داده

ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
0.53
ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ
0.18
ﺟﺪول : 31-4 ﺟﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﺟﺪول 31-4 ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ 0.25 ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ ورود ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 0.345 اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ١٣٢
-3-7-4 ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮﻓﺮﺿﯿﺎت ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم
ﺷﮑﻞ 14-4 ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮑﻬﺎی رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﮔﺮا و ﺗﺒﺎدل ﮔﺮا و اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ، اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ آن ﺑﺎ داده ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ آزﻣﻮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ : 14-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻌﻨﺎدرای ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﻮرد از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﻄﺮح در ﺑﺮازش ﻣﻄﻠﻖ، ﺑﺮازش ﻧﺴﺒﯽ و ﺑﺮازش ﺗﻌﺪﯾﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ را ﺟﻬﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺪل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ١٣٣
ﺷﮑﻞ 15-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم را در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ، ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺮات ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮﻧﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺷﮑﻞ : 15-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺷﮑﻞ ﻓﻮق ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ، ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺮات ﺧﺎم ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﻮﻧﺪه را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، اﯾﻦ ﻧﻤﺮات در ﻓﺮﻣﻮل ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻟﯿﺰرل آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﺎره آزﻣﻮن T ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ١٣۴
ﺷﮑﻞ 16-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم را در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎداری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. در اﯾﻦ ﻣﺪل از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ داده ﻫﺎی ﺧﺎم، ﺑﺮای ﻫﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻣﺪل ﯾﮏ ﻣﻘﺪار T ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ: زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 30 ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ و T
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ از 1.96 ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از .95 اﻃﻤﯿﻨﺎن راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ. ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ T ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺷﮑﻞ : 16-4 ﻣﺪل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻮم در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻨﺎداری
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم- ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ ١٣۵