دانه های روغنی

دانه های روغنی

دانه های روغنی

2 – روش نیمه مداوم :
در این روش حلال از متداولترین ظروف روغن کشی ، معروف به باطری عبور میکند . تعداد باطری ها اغلب 6 تا 12عدد می باشد. ساختار هریک از این روغن گیرها  شبیه اکستراکتور غیر مداوم می باشد. در مرحله اول اکستراکتور با دانه روغنی پر می شود . برای تسریع مرحله استخراج از مخازنی که در بالای  اکستراکتورها قرار دارند استفاده میگردد. پس از بارگیری اکستراکتور ،  راه ورود دانه  روغنی بسته می شود. سپس حلال از بالا بداخل  اکستراکتور پمپاژ شده ، پس از اینکه اکستراکتور از حلال پرشد ، با همز دن مقدار کمی روغن استخراج  می شود. سپس میسلا وارد اکستراکتور دوم شده ، در آخرین اکستراکتور  که حلال سرشار از روغن است میسلا را از اکستراکتور خارج می کنند. میسلا باید حاوی 35 درصد روغن باشد.
3 –  روش مداوم :
در اکستراکتورهای مداوم ، استخراج روغن از دانه های روغن به روش  پرکولاسیون بوده یعنی حلال برخلاف جهت پولک  روغنی حرکت میکند.اصول ساخت  اکستراکتورهای مداوم عبارتند از :
اکستراکتور بولمن  –  اکستراکتورروتوسل –  اکستراکتور مداوم ایمرسون – اکستراکتورهای مرکب
4 – روش X.M :
دراین روش برخلاف 3روش قبلی که از سبوس استفاده می شد از کل دانه بعنوان ماده اولیه استفاده می شود. در این روش جدا سازی تحت شرایط خاصی انجام و پس از این مرحله با استفاده از اسپری،  روغن دانه روغنی پس از چند ساعت در این حالت نگهداری  می نمایند. مرحله ی بعدی عملیات آسیاب  یا تبدیل  می باشد. روغن حاصله از این سیستم دارای کیفیتی  بسیار مطلوب ومیوه روغن  کشی شده دارای رنگی روشن ، طعمی ملایم و عطری مطبوع بوده و نیازی به پایدار کردن ندارد . این روش دارای ضایعات کم ، اما راندمان استحصال روغن پائین و هزینه سنگین  از مزایا و معایب این روش است .(سیدحسین میرنظامی ضیابری ،1388).
 که میزان استخراج روغن با حلال نسبت به فرآیند مرطوب به طور معنی داری بیشتر و مناسبترین حلال هپتان نرمال است. که طبق نتایج آزمایشات گذشته این نکته اثبات شده است.
1-30-13 در روش دیگر برای روغن کشی از میوه ها شیوه زیر گزارش شده است :
در عمل استخراج با حلال، ماده حاوی روغن در هگزان خیسانده شده و به این ترتیب روغن در حلال حل و پس از تبخیر حلال روغن خام حاصل برای فرآوری آماده است. انواع اصلی دستگاههای استخراج روغن با حلال تجارتی که مصرف گسترده دارند از نوع نفوذی یا غوطه وری هستند و برای استخراج روغن دانه های روغنی همچون سویا نوع اول کفایت بیشتری دارد.استخراج کننده های نوع نفوذی که در سرتاسر جهان مصرف گسترده دارند، برای کارخانجاتی با ظرفیت زیاد که فضای موجود محدود است بسیار مناسب اند. در این تجهیزات حلال توسط پمپ بر روی بستری از دانه ها ی فلیک شده ریخته، در بین بستر نفوذ کرده و از بین یک صفحهسوراخدار یا صافی در ته دستگاه خارج می شود.