حقوق جزا و جرم شناسی

3.Human Rights Committee General Comment 21, para.3
4.United Nations Human Rights Commission, Resolution 1997/38, para.20
1.Report of the Special Rapporteur on torture, UN Doc. E/CN.4/1995/434, para.926(d)
2.Inter -American Commission, Ten years of Activities 1971-1981,at 318;see Report on the Situation of Human Rights in Bolivia. OEA/Ser. L/V/II.53,doc.6,rev.2,1 July 1981,at. 41-42
3.هیچ کس شکنجه، مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا ترذیلی نخواهد شد.با کلیه اشخاص محروم از آزادی باید با احترام به حیثیت ذاتی فرد انسانی رفتار شود.
1.بند1.ﺑلاﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮﻗﻴﻒ و ﭘﺲ از هر ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل از ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﺎ زﻧﺪان ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎﻩ و زﻧﺪان دﻳﮕﺮ، ﺷﺨﺺ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷـﺪﻩ ﻳـﺎ زﻧﺪاﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﻗﻴﻒ، ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﺎ زﻧﺪاﻧﻲ ﺷﺪن ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺤﻠﻲ را که در ﺁن جا ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮادﻩﻳﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺧﻮد اﻃلاع دهد ﻳﺎ از ﻣﻘﺎﻣﻲ ذی صلاح بخواهد ﺑﻪ ﺁﻧﺎن اﻃلاع دهد.
بند4.هر اﻃلاع دادن که در اﻳﻦ اﺻﻞ ﺑﻪ ﺁن اﺷﺎرﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻲ درﻧﮓ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻳﺎ اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﺷﻮد ﺑﻲدرﻧﮓ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣـﺎل ﻣﻘـﺎم ذی صلاح ممکن اﺳﺖ اﻃلاع رﺳﺎﻧﻲ را ﺑﺮای ﻳﻚ دورﻩ ﻣﻌﻘﻮل، هر ﺟﺎ که اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ایجاب کند، ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪازد.
2.ﺷﺨﺺ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮادﻩاش ﺑﻪ دﻳﺪﻧﺶ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺎ او ﻣﻜﺎﺗﺒـﻪ کنند و ﺑﺎﻳـﺪ ﻓﺮصت کافی ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﻧﻴﺎی ﺧﺎرج ﺑﻪ او دادﻩ ﺷﻮد، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ وﻣﺤﺪودﻳﺖ هـﺎی ﻣﻌﻘـﻮل که ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﻳـﺎ ﻣﻘـﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
3.Human Rights Committee General Comment 20, para..11
4.ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺷﺨﺺ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑـﻪ او ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﻮد، و ﭘﺲ از ﺁن هرگاه لازم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای او اﻣﻜﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺪاوای ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻓﺮاهم ﺷﻮد.اﻳﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺪوا ﺑﺎﻳﺪ راﻳﮕﺎن باشد.
1.Human Rights, Committee General Comment 8, para.2.
2.فرجیها، محمد و مقدسی، محمدباقر، «معیارهای دادرسی عادلانه ناظر بر توقیف متهم»، ص 67
1.هر ﺷﻜﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﺎ ﺣﺒﺲ و کلیه اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺪاﺑﻴﺮی که ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺖ هر ﺷﻜﻞ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﺎﺣﺒﺲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻳﺎ کنترل ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﻘﺎم دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
2.نجفی توانا، علی، «استنطاق متهم در پرتو اصول حقوقی و علمی»، مجله کانون وکلا، شماره 188 و 189، 1384، ص 44
1.رجبی، ابراهیم، پلیس و حقوق شهروندی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مفید قم، 1386، ص 106
2.نجفی توانا، علی، «استنطاق متهم در پرتو اصول حقوقی و علمی»، ص 52
3.Report on the Situation of Human Rights of a Segment of the Nicaraguan Population of Miskito Origin, OEA Ser. L/V/II.62,doc. 10, rev. 3,1983,at 100.
1.هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود نباید مجبور شود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن خود اعتراف نماید.
2.حق متهم به این که مجبور نشود علیه خود شهادت دهد یا به ارتکاب جرم اعتراف کند.
3.هیچ ﺷﺨﺺ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ هنگام ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ در معرض ﺧﺸـﻮﻧﺖ، ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻳـﺎ روش هـﺎﻳﻲ ﺑـﺮای ﺑـﺎزﺟﻮﻳﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد که ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ تصمیم گیری ﻳﺎ ﻗﻀﺎوت او را ﺗﻀﻌﻴﻒ کند.
4.Right to Silence.