دادرسی عادلانه

3.هر شخصی که بازداشت می شود باید سریعا به زبانی که برایش قابل درک باشد از دلایل دستگیری و اتهامات علیه وی مطلع شود.
4.طه، فریده و اشرافی، لیلا، دادرسی عادلانه، ص 52
1.همان، ص 57، 60 و 61
2.Report the UN Special Rapporteur on torture, UN Doc. E/CN.4/1990/17,18 December 1989, para.272; See also UN Doc. E/CN.4/1995/34, 12 January 1995, para.926.
3.نیازپور، امیرحسین، «حق متهمان مبنی برداشتن وکیل در فرایند کیفری؛ جلوه ای از حقوق شهروندی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 58، 1386، ص 102 و 105
4.Murray v. United Kingdom, (41/1994/488/570), 8 February 1996.
5.Communication No. 248/1987, G. Campbell v. Jamaica (Views adopted on 30 March 1992), in UN doc. GAOR, A/47/40, p.246.para.6.4.
6.Communication No. 330/1988, A. Berry v. Jamaica (Views adopted on 7 April 1994), in UN doc. GAOR, A/49/40, p.26.para.11.1.
1.هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت :
ب- وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
دـ در محاکمه حاضر شود و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأسا برای او وکیلی تعیین شود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه ای نخواهد داشت .
2.ﺷﺨﺺ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪون دادن ﻓﺮﺻﺘﻲ ﻣﻮﺛﺮ که ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑلاﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺮﻓﺶ را ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﻘﺎم دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، در ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻮد.ﺷﺨﺺ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺧﻮد دﻓﺎع کند ﻳﺎ از کمک وکیل، ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای که ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﻗـﺎﻧﻮن ﺗﺠـﻮﻳﺰ ﺷـﺪﻩ، ﺑﺮﺧﻮردار گردد.
3.ﺷـﺨﺺ ﺑﺎزداﺷـﺖ ﺷـﺪﻩ ﻧﺒﺎﻳـﺪ از ارﺗﺒـﺎط و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ دﻧﻴﺎی ﺑﻴﺮون و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﻳﺎ وکیل ﺧﻮد، ﺑﻴﺶ از ﭼﻨﺪ روز محروم باشد.
4.اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ وکیل ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﻮد را ﻧﺪارد، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از وکیل ﺣﻘﻮﻗﻲ که ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﻀـﺎﻳﻲ ﻳـﺎ مقام دیگر به او اﺧﺘﺼﺎص دادﻩ ﺷﺪﻩ، در همه ﻣﻮاردی که ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﺪاﻟﺖ اﻳﺠﺎب ﻣﻲ کند و ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻬﻲ از ﻃﺮف او، اﮔﺮ ﭘﻮل کاﻓﻲ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺪارد، ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد.
5.ﺣﻖ ﺷﺨﺺ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻩ داﻳﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ که ﺑﻪ ﻣلاﻗﺎت او ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﺪون ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر، و ﺑﻪ ﺻﻮرت کاملا ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ، ﺑـﺎ وکیل ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﻮد مشورت و ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار کند، ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻠﻖ ﻳﺎ ﻣﺤﺪود ﺷﻮد، ﻣﮕﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ، که ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ هنگامی که ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻣﻘﺎم دﻳﮕﺮ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ و ﻧﻈﻢ ﻣﻄﻠﻮب، ﺿﺮوری ﺗﺸﺨﻴﺺ دهد.
6.اگر متهم شخصا از خود دفاع نکند یا در زمان تعیین شده قانونی وکیل معرفی نکند این حق لاینفک و انتقال ناپذیر اوست که وکیل معین شده به وسیله دولت به وی مساعدت کند اعم از این که اجازه تعیین چنین وکیلی را داده باشد یا نداده باشد.
7.هر فرد حق رسیدگی به دعوای خود را دارد، این حق مشتمل است بر: حق دفاع از جمله حق دفاع توسط وکیل انتخابی وی.
8.ﺷﺨﺼﻲ که ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺪر کاﻓﻲ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﻗﻴﻒ، ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﺎ زﻧﺪاﻧﻲ کردن ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ کند ﻳﺎ ﺁن را ﺑﻔﻬﻤﺪ ﺣـﻖ دارد ﺑلاﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃلاﻋﺎت را ﺑﻪ زﺑـﺎﻧﻲ درﻳﺎﻓـﺖ کند که ﻣﻲﻓﻬﻤﺪ، و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم از کمک راﻳﮕﺎن ﻣﺘﺮﺟﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار
شود.
1.طه، فریده و اشرافی، لیلا، دادرسی عادلانه، ص 54
2.همان، ص 67