خصوصیات افراد خود تنظیم که عامل موفقیت اون هاست

همه یادگیرندگان تا حدی سعی می کنن تا جریان یادگیری و کارکرد تحصیلی خود رو به شکل خود نظم پیدا کردی درآورند (زیمرمن، 1998، به نقل از هو، 2007). اما تفاوتای قابل توجه ای بین این علم آموزا هست. زیمرمن (1994) براین پایه یادگیرندگان رو به دو گروه راحت و مهارت یافته تقسیم بندی می کنه. پینتریچ (1995، به نقل از هو ، 2007) معتقده که یادگیرندگان ناموفق بیشترً با مشکلاتی در مورد نظارت و تنطیم فرایندهای شناختی روبرو شدن¬ان. اون¬ها هیچ گونه آگاهی دقیق از میزان پایین سطح توجه و درک خود در بین یادگیری نداشته و هیچ گونه آزمایش از میزان درک خود از میزان یادگیری بعمل نمی آورند. اونا بیشتر اهداف خیلی کلی و غیرقابل رسیدن رو واسه یادگیری خود ترسیم کرده که این می تونه اختلالاتی رو در جریان یادگیری اون¬ها بوجود آورد. اونا بعضی وقتا با مشکلاتی در مورد کنترل مؤثر احساسات و انگیزهای موثر در مراحل یادگیری روبرو شدن¬ان. ضمنا اون¬ها ممکنه تواناییای خود رو واسه کسب موفقیت رو مورد دودلی قرار داده و هم از میزان استرس بالایی موقع امتحان بهره مند باشن. این سطح بالای استرس می تونه باعث استفاده اونا از راهبردهای شناختی خیلی سطح پایینی چون حفظ طوطی¬ وار اطلاعات به جای استفاده از راهبردهای یادگیری سطح بالا شه. اون¬ها بیشتر به مقایسه کارکرد خود با بقیه علم آموزا به جای مقایسه با کارکرد گذشته می پردازد. پس میزان توانایی اجرا مهارتای خود تنظیمی از طرف علم آموزا عامل مؤثری در کسب تجارب موفق یا برعکس تلقی می شه. همه یادگیرندگان تا حدی از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در بین یادگیری استفاده می کنن، اما استفاده مناسب از راهبردهای مدیریت منابع، شناختی، انگیزشی و فراشناختی به عنوان مؤلفه های اساسی یادگیری خود تنظیمی ، ویژگی اصلی یادگیرندگان توانا در این مورد حساب می شه. علم آموزا خودنظم یافته از نگاه فراشناختی، انگیزشی و رفتاری نقش فعالی رو در مراحل یادگیری خود عهده دارن. مثل نشونه های یادگیرندگان خود نظم یافته میشه به تسلط اون¬ها بر مطالب یادگیری، پی گیری اهداف، اداره مؤثر اوقات و به ویژه احساس موثری شخصی بالا اشاره کرد (شارپ ، 2002).
کلا شش ویژگی زیر رو میشه از ویژگیای یادگیرنده گان خود نظم ده دونست:
1- اونا با روش های هدفمند شناختی آگاه هستن.
2- اونا می دونه چطوری فرایندهای ذهنی شون رو واسه رسیدن به اهدافشان طراحی، کنترل و مدیریت کنن.
3- اونا مجموعه ایی از اصول انگیزشی رو دارن و در شرایط متفاوت یادگیری می تونن به شکل انعطاف پذیر، انگیزه لازم رو واسه خود بسازن.
4- اونا زمان رو کنترل می کنن و محیط یادگیری مناسبی رو تشکیل می دن.
5- اونا از روش های هدفمند ارادی واسه هدف گذاری استفاده می کنن.
6- اونا می تونن جمع کردن حواس خود رو طبق انگیزه و حواس خود تشکیل دهند( کرنو، 2001وین ، 1995 ، زیمرمن ، 2002).

12-2.زیر مراحل خود تنظیمی :
تئوریای شناختی رفتاری براین باورند که خود تنظیمی شامل سه زیر مرحله :
1- نگاه خود (خود نگری ): اشاره داره به پاسخای علم آموزا که شامل تنظیم کنندگی سیستماتیک کارکرد آنهاست. نگاه فردی می تونه اطلاعاتی رو در مورد چگونگی پیشرفت شخص به طرف اهدف فردی ایجاد میکنه. نگاه خود به وسیله بعضی فرایندهای شخصی مثل خود موثری، تعیین هدف و طراحی فراشناختی تحت اثر قرار میگیره، به همونجوری که رفتار بر اون مؤثره.
2- خود آزمایش (خود داوری ) اشاره داره به پاسخایی از علم آموزا که شامل مقایسه منظم کارکرد اونا با یک ملاک یا هدفه.
3- خود واکنش سازی : سومین طبقه از واکنشای خود تنظیمی علم آموزا شامل خود واکنشی به کارکرد فردیه.خود واکنشی یادگیرنده شامل بعضی فرایندهای شخصی مثل تعیین هدف، ادراکات خود موثری و طراحی فراشناختیه. مثل اینکه رابطه بین این فرایندها تقابلیه(کدیور، 1374).
طبقات سه گانه خود نظم دهی از راهبردهای خود واکنشی برابر با دید شناختی اجتماعی عبارتند از:
الف) خود واکنشی رفتاری که علم آموزا به وسیله اون کامل بودن پاسخای یادگیری ویژه خودشون رو جستجو می کنن.
ب) خود واکنشی شخصی: به وسیله اون علم آموزا افزایش فرایندهای شخصی خودشون رو در بین یادگیری جستجو می کنن.
ج) خود واکنشی محیطی : به وسیله اون علم آموزا اصلاح کردن محیط یادگیری رو جستجو می کنن(پنتریچ، 1990).