دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشگاه علامه طباطبائی

فهرست منابع و مآخذ:
الف) منابع فارسی
اربابیان، علی اکبر.1385. محتوای اطلاعاتی اضافی مخارج سرمایه ای. پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
آذر، عادل و مومنی، منصور، 1385، آمار و کاربرد آن در مدیریت-جلد دوم، چاپ دهم. انتشارات سمت.
باغومیان، رافیک، 1388، تبیین ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری از منظر اندازه گیری و رفتاری، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
ثقفی، علی و حمیدرضا، فدایی، 1386، گزینش مدلی کارآمد برای پیش بینی جریان های نقدی براساس مقایسه مدل های مربوط در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1384-1378، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 50: 24-3.
ثقفی، علی و سید عباس، هاشمی، 1383، بررسی تحلیلی رابطه بین جریان های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی، ارائه مدل برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 38: 52-29.
ثقفی، علی، و کردستانی، غلامرضا، 1383، بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی، بررسی های حسابداری و حسابرسی 37: 72-51.
خاکی، غلامرضا، 1386، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، انتشارات بازتاب.
دلاور، علی، 1387، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، چاپ سوم، انتشارات رشد.
رسائیان، امیر، و حسینی، وحید، 1387، رابطه کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه در ایران، بررسی های حسابداری و حسابرسی 53: 82-67.
سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازی، الهه، 1387، روش تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه.
شعری، صابر، 1383، نقش اطلاعات بنیادی حسابداری در پیش بینی بازده سهام، پایان نامه دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
عالی زاده، علی. 1389. رابطه بین فرصت های سرمایه گذاری و ارتباط ارزشی جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی.
علی احمدی، علیرضا، سعید نهایی، وحید.1386. توصیفی جامع از روش های تحقیق، انتشارات تولید دانش، چاپ اول.
کردستانی، غلامرضا، 1374، توانایی سود برای پیش بینی جریان نقدی و سودهای آتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
کردستانی، غلامرضا، و مجدی، ضیاءالدین، 1386، بررسی رابطه بین ویژگی های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی، بررسی های حسابداری و حسابرسی 48: 104-85.
کمیته تخصصی سازمان حسابرسی 1385، مفاهیم نظری گزارشگری مالی. انتشارات سازمان حسابرسی.
مومنی، منصور، و علی فعال قیومی، 1389. تحلیل آماری با استفاده از SPSS، ویرایش سوم، ناشر مولف.
ب) منابع انگلیسی
Ahmed, A. 1994. Accounting earnings and future economic rents: An empirical analysis. Journal of Accounting and Economics 17: 377-400.
Ali, A. 1994. The incremental information content of earnings, working capital from operations, and cash flows. Journal of Accounting Research 32: 61-74.
Amir, E., and B. Lev. 1996. Value-relevance of nonfinancial information: The wireless communications industry. Journal of Accounting and Economics 22: 3-30.
Arnold, A. J., C. B. Clubb, S. Manson, and R. T. Wearing. 1991. The relationship between earning, funds flows and cash flows: Evidence for the UK. Accounting and Business Research 22: 13-19.

 

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~