داده

از ﻣﺠﻤﻮع 165 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه 141 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎده ﺷﺪ (ﻧـﺮخ ﭘﺎﺳﺦ .(%85 ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار (141) ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز (125) ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم- روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ٨٧
-9-3 ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﮐﺎﻏﺬی در اﺧﺘﯿﺎر ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﺮماﻓﺰار اﮐﺴﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺸﺖ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻀﻮری در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﭙﻨﺎ، اﯾﺮﯾﺘﮏ،اُﯾﮏ-ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ و ﺟﻬﺎن ﭘﺎرس ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ.
-10-3 روش ﻫﺎی ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری، ﻫﻢ از روشﻫﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻫﻢ از روشﻫﺎی آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
-1-10-3 روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﻋﻢ از ﺟﺪول ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ،درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ و… ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .
-2-10-3 روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮالات ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪی و ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﻣﻌﺎدلات ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی SPSS و ﻟﯿﺰرل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻣﺪل ﻣﻌﺎدلات ﺳﺎﺧﺘﺎری و از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪی ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺪل ﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی (ﺑﺮازش ﻣﺪل) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ذﯾﻞ ﺧلاﺻﻪ ای از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪی آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم- روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ٨٨
-1-2-10-3 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ188
از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﻨﺪ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﻮالات و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺑﻌﺎد ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم (از ﻧﻮع اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺗﺴﺖ ﮐﺮدن ﻣﺪلﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی (از ﻧﻮع ﺗﺎﺋﯿﺪی) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ (ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ) ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺮی ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﺧلاﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻄﻮر ﺧلاﺻﻪ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ رﯾﺰﺗﺮ (ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﯾﺎ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ) ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺮی ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺳﻮالاﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﻘﻘﯽ دارد در ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎﯾﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ (ﺗﺒﯿﯿﻦ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی) و در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﺑﺎلاﺗﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای آزﻣﻮن ﻓﺮضﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
-1-1-2-10-3 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ189
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﺤﻘﻖ درﺻﺪد ﮐﺸﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اوﻟﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ روش، ﻣﺤﻘﻖ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺌﻮری اوﻟﯿﻪ ای ﻧﺪارد.
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺳﻌﯽ در در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮی ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮ دارد.
Factor Analysis ١٨٨ Exploratory Factor Analysis ١٨٩
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم- روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ٨٩
-2-1-2-10-3 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪی190
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﺋﯿﺪی ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺤﻘﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ارﺗﺒﺎط دارد. ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮط لازم ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻖ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﻣﺪل، ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻣﻌﯿﻨﯽ دارد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد و ﺳﻮالات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ از اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺒﯿﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ ﺳﻮالات ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺴﺖ ﻣﺪل ﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی (ﺑﺮازش ﻣﺪل) اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ.