حقوق بین الملل عمومی

الف) نگرش کلاسیک که حمایت دیپلماتیک را ابزاری در جهت حمایت از حق شخص تلقی می نمایند نه این که خود، حق شخص باشد. در این نگرش تابع متخلف با نقض حقوق شخص در واقع حاکمیت دولت متبوع او را نقض می نماید، اقداماتی که در راستای اعمال حمایت دیپلماتیک صورت می پذیرد مربوط به صلاحیت انحصاری دولت حامی است و اعطا یا عدم اعطای حمایت دیپلماتیک با لحاظ ملاحظات سیاسی، اقتصادی و… از اختیارات مطلق کشور متبوع شخص متضرر می باشد.
ب) عده ای از دکترین جهت اشخاص بعنوان طرف دیگر این نهاد (حمایت دیپلماتیک)، حقوقی را در نظر می گیرند. در این آموزه حق حمایت دیپلماتیک حق مطلق شخص است و حق عملی جهت اجرای این حق متعلق به دولت متبوع شخص است.
باید گفت نهاد حمایت دیپلماتیک دیگر یک ساز و کار سنتی با کاربردی محدود نیست بلکه پویش جدیدی در این تأسیس ایجاد گردیده است. این پویش به دلیل دگرگونی در تلقی سنتی از حاکمیت و کاهش اقتدارات دولت حتی در زمینه امور داخلی، همچنین ارتقاء جایگاه شخص در حقوق بین الملل است که توأم با ایجاد حقوقی جهت شخص متضرر و متقابلاً تکالیفی جهت دولت متبوع شخص متضرر است. بنابراین با عنایت به مراتب فوق از تقابل بین دو آموزه در خصوص حمایت دیپلماتیک می بایست نگرش بینابینی را جستجو نمود. با این توضیح که با تمایز بین نوع حقوق تقویت شده می بایست حق مزبور متعلق به شخص متضرر باشد و در مواردی که پای منافع عمومی و ملی یک کشور نیز در میان است، تواماً متعلق به شخص متضرر و دولت متبوع او باشد.
در خصوص حق عملی جهت اجرای این حق نیز در مواردی که شخص متضرر قادر به اقامه دعوی جهت جبران خسارت وارده به خود می باشد، راساً اقدام می نماید، در غیر اینصورت دولت متبوع آن شخص مکلف به اقامه دعوی بطرفیت تابع خاطی است. آنهم تکلیف حقوقی و قانونی، بدین لحاظ که شخص اصولاً صلاحیت و اهلیت اقامه دعوی در سطح بین الملل جهت جبران خسارات وارده به خود را دارد. بنابراین ابزاری جز حمایت دیپلماتیک جهت حقوق تقویت شده شخص متضرر وجود ندارد. در غیر این صورت تخلف از قانون و نقض تعهدات بین المللی که منجر به ورود خسارت به شخص گردیده، بدون ضمانت اجرا باقی می ماند.
هرچند در نحوه عملکرد جهت اعمال این حمایت با لحاظ ملاحظاتی نظیر منافع ملی و بین المللی، خطر تیرگی روابط تابع خاطی و… دولت متبوع اختیار مطلق دارد.
فهرست منابع
منابع فارسی
الف)کتب
1- بیگدلی محمدرضا، حقوق بین الملل عمومی، انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم، تهران، 173.
2- پروین فرهاد، خسارات معنوی در حقوق ایران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، تهران، 1380.
3- دومنیک کارو، حقوق بین الملل در عمل، ترجمه تقی زاده انصاری مصطفی، نشر قومس، تهران، 1375.
4- رابرت، ال.بلدسو و بکس لو، فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه آقایی بهمن، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1375.
5- شارل روسو، حقوق بین الملل عمومی، ترجمه حکمت محمدعلی، انتشارات دانشگاه تهران، 1374.
6- صفایی سیدحسین، حقوق بین الملل خصوصی، نشر میزان، چاپ اول، 1374.
7- صفار محجمدجواد، شخصیت حقوقی، نشر دانا، چاپ اول، 1373.
8- فیوضی رضا، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی، انتشارات مرکز مطالعات عالی بین الملل، 2536.
9- فیوضی رضا، مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1379.
10- مدنی سیدجلال الدین، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات احمدی، چاپ اول، 1369.
11- ملکم شاو، حقوق بین الملل، ترجمه وقار محمدحسین، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، تهران، 1374.
12- میرعباسی سیدباقر، حقوق بین الملل عمومی (حل اختلافات بین الملل)، نشر دادگستر، چاپ اول، جلد دوم، 1376.
13- نصری مرتضی، حقوق چند ملیتی، نشر دانش آموز، چاپ اول، 1370.
ب) مقالات
1- آقا حسینی، محسن، «بررسی مواضع جمهوری اسلامی ایران و دولت آمریکا در پرونده الف/18»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بین المللی، شماره چهارم، 1364.