انواع سبدی این دستگاه که دارای حرکت دورانی یا ثابت هستند شامل یک بدنه استوانه ای عمودی که در داخل آن سبدها یا سلولهای در حال چرخش یا ثابت، در حول یک شفت مرکزی قرار دارند.انواع سبدی زنجیره ای مشابه استخراج کننده های نفوذی بوده و سبد های مجزا که ته آنها ثابت و سوراخدار است برای حمل فلیک های دانه و استخراج روغن به کار می رود. در این تجهیزات از هر دو جریان هم سو یا مخالف جهت حلال با ماده روغن کشی، استفاده می شود و نوع افقی بیشتر از نوع عمودی معمول است. استخراج کننده های نواری مشبک نیز ساخته و مورد استفاده قرار گرفته اند(ساخت شرکت دو اسمت، لورژی غیره). استخراج کننده های ساخت کراون بر اساس ترکیبی از نوع نفوذی و غوطه وری می باشد. استفاده از سیستم صافی خلا سبب تسریع در عمل صاف کردن در استخراج کننده های نوع نفوذی شده است.باقیمانده روغنکشی پس از خارج شدن از دستگاه استخراج در حدود 35 درصد هگزان 8 – 7 درصد آب و 1 – 5 /0 درصد روغن داشته و برای تبخیر حلال و خشک کردن به دستگاه حلال زدایی- خشک کن-T )ِِِِِ (Dانتقال می یابد.مخلوط حلال و روغن، صاف شده و سپس برای تبخیر حلال به قسمت حلال زدایی تغذیه می شود. تبخیر حلال از روغن در حرارت بالا انجام می شود که می تواند برای کیفیت روغن خام مخرب باشد. عمل حلال زدایی باید به طریقی انجام شود که مانع از اکسیداسیون روغن و خارج شدن توکوفرولها (مواد ضد اکسیداسیون طبیعی روغن) شده و همچنین از تشکیل یا ثابت شدن رنگ جلوگیری نماید. معمولا دستگاههای تبخیر کننده حلال از نوع دو مرحله ای بوده و از بخار بهمزن کم فشار استفاده می شود. در تبخیر کننده مرحله اول مخلوط حلال – روغن (30 -20 درصد روغن) در فشار معمولی هوا تبخیر و غلظت روغن به حدود 70 – 65 درصد می رسد.(رضافرهمند،1391).
درتبخیرکنندهمرحلهدومتوسطبخاربافشار20 – 10Psigتحتفشارمعمولیهواروغنتاغلظت 95 – 90 درصدتغلیظوسپسدرتبخیرکنندهنهاییتحتخلا،غلظتروغنبهحدود 98 درصدمیرسد.برایجلوگیریازاکسیداسیون،بخاربایدعاریازاکسیژنباشد. نهایتاروغنباغلظتیدرحدود 8 / 99 درصدیابیشترازقسمتحلالزداییبهتانکذخیرهانتقالمییابد. روغناستخراجشدهدردستگاههایجدیداستخراجباحلال،دارایمقدارکمیرطوبتوموادفرار(برابر 15 /0 درصدیاکمتر) بودهوافتهگزانبهطورمتوسطدرحدود 280 گرمبهازایهرتندانهروغنیفرایندشدهاست.چوننحوهحلالزداییتاثیرزیادیبرکیفیتروغنخامدارد،تبخیر مخلوطحلال،روغنبایددرپایینتریندرجهحرارتممکنوکوتاهترینزماننگهداریانجامشود.درجهحرارتدرهنگامتبخیرحلالنبایداز 110 درجهسانتیگرادتجاوزنماید. دستگاههایا
ستخراجباحلالبایدمجهزبهقسمتخنککنروغنبودهوروغنخامکهدمایآندرهنگامغروبازتبخیرکنندهدرحدود 4 /104 – 3 / 93 درجهسانتیگراداستدرقسمتخشککن- خنککندستگاهبهدمایحداکثر 6 /65 درجهسانتیگرادرساندهمیشود .(ویکیپدیا).
