دانش آموزان ابتدایی

دانش آموزان ابتدایی

دانش آموزان ابتدایی

در تبیین دیگر یافتههای پژوهش در مورد تاثیرگذاری برنامه تقویت دقت و توجه، میتوان چنین گفت که کودکان برای یادگیری تکالیف ریاضی باید بر یک سری مهارتها تسلط داشته باشند که این مهارتها شامل توجه و حافظه میشود. اکتساب این مهارتها از طریق تجربه، آموزش و یادگیری میباشد. اکثر این کودکان این مهارتها را به صورت خودکار انجام میدهند، ولی کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضی در یادگیری این مهارتها با مشکل مواجه هستند و باید به آنها آموزش داد. لذا معلمان دبستان باید در آموزش ریاضی به کودکان به ویژه کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضی به پیشایندهای یادگیری ریاضی همچون توجه ودقت، توجه نمایند. بهبود توجه تا حدود زیادی به تجارب کودک ارتباط دارد. کودک تجارب خود را از طریق گوناگون به ویژه بازیها در طی دوران رشد به دست میآورد. بنابراین اگر بتوان به غنیسازی محیط و رواج بازیهای گروهی و حرکتی اقدام نمود، احتمالا به رشد و بهبود توجه کودک کمک خواهد شد. در تبیین دیگر میتوان گفت با توجه به این که کودکان با ناتوانی یادگیری ریاضی در توجه مشکل دارند، آموزش توجه میتواند باعث بهبود و بالا رفتن سطح عملکرد تحصیلی شود. به عبارت دیگر، متناسب با مؤلفههای توجه اعم از توجه پایدار، انتخابی، تقسیم شده با استفاده از بازی به کودکان آموزش داده میشود و موجب افزایش و بهبود توجه میگردد و به دنبال آن موجب بهبود و تقویت عملکرد ریاضی در دانش آموزان میگردد. بنابراین، آموزش توجه میتواند موجب بهبود مشکلات ریاضی شود. تقویت توجه به عنوان یک پیش نیاز عصب روانشناختی منجر به بهبود عملکرد ریاضی در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری میشود. همچنین، در تبیین دیگر میتوان گفت که توجه یکی از مهارتهای عصب – روانشناختی است که پیش نیاز دروس مختلف از جمله ریاضیات میباشد. لذا آنچه در پژوهش حاضر برای گروه آزمایش ارائه شده است، عامل توجه، بود که با فراهم شدن آن یادگیری ریاضی تسهیل میگردد.
استر (2003) بیان کرده است که ناتوانی یادگیری ریاضی میتواند با مشکلاتی در توجه همراه باشد. فرآیند رشد این کودکان در کسب دقت و توجه طبیعی دچار تأخیر یا وقفه شده است. هالاهان و کافمن (1994؛ به نقل از امانی و همکاران، 1391) دریافتند دانش آموزان دارای مشکلات توجه برای تکمیل تکالیف نمیتوانند به مدت کافی بر آنها تمرکز کنند، آنان فراخنای توجه کوتاهی دارند، به طور آشکار نمیتوانند محرکهای اضافی را غربال کنند، نمیتوانند در برابر محرکات نامربوط مقاومت کنند و آنان شدیدا حواس پرتاند؛ به علاوه این افراد حساس و بیشفعال هستند، بنابراین با تقویت توجه و دقت در دانشآموزان مبتلا، این نقض برطرف میشود و با غلبه بر مشکلات مرتبط میتوانند به مسائل توجه لازم را داشته باشند که با تامین این نیاز زیربنایی یادگیری ریاضی حاصل میشود.
نتایج پژوهش نشان داد که برنامههای تقویت مهارتهای دقت و توجه و ارتقاء ادراک حسی- حرکتی در بهبود مولفههای عملکرد ریاضی دانش آموزان ابتدایی موثر است، و تنها در مولفه محاسبه ذهنی است که مداخله انجام گرفته تاثیرگذار نبوده است. شاید علت آن نیز این باشد که محاسبه ذهنی مولفهای است که بیشتر به شناخت مرتبط باشد، و برنامه مداخله پژوهش بر حیطههای دیگر متمرکز بوده است. همچنین محاسبه ذهنی یک فرآیندی است که به نسبت سایر مولفههای ریاضی پیچیدگیهای بیشتر دارد و علاوه بر ادراک حسی- حرکتی و دقت و توجه با متغیرهای دیگری نیز مرتبط است.
