاده شد که مقدار F برابر68/14حاصل شده و در سطح 42 هزارم معنی دار است(05/0P<).
جدول 7-4 مقدار R، 2R ، B، بتا و آزمون معنی داری در مدل دوم با بررسی قدرت پیش بینی متغیرهای جهت گیری و سلامت روان برعملکرد تحصیلی
متغیر B βا مقدار تی سطح معنی داری R 2R F سطح معنی داری
ثابت معادله 613/15
143/31 000/0 192/0 037/0 232/3 042/0
جهت گیری مذهبی 002/0 014/0 177/0 860/0
سلامت روان 019/0- 190/0- 471/2- 014/0
متغیر وابسته :عملکرد تحصیلی