دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی

98- قاسمی، علی؛ آقایی، اصغر(1380).مقایسه میزان سازگاری روان شناختی در مراجعین به مرکز پیشگیری از طلاق بهزیستی استان اصفهان و زوج های عادی ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی اصفهان ص 25
99- ﻗﻄﺒﻲ،ﻣﺮﺟﺎنوﻫﻤﻜﺎران (1383). وﺿﻌﻴﺖ ﻃلاق و ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮآن در اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺳـﺎﻛﻦ درﻣﻨﻄﻘﺔ دوﻟﺖآﺑﺎد، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔرﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، (3) 12،ص286-271.
100- قهرمانی،زینب؛ جعفر پورعلوی ، مهشید؛ غلام عراقی، معصو مه وحسینی،فاطمه (1385).کیفیت زندگی وارتباط آن با امید و بستگان مراقب کننده از بیماران اسکیزوفرنیک ،فصلنامه پرستاری ایران ، شماره 19 ، صص 26-16 .
101- کاتوزیان، ناصر . حقوق مدنی خانواده (لجاجا، انتشارات بهمن برنا، چاپ چهارم، 1375)، جلد 1، ص 300 .
102- کارلسون،جان؛ اسپری، لن و لویس،جودیت (1384) . خانواده درمانی، تضمین درمان کارآمد، ترجمه نوابی نژاد، شکوه، تهران، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
103- کجباف، محمدباقر ؛ نشاط دوست، حمیدطاهر و خالویی، قاسم (1384) . بررسی رابطه بین هیجان خواهی و میزان رضایت زناشویی. مجله دانش و رفتار. سال 10، شماره 12، صص 78-69.
104- کرو، م.، ریدلی، ج. (1384). زوج درمانی کاربردی با رویکرد سیستمی- رفتاری. ترجمه اشرف السادات موسوی. تهران: انتشارات مهر کاویان.
105- کگی کریستیان .بعد از جدایی ، ترجمه مهشید میرمعزی ، نشر بانو ، 1377 ، ص78.
106- ﻛلاﻧﺘــﺮی،ﻋﺒﺪاﻟﺤــﺴﻴﻦ (1390). ﺑﺮرﺳــﻲ ﺗﺤــﻮلات ﻧــﺮخ ﻃــلاق در ﻛــﺸﻮر ﻃــﻲ ﺳــﻪ دﻫــﺔ اﺧﻴــﺮ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی- اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن، ﺷﻮرایﻓﺮﻫﻨﮕﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲزﻧﺎن.
107- کویی، وات، وست، کوکینفر و دیگران ،1993؛ به نقل از پایان نامه برومند، علی اکبر ،دانشگاه ارسنجان.
108- گلدنبرگ، ایرنه. گلدنبرگ، هربرت (1387). خانواده درمانی. ترجمه ح. حسین شاهی، س. نقشبندی، ا. ارجمند، تهران، انتشارات روان.
109- گلچین، مسعود و سیدی، فرشته(1387). نگاهی تحلیلی و تطبیقی به ازدواج و طلاق جوانان در سال 1384، فصلنامه مطالعات جوانان ،شماره 12 ،بهار1387 صص.121-139.
110- گلچین، مسعود و سیدی، فرشته(1387). نگاهی تحلیلی و تطبیقی به ازدواج و طلاق جوانان در سال 1384، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته جامعه شناسی دانشگاه تربیت معلم.
111- گلسر ، ویلیام (1925 ) . ازدواج بدون شکست یا بهم رسیدن و باهم بودن ( چگونه راز ازدواج را کشف کنیم ؟) ترجمه سمیه خوش نیت؛ نیکو ، هدای یزداننده ، ویرایش علمی علی صاحبی ، مشهد ، محقق فرا انگیزش ، 1386 .
112- گنجی، حمزه (1384). بهداشت روانی. تهران: ارسباران.
113- گواهی، زهرا ، بررسی حقوق زنان در مسأله طلاق،(لجاجا، انتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ اول. 1373).
114- گوری بمی، مهری (1385). بررسی و مقایسه میزان رضایت زناشوئی و فشار روانی بین زوج های زلزله زده شهرستان بم با شهرستان جیرفت. پایان نامه کارشناسی ، رشته روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان.
115- گودرزی ناصر (1387).بررسی رایطه رضایت از زناشویی با منبع کنترل در کادر درمانی بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی تهران .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم تربیتی با دانشگاه صدرا به راهنمایی محمد تقی فراهانی.
116- لنگرودی، محمد جعفر(1374). ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، ص 430 .
117- مختاری، جمیله (1386). حقوق خانواده (طلاق). پایان نامه کاردانی رشته اصلاح و تربیت ص 4، دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان زندان ها.
118- ﻣﺤﻤﺪی،زﻫﺮا (1383).ﺑﺮرﺳﻲآﺳﻴﺐ ﻫﺎیاﺟﺘﻤﺎﻋﻲزﻧـﺎندردﻫـﻪ 1380-1370،ﺗﻬـﺮان،رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲﺷﻮرایﻓﺮﻫﻨﮕﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲزﻧﺎن.
119- محمدی، یحیی(1383). روانشناسی رشد ازنوجوانی تاپایان زندگی ، جلد دوم، تهران: انتشارات ارسباران، صص 53-67.
120- معین،محمد(1371). فرهنگ فارسی،تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم. جلد 2 ، ص 2229.
محقق حلی، محمد بن حسن (1374). شرایع الاسلام ، لجاجا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، اسفندماه جلد 2، ص 751.
121- ﻣﺼﻠﺤﻲ،زﻳﺒﻨﺪه،(1379).ﺑﺮرﺳﻲﻣﺸﻜلاتﻋﺎﻃﻔﻲﺟﻮاﻧﺎنﻣﻌﺘﺎد. ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣه کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
122- ملانقی ف. (1379). وضعیت عملکرد خانواده و سلامت روانی آنان در خانواده های چند همسری. پایان نامه کارشناسی ارشد بالینی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~