دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره قابلیت اعتماد

پژوهش علمی شناسایی پدیده ها، مشخص نمودن روابط بین پدیدههاست و به دنبال آن در پی دستیابی به قواعد و قوانینی است که به وسیلهی آن بتوان تغییرات این پدیده ها را پیشبینی نمود. پژوهش علمی امری است نظامدار، منطقی، تجربی، تکرارپذیر و انتقالپذیر که از طریق ساختار علمی، داده ها را خلاصه نموده و به وسیلهی شیوه های تحلیل، توانایی شناسایی روابط کلی را افزایش میدهد. این پژوهش با نوعی مسأله یا مشکل آغاز میشود که با بهره گرفتن از روش علمی به دنبال یافتن جواب آن هستیم(سرمد، 1383).
هرچند که حصول توافق میان دانشمندان و پژوهشگران درباره تعریف پژوهش علمی چندان ساده نیست اما تحقیق عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. بنابراین تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها، تحت عنوان روش شناسی یاد می شود. این سوال که چگونه داده ها گردآوری شود و مورد تفسیر قرار گیرند، به طوری که ابهام حاصل از آنها به حداقل ممکن کاهش یابد ،مربوط به روش شناسی تحقیق است. پاسخ این سوال را می توان با توجه به قواعد و اصول مورد استفاده در پژوهشهای علوم انسانی و دیدگاه های فلسفی زیر بنایی آنها بدست آورد(سرمد و دیگران،1387، 22).در تعریفی دیگر، پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب نمود. در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها تحت عنوان «روش شناسی» یاد می شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است (مقیمی،1385)
روش های پژوهش، در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می رود. روش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که برای رسیدن به هدفی صورت می گیرد و پژوهش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که پژوهشگر با بهره گرفتن از آنها به قوانین واقعیت پی می برد.روش های پژوهش متعددند و هر روشی تا اندازه ای به کشف قوانین علمی کمک می کند (دلاور،1389، 25).
در ابتدا نمودار فرایند تحقیق برای آشنایی خواننده با کلیت مراحل تحقیق ارائه شده است، در ادامه روش تحقیق، دامنه تحقیق، جامعه آماری و نمونه تحقیق، روش و ابزار گردآوری داده ها، پایایی و روایی ابزارهای سنجش و روش های آماری تجزیه و تحلیل داده¬ها مورد بررسی قرار گرفته تا مجموعه نسبتا کاملی از رهنمودهای روشی، در این فصل گردهم آورده شده باشد.
در این پژوهش سعی شده است از مناسب ترین روش که نسبت به روش های دیگر دقیق تر می تواند واقعیت را کشف کند، استفاده شود. در این فصل روش انجام تحقیق به تفصیل توضیح داده می شود و مطالبی همچون جامعه آماری و چگونگی گزینش آن، روش های گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه و روش آماری مشخص شده مورد بحث قرار می گیرد.
3-2 روش تحقیق
از یک منظر، روش شناسی، مطالعه منظم، منطقی و اصولی است که کاوش علمی را راهبری می کند. از این دیدگاه، روش شناسی به عنوان شاخه ای از منطق و یا حتی فلسفه است. دیدگاهی دیگر روش شناسی را شاخه ای از علم می داند. در مقابل، تالکوت پارسونز معتقد است که روش شناسی در اصل با روش های پژوهش تجربی نظیر آمارشناسی، مطالعه موردی، مصاحبه و غیره سروکار ندارد، بلکه ملاحظه زمینه های کلی برای اعتبار کار علمی است. روش شناسی نه دقیقاً یک رشته فلسفی و نه دقیقاً رشته ای علمی است. اندیشمندان مختلف براساس معیارهای گوناگون از قبیل هدف، زمان، ژرفایی، وسعت، کاربرد و میزان کنترل پژوهشگر تقسیم بندی هایی انجام داده و انواعی از پژوهش ها را در آثار خود ارائه داده اند (طبیبی و همکاران، 1388، 115-113).
