دانلود پایان نامه مدیریت درباره کارآفرینی سازمانی

دانلود پایان نامه مدیریت درباره کارآفرینی سازمانی

دانلود پایان نامه مدیریت درباره کارآفرینی سازمانی

نمیتوانند با تعداد اندکی افراد خلاق و کارآفرین و اجرای چند طرح کارآفرینانه بر رقبای کوچک چابک و نوآور خود فائق آیند؛ آنها باید شرایطی را فراهم کنند تا همهی کارکنان روحیه کارآفرینی پیدا کرده و بتوانند به راحتی بطور گروهی یا فردی فعالیتهای کارآفرینانهی خود را اجرا کنند(Cornwall & Perlman,2000:42).
بنابراین با توجه به نقش کارآفرینی در توسعه همه جانبه در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه نیز در پی ایجاد موج گسترده و جدیدی از سازمانهای کارآفرین میباشند. که برای رسیدن به این مهم می بایستی نقش و اهمیت فرهنگ کارآفرینی و عوامل رشد و توسعه دهنده و یا موانع آن در سازمانها مشخص و معرفی شوند. به عبارتی دیگر کارآفرینی به عنوان یک الزام و رویکرد نوین و تدبیر جدید اقتصادی در پاسخ به واقعیتها و شرایط جدید محیطی، یکی از راهکارهای ارزشمند در رویارویی و تقابل با ناکارآمدی اقتصادی و جلوگیری از پدیده های منفی اقتصادی مانند: بیکاری، محسوب میگردد(Cochran,2004:22).
پژوهش حاضر نیز با توجه به ضرورت ایجاد و بسط توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ سعی بر آن دارد تا به بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی از دیدگاه کارکنان بپردازد و از این رهگذر، نقش کارآفرینی را در گسترش فرهنگ و روحیه کاری آنها تبیین و در قالب چارچوبی جامع، مشخص و تبیین نماید.
بنابراین، اهمیت ویژه مطالعه حاضر، کاربردی بودن موضوع آن در شرکت زرماکارون، میباشد که به عنوان موضوعی قلمداد میگردد که از یک سو، دامنه شناخت ما را از فرهنگ کارآفرینی سازمانی و ادبیات مربوط به آن، گسترش داده و از سوی دیگر، موضوع از آنجا بدیع قلمداد گردیده است که مباحث دامنهدار و پیوستهای را با توجه به شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی، به دنبال خواهد داشت.

4-1 اهداف پژوهش
1-4-1 هدف کلی
هدف کلی این پژوهش ” شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون” میباشد.

2-4-1 اهداف اختصاصی
با توجه به اهمیت نقش کارآفرینی سازمانی، این تحقیق بر آن است تا به اهداف فرعی یا اختصاصی ذیل دست یابد:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- شناسایی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
سنجش میزان اثرگذاری عوامل احصاءشده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
اولویتبندی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛
ارائه راهکارهایی به منظور توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون.

5-1 پرسش های پژوهش
1- عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ کدامند؟
2- میزان اثرگذاری عوامل احصاءشده بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به چه میزان است؟
3- اولویتبندی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان شرکت زرماکارون؛ به ترتیب اهمیت؛ چگونه است؟

6-1 فرضیه های پژوهش
1- بین خطرپذیری و توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
2- بین توفیقطلبی و توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
3- بین ایدهپردازی و توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
4- بین عملگرایی و توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

7-1 روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، غیرتجربی و از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر نحوه گردآوری داده ها نیز به روش، پیمایشی و از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کارکنان دارای حداقل مدرک لیسانس گروه صنعتی زرماکارون هستند که تعداد آنها برابر با 1300 نفر میباشند. با بهره گرفتن از فرمول کوکران و جدول مورگان، تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است. نحوه انتخاب افراد نیز به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای و نهایتاٌ تصادفی ساده میباشد. ابزار این پژوهش، پرسشنامه ساخته شده بر اساس مدل مفهومی و اهداف پژوهش بوده است. برای انجام تجزیه و تحلیل در بخش توصیفی از توزیع فراوانی متغیرها، میانگین و در بخش آمار استنباطی از آزمونهای آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، آزمون ناپارامتری فریدمن و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده می گردد.

8-1 قلمرو پژوهش
تحقیق حاضر به لحاظ قلمرو، در سه حیطه محتوایی، مکانی و زمانی انجام گرفته است. این قلمروها به شرح زیر میباشند:
الف- قلمرو محتوایی یا موضوعی: تحقیق حاضر به لحاظ محتوایی، به ” شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون” پرداخته است.
ب- قلمرو سازمانی: قلمرو مکانی تحقیق حاضر، شرکت زرماکارون می باشد.
ج- قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق، سال 1392 می باشد.