1-30-13-1روغن کشی به روش پرس سرد-استخراج سرد :
 روغن های نباتی از منابع مهم انرژی زا در خوراک انسانی هستند و از ادوار گذشته مورد مصرف در تهیه انواع غذاها قرار میگرفته  و این مهم از هزاران سال پیش تا کنون مورد توجه ملت ها و دولت ها بعنوان اقلام مصرفی در سبد کالای استراتژیک بوده است.بسیاری از روغن ها با استخراج سرد یا پرس سرد به بازار عرضه می شوند، این توصیف نامی است که روغن در آن دما بدست آمده است.در اتحادیه اروپا، این استانداردها (استانداردهای بازاریابی) توسط ماده ۵ کمیسیونمقررات (EC) شماره ۲۰۰۲/۱۰۱۹، ۱۳ ژوئن ۲۰۰۲ برای روغن زیتون تنظیم شد. این بند (یا ماده) بیان می کند که به منظور استفاده از این نام گذاریها (پرس سرد- استخراج سرد)، تولیدکنندگان روغن زیتون بایستی ثابت کنند دمای مالش دادن و استخراج کردن زیر ۲۷ درجه سانتی گراد (۸۰ درجه فارنهایت) بوده است.دمای مالش دادن و استخراج بسیار مهم است زیرا بر کیفیت روغن زیتون اثر می گذارد. وقتی دمای بالا استفاده می شود بیشتر رایحه های فرار از دست می رود و میزان اکسیداسیون روغن افزایش می یابد بنابراین کیفیت تولیدی روغن ها پایین تر است. علاوه بر این محتویات شیمیایی شامل پلی فنول ها، آنتی اکسیدان ها وویتامین های موجود در روغن با درجه حرارت بالا کاهش می یابد. دما را اساسا با کنترل کردن دمای آبی که در این ۲ مرحله اضافه می شود، تنظیم می کنند. درجه حرارت های بالا باعث می شود عملکرد روغن بدست آمده از خمیر افزایش می یابد.
چشم اندازه آینده :
در آینده به منظور بالا بردن کیفیت روغن بدست آمده باید تلاش کرد نکات منفی موجود در متودهای فعلی را حذف کرد:
۱- کاهش اکسیداسیون توسط ورود به مراحل مخلوط کردن و انجام عملیات استحصال در محیط کنترل شده نیتروژن
۲- خارج کردن هسته میوه قبل از خرد شدن، به منظور کاهش آزاد سازی آنزیم های اکسید کننده موجود در هسته و تولید تفاله عاری از پس مانده چوبی (مناسب برای غذای حیوانات)
۳- کاهش آب اضافی به منظور جلوگیری از کاهش شستشوی پلی فنول ها
رویکرد صنعت برای تامین روغن نباتی و روش استخراج آن بعلل پیشرفت های صنعتی ۵۰ ساله اخیر و برای تولید انبوه نیاز به ماشین آلات و نوآوری های جدید را ایجاب مینمود لیکن این پیشرفتهای صنعتی که مشهور به روش گرم میباشد اثرات بسیار مخربی بر سلامت انسانها گذاشت و طبق آمار های موجود سرطانهای سینه و کبد و دیگر عوارض برخاسته از روش مذکور روش اخیر گرم (Hot- Pressing ) را به بهینه سازی و تولید طبیعی با هزینه های کمتر در بخش انرژی و روش مشهور به سرد( Cold-Pressing ) ظرف ۱۰ ساله اخیرگرایش داده است .(ویکیپدیا).
شکل 1-14 روغن کشی به روش پرس سرد
1-30-13-2تاثیرات کلان اقتصادی روش هایروغنکشی متداول قدیمی در مقایسه با روش سرد بر جامعه:
 ۱- در روش جدید  روغن گیری از  روش سرد به این مهم اشاره میشود که از خروج ارز جهت تصفیه روغن ها جلوگیری میشود.

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~