کمی
کیفی
ترکیبی
استقرایی
قیاسی
مقطعی
طولی
کاربردی
بنیادی
توسعه ای
توصیفی
تحلیلی
اکتشافی
پیش گویانه
مطالعه میدانی
شکل 3-1 انواع پژوهش

پژوهش حاضر، از نظر زمان انجام پژوهش، مقطعی؛ ؛ از نظر هدف پژوهش، توصیفی کاربردی (و از نوع مطالعه موردی) واز نظر منطق اجرای پژوهش، استقرایی است.
از جمله روش های علمی تحقیق می توان تحقیق توصیفی را نام برد که خود شامل تحقیق پیمایشی، همبستگی، اقدام پژوهی و.. می شود (سرمد و دیگران، 1387، 82). تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سئوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود. یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تبیین و گزارش می کند. اطلاعات تحقیق توصیفی از طریق پرسشنامه، مصاحبه یا مشاهده جمع آوری می شود (خاکی، 1389، 210).
در این تحقیق از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. در این تحقیق هدف بررسی رابطه کمی میان متغیرهای معرفی شده در فرضیه هاست و با توجه به متغیرهای معرفی شده در صورتی که همبستگی بین آنها و الگوی مفهومی ارائه شده وجود نداشته باشد در نهایت از الگو حذف می شوند.
.مراحل تحقیق به شرح زیر می باشد:
جمع آوری ادبیات موضوعی با بهره گیری از کتابها، مجلات، و سایت های اطلاع رسانی
تدوین ادبیات موضوعی تحقیق
تهیه و تنظیم پرسشنامه بر اساس ادبیات موضوع
توزیع پرسشنامه
تجزیه و تحیل داده های آماری
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای لازم
3-3 اهداف تحقیق
1. توسعه مدل وفاداری برند با استفاده ازمولفه های شخصیت برند و مسئولیت اجتماعی
2. شناسایی وبررسی هریک از عوامل موثر بر وفاداری برند در رستوران پدیده شاندیز تهران
3-4 جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مردم ساکن شهر تهران می باشد که از رستوران پدیده شاندیز استفاده کرده باشند.
3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه
منظور از حجم نمونه تعداد پاسخگویان مورد بررسی در این تحقیق هستند که از جامعه آماری برگزیده شده اند جامعه آماری شامل گروهی از افراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند که این صفات، مورد نظر محقق می باشد. ( بست ، جان ، 1384؛ 24 ).نمونه عبارت است از مجموعهای از نشانه ها که از قسمت، یک گروه یا جامعهای بزرگتر انتخاب می شود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد و معمولاً آن را با n نشان میدهند. (خاکی، 1389 ، 273). برای تعیین حجم نمونه از فرمول مشهور«کوکران» که در تحقیقات اجتماعی بسیار رایج است استفاده کرده ایم.
N= جامعه آماری
p= وجود صفت مورد بررسی (5/0)
q = عدم وجود صفت مورد بررسی (5/0)
t = سطح اطمینان 95/0(96/1)
d = درجه اطمینان (5%)
با بهره گرفتن از این روش، مقدار نمونه استخراجی 384 بوده که با توجه پیش بینی های انجام شده در مورد عدم پاسخگویی تعداد 410 پرسشنامه توزیع گردید و از این تعداد 364 پرسشنامه به صورت قابل قبول برگشت داده شد.
3-6 روش و ابزار گردآوری داده ها
در فرآیند پژوهش، یکی از مهمترین بخش ها را گردآوری داده ها و شیوه های آن تشکیل می دهد. قدر مسلم، ابزار گوناگونی برای گردآوری داده ها وجود دارد و هر پژوهشگر بنا به نوع پژوهش و ضرورت، یکی از روش های کلی گردآوری داده ها شامل: مرور بر پژوهش ها، پرسشنامه ها، مصاحبه ها و یا مشاهدات را انتخاب می کند (طبیبی و همکاران،1388، 203).
