داده

-5-5 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ
.1 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪل رﻓﺘﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﻣﺪل رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ دوم، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺣﺎل ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، آﯾﺎ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ- ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ١۶٢
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﮔﺮا (ﻧﻔﻮذ آرﻣﺎﻧﯽ، اﻧﮕﯿﺰش اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ، ﺗﺤﺮﯾﮏ ذﻫﻨﯽ، ﻣلاﺣﻈﺎت ﻓﺮدی) ﺑﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ و اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﮔﺮا (ﻧﻔﻮذ آرﻣﺎﻧﯽ، اﻧﮕﯿﺰش اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ، ﺗﺤﺮﯾﮏ ذﻫﻨﯽ، ﻣلاﺣﻈﺎت ﻓﺮدی) ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ و اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﮔﺮا (ﻧﻔﻮذ آرﻣﺎﻧﯽ، اﻧﮕﯿﺰش اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ، ﺗﺤﺮﯾﮏ ذﻫﻨﯽ، ﻣلاﺣﻈﺎت ﻓﺮدی) ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ و اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﯿﺰان ﺗﺎﺛﯿﺮ و اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ ای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﺗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻌﺪ(اﻋﺘﻤﺎد، ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ، اﻟﺰاﻣﺎت و اﻧﺘﻈﺎرات، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﮕﺎری) اﺛﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ دارﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی آﺗﯽ ﺿﻤﻦ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﺎ (ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ، ﺧﻮدرو ﺳﺎزی، ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻏﯿﺮه) ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ- ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ١۶٣
.7 در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از روش آﻣﺎری ﻣﻌﺎدلات ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از روﺷﻬﺎی دﯾﮕﺮ آﻣﺎری ﻣﺜﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ رواﺑﻂ ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
-6-5 ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن روﯾﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﻮزه اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﺑﺎلاﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ: در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ 141 ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃلاﻋﺎت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ. در ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ-ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﻮد وﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ، اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃلاﻋﺎت در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺧﻮد در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ-ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺻﻨﻌﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ- ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ١۶۴
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﭼﻬﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮو و ﻓﻌﺎل ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ-ﺗﻬﯿﻪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻔﺘﯽ اﯾﺮان (ﺷﺮﮐﺖ ﻣﭙﻨﺎ، ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮﯾﺘﮏ، ﺷﺮﮐﺖاُﯾﮏ- ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ، ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن ﭘﺎرس) ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑلات رو در رو، ﺻﺮف زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ و درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ١۶۶
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ
اﻓﺮازه، ﻋﺒﺎس . ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، ﻣﺪل ﻫﺎ، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی، ﺗﻬﺮان، .1384