خروجی های نرم افزار

دانلود پایان نامه

000/0 170/5 457/0 000/0 216/0 قیمت سهامعرضه شده
در خروجی جدول شماره (5-4) و در ستون B به ترتیب مقدار ثابت و ضریب متغیر مستقل در معامله رگرسیون ارائه شده است و این معادله به صورت زیر می باشد :
(2-4)
i e+
طبق خروجی جدول شماره (5-4)، بقیه ستون های این جدول شامل معیار ضرایب ستون B ، آماره t و sig است که جهت آزمون فرض تساوی هر یک از ضرایب ستون B با عدد صفر به کار می رود. حال اگرβ و α به ترتیب مقدار ثابت و شیب خط رگرسیون جامعه باشد، آزمون فرض ها را برای این دو مقدار می توان به صورت زیر نوشت :
,
از آنجا که در این خروجی، %5) sig< ) آزمون تساوی ضریب رگرسیون و مقدار ثابت ،کوچکتر از پنج درصد است. بنابراین فرض تساوی این دو ضریب با صفر رد می شود و نباید آن ها را از معادله رگرسیون حذف کرد.
جدول شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون بین دو متغیر قیمت سهام وبازده غیر عادی سالانه

جدول شماره (6-4)، به بررسی نرمال بودن خطاها به عنوان یکی دیگر از مفروضات رگرسیون می پردازد، طبق این فرض می باید خطاهای معادله رگرسیون دارای توزیع نرمال با میانگین صفر باشند که طبق جدول فوق می باشد و در سمت راست جدول نشان داده شده است. بنابراین با برقرار بودن این پیش فرض می توان از رگرسیون در خصوص دو متغیر قیمت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه استفاده کرد.
جدول شماره (7-4) : خط و معادله رگرسیون بین دو متغیر قیمت سهام و بازده غیر عادی سالانه

مطلب مشابه :  اقدام به خودکشی، ساختار شخصیت، جمعیت شناختی

(3-4) i e+
R Square =0/201
جدول شماره (7-4) علاوه بر پراکندگی، معادله رگرسیون خطی ساده و ضریب تعیین تعدیل شده دو متغیر قیمت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه را نشان می دهد. این نتایج منطبق بر نتایج حاصل از روش رگرسیون خطی ساده است.
2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم :بین حجم سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه حاصل از عرضه اولیه سهام درشرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
این فرضیه به صورت فرضیه های آماری ذیل ارائه می گردد:
همبستگی معنا داری بین حجم سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین حجم سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه وجود دارد.
جدول شماره (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیرحجم سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه
دوربین- واتسون خطای معیار تخمین ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل
316/2 04887/15 168/0 176/0 420/0 1
طبق جدول شماره (8-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیرحجم سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه 420% است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیر حجم سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sigکمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد 168/ 0 را نشان می دهد که برازش مناسبی از تغییرات متغیر بازده غیرعادی سالانه توسط متغیر حجم سهام عرضه شده ارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین-واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (8-4) 016/2 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.

مطلب مشابه :  دستاورد تعامل دانشگاه و صنعت در امریکا و انگلستان، ارتباط دانشگاه و صنعت بر اساس مطالعات در ایران،