پرسشنامه یکی از رایج ترین ابزارهای پژوهش و روش مستقیم برای کسب داده‎ های پژوهش است. برای گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری، تدوین ادبیات پژوهش و شناسایی مؤلفه ها از روش مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه با اساتید و صاحبنظران استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های مطالعات کتابخانه ای و تحقیقات میدانی استفاده خواهد شد. لذا با توجه به گردآوری داده‏ها دو نوع ابزار بررسی اسناد و مدارک و پرسشنامه نیز به شرح زیرخواهیم داشت:
در بررسی اسناد و مدارک، جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع ، مقالات و کتابهای مورد نیاز استفاده خواهد گردید.
از پرسشنامه نیز به منظور توصیف دیدگاه پاسخ دهندگان بهره گرفته خواهد شد. پرسشنامه مذکور شامل سه بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه شامل توضیح مختصری از پرسشنامه و نحوه تکمیل آن جهت ایجاد وضوح بیشتر پاسخ دهندگان می باشد. بخش دوم پرسشنامه شامل اطلاعات شخصی که دارای سوالات جمعیت شناختی نظیر سن، سطح درآمد، جنسیت، وضعیت تأهل … پاسخ دهندگان می باشد. بخش سوم شامل38 سوال مرتبط با مدل وفاداری برند در رستوران پدیده شاندیز تهران می باشد.
3-7 سؤالات پرسشنامه
سؤالات از نوع سؤال های بسته بوده و مقیاس اندازه گیری از نوع مقیاس طیف هفت تایی لیکرت بهره گرفتیم که از دقیق ترین مقیاسهای اندازه گیری به شمار می رود. در این پرسشنامه مقیاس های مورد استفاده از نوع مقیاس لیکرت می باشد که از سری مقیاس های ترتیبی است که آن را تبدیل به مقیاس فاصله ای می کنیم.
سئوالات دارای طیف 7 گزینه هستند که گزینه کاملاً مخالف در یک طرف طیف 7 گزینه ای قرار دارد و به آن درجه 1 اختصاص یافته و گزینه کاملاً موافق در طرف دیگر طیف قرار دارد و به آن درجه 7 داده شده است.
سوالا
ت 1 تا 7 مربوط به تصویر مسئولیت اجتماعی برند ، سوالات 8 تا 13 مربوط به تصویر کیفیت محصول، سوالات 14 تا 18 تصویر کیفیت خدمات ، سوالات 19 تا 25 وفاداری برند ، سوالات 26 تا 32 مربوط به شخصیت برند می باشد ، از اغلب آیتم های موجود در پرسشنامه های این تحقیق، در دیگر تحقی
قات نیز مکرراً استفاده شده است در جدول (3-1) مشاهده می شود.
جدول (3-1) منابع مورد استفاده در پرسشنامه تحقیق

 
 
متغیرهای مورد بررسی
تعداد گویه ها
منابع مورد استفاده
تصویر مسئولیت اجتماعی برند
7
ریچ 2002 ،
تصویر کیفیت محصول
6
آکر 1996، ریچ 2002 ،کلر 2008
تصویر کیفیت خدمات
5
آکر 1996، ریچ 2002 ،کلر 2008
شخصیت برند
7
ریچ 2002،آکر 2004، فینیس 2007،سانگ 2005، مندز 2004
وفاداری به برند
7
آکر1996،کلر2008
3-9 روایی و پایایی پرسشنامه
پیش از اطمینان نهایی از ابزارهای اندازه گیری و بکارگیری آن ها در مرحله اصلی جمع آوری داده ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به روا بودن بکارگیری ابزارهای موردنظر و معتبر بودن آن پیدا کند. معیارهایی که برای آزمودن برازش ابزار پژوهش بکار می روند، عبارتند از روایی و پایایی(طبیبی و همکاران،1388، 210).
3-9-1 روایی پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند ویژگی مورد نظر را اندازه گیری کند)سرمد و همکاران،1382) . برای آزمودن برازش اندازه ها چند نوع آزمون روایی وجود داردکه در این پژوهش از دو روش منطقی و محتوا استفاده شده است.
