خطای معیار اندازهگیری، تعریف و مفهوم روایی، ابزار اندازهگیری

خطای معیار اندازهگیری، تعریف و مفهوم روایی، ابزار اندازهگیری

خطای معیار اندازهگیری، تعریف و مفهوم روایی، ابزار اندازهگیری

همچنین لرد فرمول دیگری را برای محاسبه SEM بر مبنای مفروضه آزمونهای تصادفی موازی ارائه داده است که تابع تعداد سوالات آزمون و نیز نسبت پاسخهای درست فرد در جامعه سوال است. این فرمول برخلاف فرمول بالا، مبتنی بر مفروضه یکسانی واریانس توزیع های خطا نیست.
با فرض طبیعی بودن توزیع نمرات، میتوان با بکارگیری SEM، حول نمرات مشاهده شده فواصل اطمینان ایجاد کرد و احتمال اینکه نمرهی واقعی درون یک فاصله معین بیفتد را برآورد کرد.
CIP =
برخی نیز معتقدند که فواصل اطمینان را میبایست حول برآورد نمره واقعی ایجاد کرد. در صورت نقض مفروضات SEM (یکسانی واریانس و طبیعی بودن توزیع)، فواصل اطمینان گمراه کننده خواهد بود (اسکولتز و همکاران،2011؛ میلر،2010؛ کاپلان و ساکوزو، 2004، ترجمه دلاور و همکاران، 1388؛ مگنوسون، 1967، ترجمه براهنی،1351).
مفهوم اعتبار در IRT
دو شاخص اعتبار در CTT، ضریب اعتبار و دیگری خطای معیار اندازهگیری است. در IRT مفهوم سنتی اعتبار جایی ندارد. به جای آن، بر روی مفهوم اساسیتر خطای معیار اندازهگیری تأکید میشود. به بیانی دیگر، نمره واقعی (سطح توانایی) آزمودنی با چه دقتی برآورد میشود؟
به میزان دقتی که در برآورد توانایی وجود دارد، آگاهی گفته میشود. میتوان گفت آگاهی همزاد واژه اعتبار در CTT است. از تابع آگاهی جهت برآورد خطای معیار استفاده میشود. خطای معیار برآورد، را میتوان از طریق معکوس ریشه دوم آگاهی برای سطوح مختلف توانایی طبق فرمول زیر محاسبه نمود :
SE () =
خطای معیار برآورد در IRT در زمینههایی مشابه خطای معیار اندازهگیری در CTT است. هر دو، به ترتیب با آگاهی و اعتبار رابطهی معکوس دارند. با این حال تفاوتهای عمدهای نیز دارند. از جمله اینکه مقدار خطای معیار برآورد در سطوح مختلف توانایی تغییر میکند در حالی که خطای معیار اندازهگیری در CTT برای همه سطوح توانایی یکسان است. نکته دیگری که لازم است به آن اشاره شود این است که در CTT نمیتوان سهم هر سوال را در اعتبار آزمون مستقل از سایر سوالات آزمون، برآورد کرد. اما درIRT برای هر سوال به طور جداگانه و همچنین برای کل آزمون میتوان تابع آگاهی را محاسبه نمود (رین اسکاف، 2001؛ جزوه فلسفی نژاد، 1391).
تعریف و مفهوم روایی
کاپلان و ساکوزو، روایی را به صورت توافق بین نمره آزمون و کیفیتی که قرار است اندازه بگیرد تعریف کردهاند (روان آزمایی، 2004 ،ترجمه دلاور و همکاران، 1388، ص137). برخی گفتهاند آزمونی رواست که چیزی را اندازه بگیرد که برای اندازهگیری آن ساخته شده است. روایی به مناسب بودن، بامعنا بودن و سودمندی تفسیرها و کاربردهایی که از نمرات آزمون به عمل می آید اشاره میکند. تائید این گونه تفسیرها و کاربردهای نمرات آزمون، مستلزم جمعآوری شواهد است و روایی، بیانگر میزان مناسبت و کفایت این شواهد است. وقتی گفته میشود آزمونی رواست، در مورد روایی تفسیرها و کابردهای آن صحبت میشود نه خود آزمون. نکتهی دیگر اینکه، روایی امری نسبی است و یک آزمون میتواند برای کاربرد معینی روا باشد و برای کاربردی دیگر فاقد روایی.
تاریخچه روایی
بنا به آنچه در سایت آماری گارسون در بحث تاریخچه روایی آمده است؛ برخی از نویسندگان اولیه به سادگی روایی را معادل با اثبات همبسته بودن یک مقیاس ساخته شده با یک متغیر وابسته میدانستند و در واقع یک مقیاس ممکن بود روا در نظر گرفته شود در صورتیکه یک اندازه از هر چیزی با آن همبسته باشد (گیلفورد،1946). در سال 1954 انواع روایی توسط انجمن روانشناسان آمریکا (APA) تدوین شد که در این راستا، 4 طبقه شناسایی شد: روایی محتوا، روایی سازه، روایی همزمان و روایی پیشبین. هر نوعی با یک هدف متفاوت تحقیقی مطابقت داشت. روایی محتوا با آزمون محتوای مادههای موضوع، روایی سازه با اندازهگیری مفاهیم ذهنی مانند IQ، روایی همزمان با ابداع مقیاسهای آزمونهای جدید برای جایگزینی آزمونهای موجود و روایی پیشبین با ابداع شاخصهایی از عملکرد آینده مرتبط بود. در سال 1966 نوع شناسی APA دو نوع اخیر را تحت عنوان روایی وابسته به ملاک نامگذاری کرد. بعدها برخی افراد از جمله شپارد (1993) استدلال کردند که هر دو روایی محتوا و ملاک زیر گروهی از روایی سازه هستند، و تنها یک نوع روایی وجود دارد. کرونباخ (1971) این بحث را مطرح کرد که روایی مسئله مربوط به آزمون یا مقیاس نیست، بلکه مربوط به تفاسیر محققین از یک آزمون یا مقیاس میباشد که این به طور گستردهای امروزه پذیرفته شده است. برخی مثل میسک (1989) روایی سازه را به عنوان تنها نوع پذیرفتهاند، اما استانداردهای گوناگونی را برای ارزیابی آن استدلال میکنند. به طورخلاصه، بیش از نیم قرن گذشته، مفهوم روا سازی از برقراری ارتباط با یک متغیر وابسته تا این ایده که محققان باید به هر تفسیر از هر مقیاس، آزمون، یا ابزار اندازهگیری یک سازه را روا ببخشند، بسط داده شده است.
انواع روایی
رواسازی مستلزم جمع آوری انواع متفاوتی از شواهد است که جهت تأئید نتایج حاصل از نمرات آزمون
به کار می رود. با اینکه روایی یک مفهوم بسیط و یگانه است لذا در عمل بسته به هدفهای خاص آزمون
و روشهای برآورد، انواع مختلفی از آن وجود دارد. در اینجا بر مبنای آزمونهای هنجار مرجع، به بررسی
و مطالعه انواع روایی پرداخته می شود.
صوری/ذهنی
صوری/ذهنی
روایی محتوا
منطقی/ نمونه گیری
منطقی/ نمونه گیری

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~