حفاظت محیط زیست

حفاظت محیط زیست

حفاظت محیط زیست

ساکنین: به اشخاصی که در محل هایی به طور غالب و عرفی جهت سکونت استفاده می گردد اطلاق می شود.
کارخانه: به محلی که در آن فرآیند تولید از مرحله مواد خام به محصول قابل مصرف انجام می پذیرد اطلاق می گردد.
کارگاه : محلی است که در آن فرد یا افرادی اقدام به تهیه یک نوع کالای خاص می نمایند.
تعمیرگاه: محل هایی که در آن افرادی که به مرمت و سرویس وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات و تجهیزات و سایر وسایل می نمایند.
دکان: جایی مانند اتاق در کنار کوچه یا خیابان جهت فروش کالا یا ارایه خدمات.
مواد محترقه: کلیه مواد وسایل قابل اشتعال.
اصطبل: محل نگهداری حیوانات و چهارپایان.
دامداری: محل نگهداری احشام و چهارپایان.
شغل: حرفه و نوع فعالیتی که توسط فرد و یا افراد انجام می پذیرد.
تخریب: از بین بردن مستحدثات به صورتی که امکان ادامه فعالیت در آن وجود نداشته باشد.
نظارت: سرکشی به کلیه واحدهای صنفی و صنعتی به منظور بررسی و انطباق فعالیت آنها با استانداردهای موجود.
مراقبت: کنترل در عدم تاسیس و ایجاد مشاغل مزاحم توسط سازمان ساماندهی میادین و مشاغل و مراجع ذیربط.
تعطیل: انجام اقداماتی که واحد صنفی و صنعتی به هیچ وجه امکان ادامه فعالیت مزاحم را نداشته باشد.
انتقال: تعطیل فعالیت مزاحم در محل موجود و جابجایی آن به محل مناسب.
ماده دو- رسیدگی به کلیه موارد مندرج در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره ذیل آن پس از اعتراض مالک به نظریه شهرداری ظرف مدت ده روز از زمان ابلاغ در صلاحیت کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف شورای اسلامی شهر انتخاب و معرفی می شوند خواهد بود.
تبصره 1: پیشنهاد می گردد با توجه به تخصصی بودن موضوع مشاغل مزاحم اعضاء کمیسیون مرکب از مدیرعامل سازمان ساماندهی میادین و مشاغل به نمایندگی شهرداری – مدیر کل حفاظت محیط زیست-نماینده شورای اسلامی شهر باشند.
تبصره 2: پیشنهاد می گردد سازمان ساماندهی میادین و مشاغل بعنوان دبیر کمیسیون باشد.
تبصره 3 : سازمان میادین و مشاغل بعنوان نماینده شهرداری در اجرای مفاد بند 20 از ماده 55 می باشد.
ماده سه- اعلام نظر کارشناسی بعهده کارشناس مورد تایید سازمان خواهد بود و در صورت وصول اعتراض کلیه سوابق جهت اظهار نظر نهایی به کمیسیون موضوع ماده دو ارسال می شود و نظریه کمیسیون لازم الاتباع می باشد.
تبصره 1: کارشناسان مکلفند درخصوص واحد مزاحم با رعایت عموم شرایط و ضوابط و استانداردهای ابلاغی و موارد مصرح در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری نظریه خود را مستنداً و مستدلاً در قالب رعایت تمهیدات، تعطیلی، انتقال و تخریب اعلام نمایند.
ماده چهار- در صورتی که نظریه کارشناسان یا نظریه سازمان مبتنی بر رعایت تمهیدات با نظر بهداشت محیط یا محیط زیست باشد باید موارد مورد نظر دقیقاً در فرم مخصوص حداقل دو نسخه با ذکر مهلت اجرا درج و پس از تأیید مدیریت سازمان نسخه اول توسط مامور اجرا به متصدی و نسخه دوم به شهرداری منطقه ابلاغ گردد.
تبصره 1: شهرداری منطقه موظف است پس از انقضای مهلت اعطایی اجرای تمهیدات لازم را بررسی و در صورت عدم اجرای تمهیدات مراتب را به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده 2 اعلام نماید.
تبصره 2: سازمان مکلف است از کلیه امکانات حقوقی و اجرایی خود جهت اجرای تمهیدات استفاده نماید.
تبصره 3: قید عبارت «عدم رعایت تمهیدات و یا اجرای ناقص آن منتهی به صدور رای به تعطیل و یا انتقال حسب مورد خواهد شد» در متن نظریه تمهیدات الزامی است.
ماده پنج- در هر مورد که نظریه کارشناسی موضوع ماده 2 با ارائه توجیهات فنی و علمی لازم تعطیلی واحد مزاحم باشد و یا مواردیکه تمهیدات اجرا نگردیده و یا به طور ناقص اجرا شده منطقه نسبت به تکمیل پرونده اقدام و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم شایسته به دبیرخانه کمیسیون بند 20 مستقر در سازمان اعلام و ارسال می نماید.
ماده شش- دبیرخانه کمیسیون بند 20 موظف است پس از وصول پرونده و بررسی های لازم نسبت به ارائه گزارش توجیهی به کمیسیون اقدام نماید و در صورت نیاز.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~