داده

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم- روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ٨٠
اﺳﺖ. اﯾﻦ اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ، روﺷﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﮔﺮدآوری داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ (دواس، .(1376
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻤﯽ اﻃلاﻋﺎت و ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊآوری و اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺣـﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃلاﻋﺎت، از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻗـﺪام ﮔﺮدﯾـﺪ. ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻬﯿـﻪ و ﺗـﺪوﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ی ﺗﺤﻘﯿﻖ، از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﭼﻨـﺪ ﻋـﺎﻣﻠﯽ رﻫﺒـﺮی184 ،
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ای ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎس و آووﻟﯿﻮ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ از دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺸﺖ و در ﻣﯿـﺎن 25 ﻧﻔـﺮ از اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﭙﺲ ﺟﻬـﺖ ﺗﻮزﯾـﻊ ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﻣﯿـﺎن اﻋﻀـﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺣﻀـﻮری ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﮔﺮدﯾـﺪ. ﻣﺄﻧﻮس ﺑﻮدن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺌﻮالات ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ودرک ﺻـﺤﯿﺤﯽ ﮐـﻪ در روﯾـﺎروﯾﯽ ﺑـﺎ آﻧﻬـﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ، رواﯾﯽ ﺳﺌﻮالات ﻓﻮق را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺷـﺪه ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾـﺪه اﺳـﺖ ﺳـﻌﯽ ﺷـﺪ ﺗـﺎ در اﯾـﻦ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺳﺌﻮالات و ﺑﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آﻧﭽﻨﺎن ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ﮐـﻪ ﻣﺸـﮑﻠﯽ ﺧـﺎص ﭘـﯿﺶ ﻧﯿﺎﯾـﺪ ودر در ﻧـﺰد ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ.
-5-3 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ اول اﻃلاﻋﺎت ﻓﺮدی ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻦ ، ﺟﻨﺴﯿﺖ ، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿلات ، درآﻣﺪ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر و … ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗـﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در ﺑﺨﺶ دوم، 36 ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ در آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﺒﮑﻬﺎی رﻫﺒـﺮی
MLQ (Multifactor Leadership Questionaire) ١٨۴
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم- روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ٨١
ﻣﺪﯾﺮان از دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ. در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم 16 ﺳﻮال ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﻣﯽ ﭘﺮدازد. در ﺟـﺪاول 1-3 و -3 2 و 3-3 ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺳﻮالات ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
رﻫﺒﺮی ﺳﺒﮏ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻧﻮع ﺳﺒﮏ
ﺷﻤﺎره ﺳﻮال
ﺗﻌﺪاد ﺳﻮال
ﺗﺤﻮل ﮔﺮا
2و6و8و9و10و13و14و15و18و19و21و23و25و26و29و
20
30و31و32و34و36
ﺗﺒﺎدل ﮔﺮا
1و4و11و16و22و24و27و35
8