دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

منابع
منابع:
آقابابایی، سارا؛ ملک پور، مختار؛ عابدی، احمد (1391). اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد تحصیلی کودکان با ناتوانی یادگیری املا. فصلنامه تازههای علوم شناختی، سال 14، شماره 2، صفحات: 72-63.
ابوالقاسمی، عباس؛ رضایی جمالویی، حسن؛ نریمانی، محمد؛ زاهد بابلان، عادل (1390). مقایسه شایستگی اجتماعی و مولفههای آن در دانشآموزان دارای ناتوانی یادگیری و دانشآموزان دارای پیشرفت تحصیلی پایین، متوسط و بالا. مجله ناتوانیهای یادگیری، دوره 1، شماره 1، صفحات: 23-6.
اتکینسون، ریتا؛ اتکینسون، ریچارد؛ اسمیت، ادوارد؛ داریل، بم؛ نولن، هوکسما؛ سوزان (1383). زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه حسن رفیعی، انتشارات ارجمند، تهران، چاپ ششم.
اخواست، آسیه (1388). بازیهای آموزشی و تأثیر آن بر فرایند یاددهی- یادگیری دانش آموزان. نشریه تعلیم و تربیت استثنایی سال نهم، شماره یک. صفحات:47 – 40.
اسدی دوست، نوشین (1387). تأثیر روش یکپارچگی حسی و آموزش مهارتهای ادراکی- حرکتی بر مشکلات کودکان نارساخوان پایه اول تا سوم مقطع ابتدایی شهر اصفهان. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
افروز، غلامعلی (1385). اختلالات یادگیری. انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، چاپ دوم.
اکبری، الهه (1391). تفاوتهای اختلال یادگیری با کند ذهنی. ویژهنامه هفتگی دانش و پزشکی، شماره 230، صفحات: 5 – 4.
اکبری، الهه (1391). بیشفعالی به معنای ناتوانی در یادگیری نیست. ویژهنامه هفتگی دانش و پزشکی، شماره 247، صفحه 5.
امانی، ملاحت؛ برهمند، اوشا؛ نریمانی، محمد (1391). بررسی اثربخشی روشهای نوروسایکولوژیک و تعلیم محتوا در اصلاح اختلال ریاضی. مجله ناتوانی یادگیری، دوره 1، شماره2، صفحات: 21 – 6.
امیریانی، فرشته؛ طاهایی، علیاکبر؛ کمالی، محمد (1390). بررسی مقایسهای توجه شنیداری در دانشآموزان مبتلا به اختلال یادگیری و عادی 9 – 7 ساله. مجله شنوایی شناسی، دوره 20، شماره 1، صفحات: 63 – 54.
انجمن روان پزشکی امریکا (2000). چهارمین متن تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالهای روانی. ترجمه نیکخو و آوادیس، تهران: انتشارات سخن.
اهرمی، راضیه (1390). اثربخشی آموزش دقت بر توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان دختر پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.
اهرمی، راضیه؛ شوشتری، مژگان؛ گلشنی منزه، فرشته؛ کمرزرین، حمید (1390). فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، شماره 3، سال اول، صفحات: 154 – 139.
بشرپور، سجاد؛ عیسی زادگان، علی؛ احمدیان، لیلا (1391). نارساییهای پردازش اطلاعات حسی در کودکان مبتلا به ناتوانیهای یادگیری. مجله ناتوانیهای یادگیری، دوره 2، شماره1، صفحات: 42 – 25.
تبریزی، مصطفی (1387). درمان اختلالات ریاضی. انتشارات فراروان. تهران. چاپ دوازدهم.
تقوی، سعید (1380). مقایسه مهارتهای حرکتی دانش آموزان عادی و دانشآموزان نارساخوان کلاس اول، دوم و سوم شهر تهران با استفاده از مقیاس رشد لینکن– اوزرتسکی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
جلیل آبکنار، سیده سمیه؛ عاشوری، محمد (1392). نکتههای کاربردی برای آموزش دانشآموزان با اختلال یادگیری (اختلال در خواندن، نوشتن و دیکته(. تعلیم و تربیت استثنایی، سال سیزدهم، شماره 3، پیاپی 11، صفحات: 40-31.
چندلر، جیمز (1387). ناتوانیهای یادگیری، اختلالهای یادگیری. ترجمه هوشنگ شریعتی. ماهنامه تعلیم و تربیت استثنایی، شماره 83، صفحات: 60 – 49.
حسنپور هشتایجانی، عبادالله؛ علینژاد مکاری، نرگس (1389). راهبردهای آموزشی حل مسئله برای دانشآموزان دارای حساب پریشی. مجله تعلیم و تربیت استثنایی، شماره 100 و 101، صفحات: 34 – 28.
حمید، نجمه (1385). بررسی اختلال یادگیری ریاضی در دانشآموزان دختر و پسر دوره ابتدایی ناحیه یک شهر تهران و اثر آموزش کاربردی، تقویت ژتونی و آرامش عضلانی در کاهش اختلال یادگیری ریاضی در آنان. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره 2. صفحات: 136-119.
حیدری، علیرضا؛ حافظی، فریبا؛ طحان کار دزفولی، مریم (1390). بررسی تاثیر و مقایسه دو روش درمانی چند حسی فرنالد و ادراکی- حرکتی کپارت در کاهش اختلال دیکته نویسی دانش آموزان، فصلنامه یافتههای نو در روانشناسی، صفحات: 78-65.
خانجانی، زینب؛ مهدویان، هوشنگ؛ احمدی، پریچهر؛ هاشمی، تورج؛ فتح اله پور، لیلا (1391). مقایسه اثربخشی روش پسخوراند زیستی و روش چندحسی فرنالد در درمان اختلال نارساخوانی، فصلنامه افراد استثنایی، سال دوم، شماره 8، صفحات: 147- 117.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~