خروجی های نرم افزار

خروجی های نرم افزار

خروجی های نرم افزار

R Square = 0/163
جدول شماره (17-4) علاوه بر پراکندگی، معادله رگرسیون خطی ساده و ضریب تعیین دو متغیرزمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و بازده غیرعادی سالانه را نشان می دهد. این نتایج منطبق بر نتایج حاصل از روش رگرسیون خطی ساده است.
4-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم :بین درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
این فرضیه به صورت فرضیه های آماری ذیل ارائه می گردد:
همبستگی معنا داری بین تمرکز مالکیت و بازده غیرعادی سالانه وجود ندارد.
همبستگی معنا داری بین تمرکز مالکیت و بازده غیرعادی سالانه وجود دارد.
جدول شماره (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیردرجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه
دوربین- واتسون خطای معیار تخمین ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی مدل
272/2 19693/15 152/0 160/0 401/0 1
طبق جدول شماره (18-4) ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیردرجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه 400% است. این عدد در سطح خطای 5% رابطه معنی داری را بین دو متغیر درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه نشان می دهد. با توجه به خروجی های نرم افزار SPSS؛ جداول نشان می دهد، از آن جا که sigکمتر از پنج درصد است، فرض H0 در سطح خطای پنج درصد رد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. همچنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد 152/ 0 را نشان می دهد که و برازش مناسبی از تغییرات متغیر بازده غیرعادی سالانه توسط متغیر درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شدهارائه می کند. یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین- واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین – واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد ،فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول (18-4) 072/2می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول شماره (19-4) : تحلیل واریانس رگرسیون بین دو متغیردرجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه
ANOVA b
سطح معنی داری Fآماره Mean Square درجه آزادی Sum of Squares مدل
000/0 223/19 512/4439 1 323/178 رگرسیون
947/230 102 842/7296 Residual
103 165/7475 جمع
جدول شماره (19-4) نشان دهنده تحلیل واریانس بین متغیر درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده به عنوان متغیر مستقل و بازده غیرعادی سالانه به عنوان متغیر وابسته می باشد، طبق این خروجی، معنی داری کلی مدل رگرسیون توسط جدول ANOVA و ازطریق فرضیه های آماری ذیل آزمون می شود:

با توجه به این که sigبیشتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید نمی گردد. با این حال دنبال پیدا کردن این رابطه می رویم:
جدول شماره (20-4) : ضرایب معادله رگرسیون بین دومتغیر درجه تمرکز مالکیت و بازده غیر عادی سالانه
سطح معنی داری tآماره ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده مدل
Beta Std. Error B
917/0 104/0-

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~