9-1 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
– کارآفرینی: فرآینــدی است که منجر به ایجــاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید میگردد. کارآفرینی عبارت اسـت از فرآینـد ایجـاد ارزش از راه تشکیل مجموعهُ منحصر به فردی از منابع به منظور بهرهگیری از فرصتها(احمدپورداریانی،1380: 6).
– کارآفرین: فردی که مسوُلیت اولیه وی جمعآوری منابع لازم برای شروع کسب و کار است و یا کسی که منابع لازم برای شروع و یا رشد کسب و کاری را بسیج مینماید و تمرکز او بر نوآوری و توسعه فرآیند، محصول یا خدمات جدید میباشد. به عبارت دیگر، کارآفرین فردی است که یک شرکت را ایجاد و اداره میکند و هدف اصلیاش سودآوری و رشد است. مشخصه اصلی یک کارآفرین، نوآوری میباشد(احمدپورداریانی،1380: 6).
– کارآفرینی سازمانی: فرآیندی است که در آن محصولات یا فرآیند های نوآوری شده از طریق القاء و ایجاد فرهنگ کارآفرینانه در یک سازمان از قبل تاُسیس شده، به ظهـور می رسند. به عبارتی دیگر: فعالیتهـای کارآفرینانـه فعالیت هایی است که از منابـع و حمـایت سازمانی به منظور دستیابی به نتایج نـوآورانه برخـوردار می باشد(مقیمی، 1383: 5).

جدول(1-1). توصیف متغیرهای اصلی به تفکیک ابعاد متغیرها، شاخص ها، پرسش ها / گویه ها
ابعاد متغیرها شاخصها پرسشها / گویه ها
عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی

خطرپذیری
(ریسکپذیری) برای کسب وضعیت بهتر حاضرم ریسک کنم حتی اگر از وضع فعلی خود راضی باشم.

گاهی اوقات حاضرم به خاطر سود بیشتر ریسک های بالاتری را بپذیرم.

خطر کردن نمک زندگی است.

وقتی حاضرم به ریسکهای بالاتری دست بزنم که ارزش آن را داشته باشد.

نتایج مطلوبتر معمولاً مرا به این امر وا میدارد که در جهت آنها خطرات بیشتری را بپذیرم.
توفیقطلبی
(نیاز به موفقیت) هرچه از زندگی بخواهم به دست می آورم زیرا در راه رسیدن به آن، سخت کار می کنم.

از طریق سختکوشی، پافشاری و توانایی؛ می توانیم هر چیزی را در زندگی، تغییر دهیم.

افراد معمولاً به آنچه استحقاقش را دارند، دست می یابند.

به دست آوردن آنچه که می خواهم، کمتر به اقبال و شانس بستگی دارد.

با تلاش بیشتر می توانم در وضعیت فعلی ام تغییر ایجاد کنم.
ایدهپردازی
(ایدهسازی ذهنی) اغلب ایده های خوبی را مطرح می کنم، مخصوصاً وقتی که هیچ کاری انجام نمی دهم.

در مراحل انجام هر کاری، دارای ایده های جدید هستم.

برای انجام کارهایی که قبلاً توسط هیچ کس انجام نشده، اغلب به تخیل روی می آورم.

از این که با دیگران در مورد ایدههای گوناگون بحث کنم، لذت می برم.

از صرف وقت خود بر روی ایده های جدید لذت میبرم، حتی اگر این ایدهها مزایای عملی
همراه نداشته باشد.
عملگرایی
(نتیجهگرا بودن)
وقتی بخش مهمی از کارم را انجام میدهم، معمولاً با حصول نتیجه راضی می شوم.

از خوب انجام دادن وظایف خود لذت می برم.

افرادی را که در جامعه به موفقیت بالایی رسیده اند تحسین می کنم.

خوب انجام دادن کار مهمتر از تلاش برای راضی کردن دیگران است.

