دانشگاه شهید چمران

دانشگاه شهید چمران

دانشگاه شهید چمران

72- سیف ، سوسن(1383). بررسی مقایسه ای میزان پیامدهای طلاق در زنان و مردان مطلقه ایرانی و آمریکایی فصلنامه خانواده و پژوهش، سال اول، شماره 1، زمستان 1383 ، ص 81 .
73- سینتیا مک گرگور، با بچه های طلاق، ترجمه رویا تویسرکانی(1386).
74- شاملو، سعید ، بهداشت روانی. انتشارات رشد (1381).
75- شاملو، سعید (1376). بهداشت روانی، تهران، فتاحی.
76- شریعت (1384). بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با شادکامی ذهنی و سلامت روانی در سالمندان. پایان نامه دوره کارشناسی رشته روان شناسی بالینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.
77- شکر اللهی اصغر(1375). بررسی عوارض جانبی طلاق روی فرزندان مطلقین (دختر و پسر) شهر خرم آباد، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
78- شمس مستوفی، آریا( 1376).کودکان فراموش شده، تهران، انتشارات همشهری، ص 129.
79- شولتز، دوان (1381). نظریه های شخصیت، ترجمه ی کریمی و همکاران، تهران، انتشارات ارسباران.
80- شهنیییلاق، منیجه؛ پایندان ،طیبه؛عالیپور ،سیروسو بهروزی ، ناصر (1388). مقایسه تاب آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی خانواده های طلاق و عادی شهر اهواز با کنترل وضعیت اجتماعی- اقتصادی، دو فصلنامه مشاوره کاربردی دانشگاه شهید چمران اهواز ،بهار و تابستان 1390، سال اول، شماره 1 ، صص:79-104.‬‬‬‬‬‬
81- صادقی، معصومه(1389).عوامل اجتماعی مؤثر بر درخواست طلاق در شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
82- صدر ، بنیامین (1385 ). چگونه زیستن ، برتر از زیستن ، همشهری آنلاین ، شماره 1117 .
83- ﺻــﺪﻳﻘﻲ،ک. (1380). ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣﻴــﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸــﻲ آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ – رﻓﺘﺎری ﻋﺰت ﻧﻔـﺲ ﺑـﺮﺳـﺎزﮔﺎری اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺴﺮ ﭘﺎﻳﻪی ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎنﻫـﺎی ﻧﻴﺸــﺎﺑﻮر، ﭘﺎﻳــﺎنﻧﺎﻣــﻪیﻛﺎرﺷﻨﺎﺳــﻲ ارﺷــﺪ داﻧﺸــﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن.
84- ظهیرالدین، علیرضا و خدایی فر، فاطمه ( 1382). بررسی نیم رخهای شخصیت مراجعین طلاق به دادگاه خانواده تهران سال 1380، فصلنامه علمی، پژوهشی فیض، شماره 25، صص7- 1.
85- عادل، فرید(1386). فرزندان طلاق ، تهران انتشارات نژند.
86- عامری،فریده (1381) . بررسی تاثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی در اختلافات زناشویی. پایان نامه دکترای روان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
87- عباسی، عباس؛ حسینی، سید مجید (1386). بررسی علل و عوامل طلاق از بعد جامعه شناسی و تاثیر آن بر اطرافیان. پایان نامه کارشناسی، دانشکده علمی کاربردی، دانشگاه تهران.
88- عرفان اکبری، معصومه (1387) . بررسی مشکلات مربوط به صمیمیت زوجین و تأثیر ارتباط درمانی زوجین بر آن. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه الزهراء(س).
89- علیزاده، زهرا (1388). طلاق و طلاق عاطفی و آثار آن بر روی فرزندان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشکده روانشناسی ،دانشگاه تبریز.
90- علی اکبر دهخدا، فرهنگ فارسی (تهران، انتشارات مجلس شورای اسلامی، لجاجا، خرداد 1335)، جلد 33، ص 282. ص 84 .
91- فتاحی، زکیه.(1379). مقایسه عملکرد خانواده در دو گروه دانش آموزان پرخاشگر و غیر پرخاشگر دختر مقطع دبیرستان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
92- فراهانی، زهره (1379). مقایسه عملکرد خانواده های مضطرب و غیر مضطرب دختران متوسطه منطقه 6 تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
93- فرجاد، محمدحسین. آسیب شناسی اجتماعی خانواده و طلاق، تهران، انتشارات منصوری، چاپ اول، 1372.
94- فوروارد، سوزان.مردان زن ستیز ، ترجمه شیما نعمت اللهی ، انتشارات خجسته ، 1377 ، ص335 و ص340 .
95- فولاد فر، فرهاد. (1373). میزان سازگاری زناشویی در دانشجویان ساکن خوابگاه. فصلنامه اندیشه و رفتار، سال دهم ، تابستان1383.
96- فهیمی، رضا (1380). بررسی رابطه بین رضایت زناشوئی والدین و میزان افسردگی فرزنداان نوجوان آنها. رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
97- فیرس، ج. (1377). روانشناسی بالینی، ترجمه فیروزبخت،م. تهران:شیداسب

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~