بنابراین با توجه به نتایج پژوهش میتوان نتیجه گرفت که برنامههای تقویت مهارتهای دقت و توجه و ارتقاء ادراک حسی- حرکتی در بهبود عملکرد ریاضی دانش آموزان ابتدایی موثر است.
محدودیتهای پژوهش
هر چند تمام مراحل پژوهش با دقت علمی فراوان، طرح، اجرا و انجام شده، ولی محدودیتهایی نیز به شرح زیر داشته است:
حجم نمونه پژوهشی یک محدودیت بود که با توجه به حداقل ها انتخاب شد.
این پژوهش در شهر کرمانشاه انجام گرفته، بنابراین برای تعمیم نتایج به سایر جوامع باید جانب احتیاط را در نظر گرفت.
همچنین با توجه به این که جامعه مورد نظر ما دانشآموزان پایه سوم و چهارم ابتدایی بودند؛ بنابراین با توجه به تفاوتی که ممکن است بین افراد این جامعه با افراد دیگر در رده سنی و مقاطع دیگر باشد، نمیتوان نتایج پژوهش را به کل جوامع دیگر تعمیم داد.
از دیگر محدودیتهای این پژوهش میتوان به این موضوع اشاره کرد که اعضای گروه نمونه فقط پسران بودند، بنابراین قابل تعمیم دانش آموزان دختر نیست.
پیشنهادهای پژوهشی
به منظور افزایش جنبه تعمیمپذیری نتایج تحقیق توصیه میشود که تحقیقات بعدی در نمونههای بزرگتر انجام گیرد.
انجام پژوهشهای دیگر در مورد تأثیر تقویت دقت و توجه و ادراک حسی- حرکتی روی متغیرهای دیگر ازجمله پیشرفت تحصیلی و مشکلات هیجانی و اختلالات رفتاری اقدام به پژوهش شود تا اثرات جانبی و کمک کننده دیگر روی رفتار و روان در این مداخلات روشن شود.
به پژوهشگران پیشنهاد میگردد در مورد رابطه بین روشهای مداخله در بین سطوح مختلف رشد مانند کودکی و بزرگسالی و در بین دختران و پسران اقدام به پژوهش نمایند.
این پژوهش در مقطع ابتدایی سوم و چهارم اجرا شده است، به پژوهشگران دیگر پیشنهاد میشود که این پژوهش را در مقاطع و پایههای تحصیلی دیگر اجرا نمایند.
از آنجایی که این پژوهش روی ناتوانی در یادگیری ریاضی صورت گرفته است پیشنهاد میشود چنین پژوهشی روی سایر ناتو
انیهای یادگیری مثل اختلال در یادگیری خواندن و نوشتن صورت گیرد.
این پژوهش در شهر کرمانشاه اجرا شده است، پیشنهاد میشود که در سایر مناطق جغرافیایی دیگر نیز اجرا شود و نتایج آن مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.
همچنین میتوان از این مداخلات آموزشی (تقویت دقت و توجه و ارتقاء ادراک حسی- حرکتی) موجود در پژوهش در امر آموزش و یادگیری درسهای دیگر غیر از ریاضی پژوهشهایی انجام داد.
با توجه به اینکه دو روش مداخله همزمان انجام گرفت پیشنهاد میشود در پژوهش دیگری این دو روش جدا از هم انجام شود که امکان مقایسه این دو روش فراهم شود.
پیشنهادهای کاربردی
باتوجه به نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر میتوان پیشنهاد داد که از مداخلات آموزشی تقویت دقت و توجه و ارتقاء حسی- حرکتی در درمان اختلال در یادگیری ریاضی استفاده شود.
پیشنهاد میگردد مدیران و معلمان پایههای ابتدایی و پیش دبستانی با همکاری متخصصان، به منظور تقویت و بهبود پیش نیازهای یادگیری ریاضی همچون کارکردهای اجرایی، توجه، پردازش بینایی- فضایی حداکثر استفاده را ببرند.
پیشنهاد میشود که معلمان مدارس در فرایند آموزش و تدریس خود، بیش از پیش به ظرفیت عامل توجه و ادراک حسی- حرکتی دانشآموزان توجه داشته باشند.
منابع

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~