داشتن پشتکار برای موفقیت در کارها خیلی مهم است.
توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی فرهنگ درک تغییر و کشف فرصتهای جدید فرصت شناسی و فرصت جویی در کار

درک پذیرش تغییر و تحول در بین کارکنان

یادگیری از اشتباهات

درک تغییرات جدید و کشف فرصتهای مناسب خلاقانه

فراگیری مستمر دانش و مهارتهای حرفهای و تخصصی
فرهنگ خلاقیت و نوآوری
ارزش دادن به فعالیتهای خلاق و نوآوری توسط کارکنان

میزان استقبال کارکنان از موقعیت های دشوار

روحیه نوآوری و خلاقیت در کارکنان

تشویق کارکنان به طرح سوالات در زمینه شیوه های انجام بهتر فعالیتهای اداری

تشویق کارکنان به خلق ایدههای جدید و بکارگیری آنها
فرهنگ تحریک و پرورش انگیزه ها حس و انگیزه ارزشمند بودن و مهم بودن در بین کارکنان

نظام تشویقی و تنبیهی مناسب و موثر

دریافت حقوق و مزایایِ مناسب در ازای عملکرد شایسته

وجود محرکهای مادی و حمایتهای مالی به منظور سهیم کردن کارکنان در منافع شرکت

میزان اشتیاق و رغبت کارکنان به انجام مطلوب کارها
فرهنگ استقلال طلبی و مسؤولیتپذیری تعهد و مسئولیتپذیری نسبت به تصمیمات اتخاذ شده

در اولویت قرار داشتن مسائل سازمانی نسبت به مسائل شخصی

احساس تعلق به سازمان و شریک بودن در منافع آن

وجود شخصیت مستقل کاری در بین کارکنان

به بکارگیری افراد و نیروهای تهورطلب و جسور در فعالیتهای مختلف
10-1 ساختار پژوهش
پژوهش حاضر با عنوان شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی در گروه صنعتی زرماکارون در پنج فصل انجام میشود. فصل اول به طرح پژوهش اختصاص یافته است که شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت مسئله، اهداف و فرضیه یا پرسشهای تحقیق، قلمرو پژوهش، تعریف عملیاتی متغیرها و ساختار پژوهش میباشد. در فصل دوم، مباحث تئوریکی مرتبط با چارچوب نظری پژوهش و پیشینه تحقیق به همراه مدل پژوهش ارائه میگردد. فصل سوم نیز به روششناسی تحقیق اختصاص داشته و فصل چهارم بر اساس روش تحقیق و داده های بدست آمده از پرسشنامه به تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق، میپردازد. نهایتاً اینکه فصل پنجم نیز، به خلاصهای از نتایج و یافتههای توصیفی، استنباطی تحقیق و پیشنهادها همراه با محدودیتها اختصاص مییابد.
11-1 مدل مفهومی پژوهش:

مدل مفهومی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ کارآفرینی سازمانی از دیدگاه پارسونز
(Thompson & ALVY, 2000)

 
 

