داده

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
0.56
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ
0.27
ﺟﺪول : 21-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺟﺪول 21-4 ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ 0.17 ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ ورود ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 0.321 اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﭼﻬﺎرم را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
-2-7-4 ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ دوم
ﺷﮑﻞ 11-4 ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی، ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ آن ﺑﺎ داده ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ آزﻣﻮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ١٢١
ﺷﮑﻞ : 11-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ دوم
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ دوم در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻌﻨﺎدرای ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﻮرد از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﺑﺮازش ﻣﻄﻠﻖ، ﺑﺮازش ﻧﺴﺒﯽ و ﺑﺮازش ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺟﻬﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺪل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
ﺷﮑﻞ 12-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ دوم را در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ، ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺮات ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮﻧﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ١٢٢
ﺷﮑﻞ : 12-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ دوم در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ، ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺮات ﺧﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮﻧﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، اﯾﻦ ﻧﻤﺮات در ﻓﺮﻣﻮل ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻟﯿﺰرل آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎره آزﻣﻮن Tﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ 13-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ دوم را در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎداری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺪل از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ داده ﻫﺎی ﺧﺎم، ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﺪل ﯾﮏ ﻣﻘﺪار T ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 30 ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ و T
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ١٢٣
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از 1.96 ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از .95 اﻃﻤﯿﻨﺎن راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ. ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ T ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺷﮑﻞ : 13-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ دوم در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎداری
در ﺟﺪول 22-4 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ دوم ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ.