حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام

df(R)- df(F)
SSE(F)
1- R2(F)
df(F)
df(F)
قواعد تصمیم گیری بر اساس آماره ی*F به صورت زیر می باشد:
اگر (df(F) ، df(R)- df(F) ، )α)(F ≥ *F باشد، دو متغیر همزمان معنی دار نیستند، و
اگرdf(F)) ، df(R)- df(F) ، )α)(F < *F باشد، دو متغیر، همزمان معنی دار هستند و نمی توان آنها را از مدل حذف کرد.
3-8-7. آزمون مقایسه میانگین دو جامعه(t-test)
به عنوان یک آزمون مکمل، برای مقایسه معنادار بودن تفاوت ضریب واکنش میان شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذری بالاتر و شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری پایین، از آزمون مقایسه میانگین(t-test) دو جامعه مستقل استفاده می شود. از آنجا که برای مقایسه میانگین دو جامعه ابتدا باید برابری واریانس آنها را آزمون کرد، در نتیجه از آزمون لوین برای این کار استفاده می شود.
خلاصه فصل
در این فصل ابتدا نوع شناسی و روش شناسی تحقیق مورد اشاره قرار گرفت. در ادامه با بیان فرضیه ها، مدل های مورد استفاده برای آزمون هر فرضیه به همراه شیوه اندازه گیری متغیرها، روش های آماری مورد تشریح شد. در فصل 4 فرایند تجزیه و تحلیل آماری و نتایج حاصل از انجام آزمون های آماری ارائه و مورد تحلیل قرار می گیرد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
پس از اینکه روش تحقیق مشخص شد، با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها جمع آوری می شود، با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و… سازگاری دارد، داده ها جمع آوری، دسته بندی و تجزیه و تحلیل شده و در نهایت فرضیه ها آزمون می گردد تا پاسخ برای پرسش تحقیق یافت گردد.
در این فصل نتایج تحقیق در دو بخش ارائه می گردد. بخش اول مروری بر داده های جمع آوری شده و روند آنها طی دوره مورد بررسی دارد(آمار توصیفی). در بخش دوم نتایج آزمون فرضیه ها ارائه می شود(آمار استنباطی).
4-1. آمار توصیفی
آمار توصیفی، ارقام مربوط به شاخص های پراکندگی و مرکزی را نشان می دهد. آگاهی از آماره های توصیفی گامی در جهت درک میانگین روند داده ها و ارتباطات بین آنها و نیز بررسی تقریبی وضعیت توزیع متغیرها می باشد. جدول 4-1 مهمترین آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد.
جدول 4-1 نشان می دهد که میانگین بازده ی شرکت های نمونه، 13.6% است، طوری که حداکثر بازده 188% و حداقل آن، 72.3% – می باشد. همچنین میانگین سود خالص شرکت ها، 18.4% ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ابتدای دوره است. میانگین نسبت بازار به دفتری(MB) که همان متغیر فرصت های سرمایه گذاری است، بزرگتر از یک است(2.817) و حکایت از آن دارد که به طور میانگین قیمت هر سهم مربوط به شرکت های شامل در نمونه از ارزش دفتری آن بالاتر است، تا حدی که این رقم در بالاترین حد خود، به حدود 19.9 برابر ارزش دفتری می رسد.
تغییر در سود خالص برای شرکت های نمونه به طور میانگین 1.7 درصد بوده است، که البته با مقدار بیشینه ی آن یعنی 70 درصد قابل مقایسه است. میانگین سود خالص(18.4% میانگین ارزش بازار سرمایه) بیش از جریان وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی(7.4% میانگین ارزش بازار سرمایه) است. این موضوع نشان دهندۀ آن است که اقلام تعهدی کوتاه مدت اکثراً مقادیر مثبتی دارند. البته با فرض این که اکثر شرکت ها در حال رشد بوده و بنابراین سرمایه در گردش خود را افزایش می دهند، می توان این حالت را پذیرفت. از سوی دیگر میانگین اقلام تعهدی به طور میانگین مثبت است(11% میانگین ارزش بازار سرمایه).
آزمون همبستگی بین متغیرهای اصلی مورد بررسی در جدول 4-2 نشان داده شده است. چون تعداد متغیرهای این تحقیق زیاد هستند، جداول همبستگی سایر متغیرها در “پیوست ب” ارائه شده است.
جدول شماره 4-1: آماره توصیفی متغیرها در دوره مورد بررسی(1383-1388)
نام متغیر

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~