1-2مقدمه
نخستین گام جهت شناخت و تبیین درست هر مفهوم یا پدیده، ارائه تعریف روشن از آن است. کارآفرینی همانند سایر واژه‏های مطرح در علوم انسانی هنگامی قابل تحلیل و تبیین می‏باشد که بتوان تعریف یا تعارف روشن و مشخصی از آن ارائه نمود. از آنجا که مفاهیم علوم انسانی در زمره مفاهیم قطعی علوم فیزیک و شیمی به شمار نمی‏رود، ارائه یک تعریف قطعی و مشخص برای واژه‏های آن، کاری دشوار و حتی غیرممکن است. در این میان، کارآفرینی نیز یکی از واژه‏هائی است که تعریف واحدی برای آن وجود ندارد و از ابتدای طرح آن در محافل علمی، تعاریف متفاوتی از دیدگاه‏های گوناگون برای آن ارائه شده است. هدف از این مبحث، بررسی تعاریف متعدد ارائه شده از طرف صاحبنظران است که هر کدام برحسب زمینه علمی و تجربی خود مطرح کرده‏اند. تنوع و گوناگونی برداشت‏ها از مفهوم کارآفرینی، از نکات جالب توجه در این مورد است که به نوبه خود مشکلاتی را به همراه داشته است. برخورد صاحبنظران با مقوله کارآفرینی همچون برخورد افراد نابینایی است که با موجودی مواجه می‏شوند و هرکدام متناسب با عضوی از حیوان که لمس می‏نمایند به توصیف آن می‏پردازند. از این رو درک کامل موضوع کارآفرینی نیازمند داشتن دیدگاه بین رشته‏ای است چرا که کارآفرینی برحسب ماهیت خود و برحسب توجه محققین رشته‏های مختلف از دیدگاه‏های اقتصادی، روانشناسی، جامعه‏شناسی و حتی تاریخی تعریف شده است.
بنابراین، با توجه به مطالب فوق چنین استنتاج می‏شود که ارائه تعریف کارآفرینی از اهمیت بالائی برخوردار است. یک تعریف از سوئی در معنای دقیق خود مجموعه‏ای از اصطلاحات و عبارات مترادف با واژه تعریف شده را ارائه می‏دهد (تعریف لفظی)، و از سوی دیگر شرایطی را به وجود می‏آورد که برای کاربردی کردن واژه‏، هم لازم است و هم کافی (تعریف عملیاتی). ارائه این تعاریف در دو بعد لفظی و عملیاتی به توسعه پارادایم‏ها که در معنای دقیق خود قابل تعریف نیستند، می‏انجامد و زمینه برخورد با واقعیت‏ها را هموارتر می‏نماید. به طور کلی، در تعاریفی که از کارآفرینی ارائه خواهد گردید، تفاوت‏های مغایر و متناقضی به چشم می‏خورد. اما بر این نکته اتفاق نظر هست که اصطلاح کارآفرینی دست کم بخشی از کارکرد تصمیم‏گیری را در جهت هدایت عملیاتی سازمان دربرمی‏گیرد. وجود تفاوت‏ها در تعریف کارآفرینی از سویی نشان دهنده گستردگی و اهمیت موضوع است که می‏تواند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر نشان دهنده پویائی موضوع است که زمینه ارائه مدل‏ها، تئوری‏ها و نظرات متفاوتی را فراهم می‏آورد.
در این فصل، ابتدا تعاریف واژه کارآفرینی ارائه می‏شود و سپس تعاریف ارائه شده مورد تحلیل قرار می‏گیرد. به طور کلی، در راستای ارائه تصویری روشن از تعاریف گوناگون باید توجه شود که هر محققی با توجه به زمینه تخصصی خود به این موضوع نگاه کرده است. برای روشن شدن مطالب لازم است اشاره شود که اقتصاددانان بیشتر نقش‏های کارکردی کارآفرین را مورد مطالعه قرار داده و جامعه‏شناسان و روانشناسان نیز ابعاد فرهنگی و اجتماعی تأثیرات محیط بر فرد و ویژگی‏های شخصی وی را بررسی کرده‏اند. در ادامه فرآیند کارآفرینی، مدلهای کارآفرینی سازمانی آورده شده است.

2-2 مفهوم کارآفرینی
واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی Entreprendre به معنای «متعهد شدن» نشأت گرفته است. بنابر تعریف واژه‏نامه دانشگاهی وبستر : کارآفرین کسی است که متعهد می‏شود مخاطره‏های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند. واژه کارآفرینی دیر زمانی پیش از آنکه مفهوم کلی کارآفرینی به زبان امروزی پدید آید، در زبان فرانسه ابداع شد. در اوایل سده شانزدهم میلادی کسانی را که در امر هدایت مأموریت‏های نظامی بودند، کارآفرین می‏خواندند. از آن پس درباره دیگر انواع مخاطرات نیز همین واژه با محدودیت‏هایی مورد استفاده قرار می‏گرفت. از حدود سال 1700 میلادی به بعد، فرانسویان درباره پیمانکاران دولت که دست‏اندرکار ساخت جاده، پل، بندر و تأسیسات بودند، به کرات لفظ کارآفرین را بکار برده‏اند (Cochran,2004:26).
کارآفرینی، فرآیندی است که منجر به ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید می‏گردد. کارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره‏گیری از فرصتها. کارآفرینی، خلاقیت و کسب و کارهای مخاطره‏آمیز، سوخت موتور اقتصاد مدرن را فراهم می‏کنند. اهمیت این سه عنصر نمی‏تواند اغراق‏آمیز باشد. کارآفرینان که در رأس کسب و کارهای مخاطره‏آمیزند، در جستجوی فرصت‏ها هستند، و خلاقیت‏ها اغلب ابزاری برای موفقیت آنها تلقی می‏شوند. کارآفرینان به عنصر تغییر به عنوان یک پدیده معمولی می‏نگرند، و همیشه در جستجوی تغییر هستند به آن واکنش نشان می‏دهند و از آن به عنوان یک فرصت، بهره‏برداری می‏کنند. کارآفرینان منابع را از حوزه‏هایی که بهره‏وری پایین دارند به حوزه‏هایی که دارای بهره‏وری بالاتری هستند، تغییر مکان می‏دهند (Dunphy, 2004:1).
کارآفرینی فرآیندی است که در محیط‏ها و مجموعه‏های مختلفی اتفاق می‏افتد و طی آن تغییرات در سیستم اقتصادی از طریق نوآوری‏های افرادی که ب

90

پایان نامه مدیریت

No description. Please update your profile.

LEAVE COMMENT