روش منطقی خود شامل دو روش زیر می باشد :
روائی ظاهری : تائید صاحب نظران مبنی بر تو ان مندی سنجش ابزار اندازه گیری از جهت ظاهری مانند روشن و بدون ابهام بودن سوالات ؛
روائی محتوا : تائید صاحب نظران از نظر کفایت کمیت و کیفیت سوالات پرسشنامه ، این روایی نشان می دهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است) سکاران،(1384 اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوالهای پرسشنامه معرف ویژگی ها و مهارتهای ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد . بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. پرسشنامه های این تحقیق از که ابتدا با مطالعه ادبیات نظری تحقیق عوامل مربوطه استخراج و پرسشنامه اولیه تدوین شد و پس از جرح و تعدیل آن توسط اساتید مربوطه، روایی صوری در اختیار خبرگان امر قرار گرفت و با نظر سنجی از آنها که هم با صنایع مورد مطالعه و هم با موضوع پایان نامه آشنایی داشتند نهایی گردید.
3-9-2 پایایی( قابلیت اعتماد) پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است .مفهوم یاد شده با این امر سر وکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد . دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر) عدم ارتباط( تا 1+ )ارتباط کامل( است . ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگیهای با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی وی را می سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می شود در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است .این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند بکار می رود (سرمد و همکاران، 166:1385).
بنابراین به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS 16انجام گردیده است . بدین منظور یک نمونه اولیه شامل 31 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با بهره گرفتن از داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتیجه آلفای کرونباخ کلی 0/84 درصد و برای بخش های مختلف جدول(3-2) پرسشنامه نشان می دهد که این ابزار از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار می باشند.
جدول(3-2) : مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای هریک از متغییر ها
نام متغییر
سوالات پرسشنامه
آلفای کرونباخ


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تصویر مسئولیت اجتماعی برند
پرسش های 1 تا 7
0/844
تصویر کیفیت محصول
پرسش های 8 تا 13
0/894
تصویر کیفیت خدمات
پرسش های 14 تا 18
0/853
وفاداری به برند
پرسش های 19 تا 25
0/805
شخصیت برند
پرسش های 25 تا 32
0/72
3-10 روش های تحلیل داده ها
معمولاً برای تجزیه وتحلیل آماری اطلاعات در یک تحقیق، می توان از چند آزمون آماری مختلف استفاده نمود. بنابراین لازم است در انتخاب آزمون ها، منطق خاصی رعایت گردد. در این تحقیق برای آزمون مدل های تحقیق وتجزیه وتحلیل روابط بین متغیرها هم از آمار توصیفی استفاده میشود و هم از آمار استنباطی. همچنین برای تأیید مدل از ابزار تحلیل عاملی تأییدی و جهت پاسخ به فرضیات پژوهش از ابزار تحلیل عامل تأییدی و روش مدل یابی معادلات ساختاری به روش کمترین توان دوم جزیی استفاده شد. پس از گردآوری داده ها، تمام عملیات فوق با نرم افزارهای آماری SPSS,LISLER محاسبه و تحلیل گردید. روش مدل یابی معادلات ساختاری و هم چنین تحلیل عامل تأییدی به همراه سایر روشها بطور مفصل در فصل 4 توضیح داده می شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
این فصل از گزارش تحقیق به تجزیه و تحلیل داده ها اختصاص دارد. داده های حاصل از ابزار تحقیق در داخل برنامه آماری SPSS و سپس نرم افزار لیزرل وارد شده وبر اساس نوع و هدف تحقیق، آزمونها و تحلیلهای آماری مناسب صورت پذیرفتند.
این فصل مشتمل بر دو بخش آزمون آماری توصیفی و آزمون آماری استنباطی است. در آزمون توصیفی، به شرح وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی نمونه آماری تحقیق (شامل سن، جنسیت، پست سازمانی، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل، و تجربه کاری) اشاره شده و در آزمون استنباطی، با بهره گرفتن از آزمون میانگین یک طرفه و آزمون فریدمن تحت برنامه آماری SPSS، و آزمون همبستگی و تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری تحت نرم افزار لیزرل (نسخه 53/8)، فرضیه های اصلی تحقیق تست و محک زده می شوند.
4-2 تحلیل توصیفی
تحلیل توصیفی این تحقیق، صرفاً دربردارنده متغیرهای جمعیت شناختی یا دموگرافیک نمونه آماری است. متغیرهای جمعیت شناختی این تحقیق