دانه های روغنی

دانه های روغنی

دانه های روغنی

3-5تجزیه شیمیایی هسته عناب :
برای انجام آزمون های شیمیایی ابتدا هسته آسیاب شده در آون با دمای 100 درجه سانتی گراد خشک و ضمن تعیین درصد رطوبت بقیه آزمایش ها روی نمونه خشک انجام گردید.
3-5-1اندازه گیری رطوبت و ماده خشک :
اندازه گیری رطوبت و ماده خشک بر اساس روش وزنی و طبق روش رسمی 10/ 925 AOCA صورت پذیرفت . سنجش روغن بر اساس روش سوکسله AOCA 04/948انجام شد .
رطوبت%-100=% ماده خشک
3-5-2اندازه گیری خاکستر :
برای اندازه گیری خاکستر از روش AOCA 03/923 استفاده شد که بر اساس آن نمونه در کوره الکتریکی 550 درجه سانتی گراد تا ایجاد خاکستر سفید رنگ و رسیدن به وزن ثابت حرارت داده شد .
3-5-3اندازه گیری درصد پروتئین :
درصد پروتیین نمونه خشک بر اساس روش کجلدال AOCA13/948 تعیین گردید.
موادشیمیایی لازم برای انجام آزمون اندازه گیری پروتئین هسته عناب عبارتند از :
اسید سولفوریک –کاتالیزور کجلدال – سود 32 درصد – اسید ووریک 2 درصد – اسیدکلریدریک 0.1 نرمال – معرف برومو کروزو گرین و مخلوط متیل رداست ومراحل انجام آزمایش هضم – تقطیر و تیتراسیون است و ما وزن نمونه هسته عناب را 100 گرم در نظر گرفته ایم .
3-5-4اندازه گیری درصد فیبرخام :
درصد فیبر خام نیز بر اساس روش 10-32 AACCیعنی روش هضم در قلیا و سپس اسید و اندازه گیری وزن نهایی باقی مانده محاسبه گردید. اساس اندازه گیری فیبر عبارتست از :
مواد آلی خشکی که پس از جوشانیدن نمونه چربی گرفته شده خشک با اسید سولفوریک و سود سوز آور جوشان باقی می ماند .
3-6تعیین میزان و ترکیب اسیدهای چرب :
جهت تعیین میزان و ترکیب اسیدهای چرب ابتدا متیله کردن نمونه های روغن طبق دستورالعمل ISO شماره 5509انجام گردید. سپس متیل استرها توسط روش گاز کروماتوگرافی AOAC با شماره 22/963 شناسایی شدند(AOAC,1999).
بدین منظور دستگاه گاز کروماتوگرافی مدل Agilent 7890 مجهز به دتکتور از نوع FID(یونیزاسیون توسط شعله هیدروژن)داده پرداز DS-1000 interface متصل به کامپیوتر و نرم افزار کنترلی chem station مورد استفاده قرار گرفت، ستون مورد استفاده HP.88با ماهیت قطبی از جنس شیشه و به طول 30 متر و قطر داخلی 33/0 میلی متر، ضخامت فاز ساکن 25/0 میکرومتر برنامه ریزی دمایی ستون از 100 تا 180 درجه سانتیگراد، افزایش دمایی با آهنگ 30 سانتی گراد در دقیقه به مدت 3 دقیقه از 100 تا 180 درجه افزایش یافته و بعد از 8 دقیقه ایست در این دما با آهنگ 10 سانتی گراد در دقیقه به 220 سانتی گراد می رسد و 2 دقیقه در این دما می ایستد. جهت تفکیک اسیدهای چرب از استرهای متیلیک آنها که نقطه جوش بسیار پائینی دارند استفاده شد. برای تهیه استرهای متیلیک اسیدهای چرب 1/0 گرم روغن را با 05/0 میلی لیتر محلول متانولی هیدروکسید پتاسیم 2 نرمال(6/5گرم هیدروکسید پتاسیم +100 میلی لیتر متانول)در لوله آزمایش مخلوط و سپس به محلول حاصل 3 میلی لیتر هپتان نرمال اضافه شد. لوله به مدت 5 دقیقه روی بهم زن برقی قرار گرفت تا گلیسرول آن ته نشین شود و استر متیلی در لایه رویی قرار گیرد. میزان تزریق 2/0میکرولیتر و دمای قسمت تزریق 220 درجه سانتی گراد تنظیم شد.
3-7تعیین اندیس پراکسید :
اندیس پراکسید یک چربی یا روغن عبارت است از میلی اکی والان اکسیژن موجود در یک کیلو گرم چربی یا روغن اساس عمل :مقدار بیش از حد لزوم یدور پتاسیم به نمونه اضافه گردد و ید آزاد شده در اثر وجود پراکسید در روغن را با محلول تیو سولفات سدیم بسنجید.
هدف :تعیین این اندیس جهت داوری درجه فساد روغن ها بکار می رود قبل از خرید دانه های روغنی باید این اندیس مشخص گردد اگر میزان اندیس پراکسید بیش از مقدار مجاز باشد از دانه روغنی مذکور برای خوراکی استفاده نگردد زیرا اندیس پر اکسید میزان اکسیژن ترکیب شده با روغن را که منجر به تولید پراکسید می شود نشان می دهد.
3-7-1معرف ها وحلال ها :
1-حلال :دوحجم اسید استیک گلاسیال را با یک حجم کلروفرم مخلوط کنید .

مدیر

داغ ترین ها

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~